WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Доходи та витрати банку - Реферат

Доходи та витрати банку - Реферат

зобов'язання та капітал банківської установи в грошовому вираженні станом на певну дату. Всі категорії активів та фінансових ресурсів банку, розглянуті в попередніх розділах, знаходять відображення у відповідних статтях активів та пасивів балансу, в яких вони подаються у порядку зменшення їх ліквідності. Основними групами активів балансу в порядку зменшення їх ліквідності є:
o готівка та прирівняні до неї кошти;
o кошти банку, розміщені в інших банках (у тому числі кредити та депозити в інших банках) за вирахуванням резервів під заборгованість інших банків;
o цінні папери на продаж та цінні папери на інвестиції за вирахуванням резервів під знецінення цінних паперів;
o кредити юридичним та фізичним особам за вирахуванням резервів на покриття можливих втрат за позиками;
o матеріальні та нематеріальні активи банку за вирахуванням зносу цих активів;
o інші активи банку, в тому числі нараховані, але не отримані проценти запозиками та цінними паперами, інша дебіторська заборгованість банку за вирахуванням відповідного резерву.
Резерви на покриття втрат за позиками формуються з операційних доходів. Розміри резервів залежать від вимог контролюючих органів, якості кредитного портфеля, специфіки банківського менеджменту. Втрати за позиками вираховуються з суми резервів. Виплати за позиками, що вважались безнадійними, додаються до резервів. Сума резервів відображається в активах і віднімається від суми кредитів, утворюючи "нетто-кредити".
Вартість основних засобів та нематеріальних активів входить до валюти балансу за залишковою вартістю. При цьому відображається початкова вартість, за вирахуванням зносу, і залишкова вартість.
Усі основні групи активів входять до валюти балансу як "нетто-активи", за вирахуванням резервів, що створюються за даними групами активів. Загальна сума активів розраховується як сума всіх категорій активів за вирахуванням усіх контрактивних рахунків типу резервів під можливі збитки від кредитної діяльності та дисконту за придбаними цінними паперами.
Одним із основних завдань при аналізі балансу банківської установи є визначення ринкової вартості активів та відповідності сформованих резервів якості активів банку. Визначення ринкової вартості активів дає змогу отримати реальну оцінку фінансового становища та власного капіталу банку і зробити обґрунтовані висновки щодо конкурентної позиції банку. Від того, адекватні чи неадекватні резерви створюються банком, залежить якість балансу. Якщо ринкова вартість активів перевищує їхню балансову вартість, розмір резервів перевищує необхідний, отже, якість балансу підвищується. Якщо ринкова вартість активів менша за балансову (тобто активи банку переоцінені, а резерви занижені), якість балансу погіршується.
Фінансові ресурси банку знаходять відображення в розділах пасивів банку "Зобов'язання" та "Капітал". Зобов'язання банку містять: поточні зобов'язання (кореспондентські рахунки інших банків, поточні та розрахункові рахунки, кошти до запитання клієнтів); депозити та кредити банків; строкові депозити інших клієнтів; цінні папери власного боргу; субординований борг; інші зобов'язання.
Субординований борг є найменш ліквідним з усіх зобов'язань банку і найбільш близьким за змістом до власного капіталу. Він призначений для розширення капітальної бази банку і має нижчий пріоритет для вкладників серед інших кредиторів банку.
До інших зобов'язань банку відносять несплачені податки, проценти, нараховані на вклади, нараховані, але несплачені дивіденди та ін.
До капіталу банку входять сплачена та несплачена частки статутного капіталу, а також прибутки та загальні резерви. Нерозподілений прибуток та кошти, сплачені за акції понад номінал, у звітності країн Заходу часто називають надлишком. Загальні резерви формуються з прибутку з метою створення резерву капіталу на випадок можливого зменшення балансової вартості активів. Прибутки (збитки) банку - це і прибутки (збитки) минулих років і прибуток поточного року.
Для забезпечення ліквідності та фінансової стійкості банку величина сформованих резервів має відповідати якості активів банку, а структура активів - структурі зобов'язань банку.
Позабалансові операції не знаходять відображення в статтях балансу до визначеного моменту часу. Позабалансові зобов'язання включають в себе документарні акредитиви та акредитиви стенд-бай, зобов'язання надати кредит, гарантії третім особам, процентні та валютні свопи, опціони, ф'ючерсні контракти, угоди про форвардні процентні ставки та на купівлю-продаж валюти тощо. Ці зобов'язання, хоч і є позабалансовими, збільшують дохідність активів, оскільки банки отримують за них комісійну винагороду.
Водночас позабалансові зобов'язання несуть у собі значну частину кредитного ризику, і відповідно до сучасних вимог до показників роботи банку ризик позабалансових зобов'язань має враховуватись при розрахунку ризиковості активів. Банківський менеджмент повинен обмежувати кількість позабалансових зобов'язань банку для зменшення ризику та забезпечення стабільності функціонування банку.
Звіт про прибутки та збитки комерційного банку (с. 294) відображає результати фінансово-господарської діяльності банку за визначений період, як правило, за квартал чи рік.
Звіт розкриває структуру доходів та витрат банку завизначений період, загальну суму доходів (витрат) за різними видами діяльності, а також величину чистого прибутку (збитку), отриманого банком протягом періоду. Доходи банку подаються в Звіті за групами у міру зменшення їх значущості та частки в загальній сумі доходів банку, а саме: процентні доходи; комісійні доходи; доходи від торговельних операцій; інші банківські та небанківські операційні доходи; зменшення резервів за заборгованістю; непередбачені доходи.
Подібну структуру мають також витрати банку, зафіксовані у Звіті про прибутки та збитки. Це процентні витрати; комісійні витрати; інші банківські та небанківські операційні витрати; відрахування в резерви; непередбачені витрати.
Фінансова діяльність банку може більш-менш об'єктивно відображатись у фінансовій звітності залежно від механізму обчислення доходів та механізму сплати податків. Наприклад, у ситуації, коли проценти за кредитом протягом тривалого періоду часу не сплачуються позичальником, проте нараховуються в дохід, Звіт про прибутки та збитки відображатиме кращу картину, ніж є насправді.
До щоденних форм звітності вітчизняних банків належать:
o Баланс комерційного банку (щоденна форма);
o Звіт про відкриті валютні позиції;
o Звіт про залишки за валютними рахунками в офшорних зонах і країнах, засобом платежу яких є неконвертована валюта;
а також розрахунок таких економічних нормативів:
o максимального розміру ризику на одного позичальника;
o "великих" кредитних ризиків;
o максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному інсайдеру;
o максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам.
До щомісячних форм звітності, які контролюються відповідними регіональними управліннями Національного банку України, відносять:
o Баланс комерційного банку (щомісячна форма);
o Звіт про дотримання економічних нормативів;
o Звіт про кредитний портфель;
o Звіт про залишки за депозитами;
o Звіт про дотримання нормативів відкритої валютної позиції.
Звіт про кредитний портфель банку містить інформацію про класифікацію кредитів, створення резервів та їх використання. Наведені форми фінансової звітності щомісяця подаються комерційними банками територіальним управлінням Національного банку України.
Рекомендована література
1. Про банки і банківську діяльність. Закон України від 7 грудня 2000 р. № 2121-ІП.
2. Положення про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за позиками комерційних банків. Затверджено постановою Правління НБУ від 29 вересня 1997 р. № 323.
3. Положення про структуру системи банківського нагляду Національного банку України та його повноваження щодо адекватного реагування на порушення в діяльності комерційних банків. Затверджено постановою Правління НБУ від 17 листопада 1997 р. № 380.
4. Інструкція про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків. Затверджена постановою Правління НБУ від 28 серпня 2001 р. № 368.
5. Банковское дело / Под ред. О.И. Лаврушина. - М., 1998.
6. Вступ до банківської справи / За ред. М.І. Савлука. - К., 1998.
7. Панова С. Анализ финансового состояния коммерческого банка. - М., 1996.
8. Черкасов Е. Финансовый анализ в коммерческом банке. - М., 1995.
9. Роуз П.С. Банковский менеджмент. - М., 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...