WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Інвестиційні операції міжнародних корпорацій - Реферат

Інвестиційні операції міжнародних корпорацій - Реферат

недосконалості ринку, "ефект наслідування" у фірм-конкурентів, життєвий цикл продукції, конкуренто-географічні переваги місця розташування. Інша теорія базується на ідеї стратегічної конкуренції між фірмами на глобальному ринку (Ф. Т. Кнікерброкер). В основі ще однієї концепції лежить теорія життєвого циклу товару, згідно з якою піонери в освоєнні певної продукції на якомусь етапі мають створювати за допомогою прямих іноземних інвестицій зарубіжне виробництво (Р. Вернон).
Однак найпоширенішою є концепція конкретно-географічних переваг британського економіста Дж. Данінга, відома під назвою ОЛІ (Owner ship - власність, Location - місцезнаходження, Internalisation - інтерналізація). Відповідно до цієї концепції успіх прямого інвестування пов'язаний з поєднанням власних унікальних активів (технології, патенти, науково-дослідні розробки та ін.), ресурсів та активів, об'єднаних певним місцем розташування, а також розвитком внутрішньокорпоративних відносин. У теорії прямого іноземного інвестування ця концепція була названа Дж. Денінгом електичною парадигмою.
Вивчаючи тему, студент має опанувати класифікацію прямих іноземних інвестицій, яка включає горизонтальні та вертикальні прямі іноземні інвестиції залежно від галузей у зарубіжних країнах, в які міжнародна корпорація вкладає кошти. Зазначені категорії повно розкриті в термінологічному словнику.
3. ПОРТФЕЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ.
Наступне питання теми пов'язано з портфельними інвестиціями міжнародних корпорацій, предметом яких є цінні папери. До курсу "Міжнародний менеджмент" мають відношення рух цінних паперів, що пов'язаний з різними валютами, зокрема лістинг материнською корпорацією на зарубіжних ринках, купівля цінних паперів, емітованих в інших країнах і т. ін. У цьому зв'язку існують дві форми інвестиційного процесу: пряма (без посередників) і фондова (рис. 12.1).
Рис. 12.1. Фондова форма міжнародного інвестиційного процесу
Доцільно звернути увагу студентів на те, що в основі практики портфельного інвестування лежить концепція міжнародної диверсифікації портфелів, що містить такі положення:
1. Модель оцінки капітальних активів.
2. Багатокраїнна модель.
3. Арбітражне ціноутворення.
4. Ефективність і недосконалість ринку.
5. Валютний фактор.
6. Раціональні очікування та оцінка міжнародних активів.
7. Лінія ринку капіталів.
8. Побудова портфелів.
9. Кореляція доходів між національними ринками акцій.
10. Скорочення портфельних ризиків шляхом міжнародної диверсифікації.
11. Розробка міжнародних портфельних стратегій.
12. Оцінка дохідності і ризику за портфелем.
Конкретніше уявлення про наведені вище положення студент може отримати з підручника М. В. Енга, Ф. А. Лиса, Л. Дж. Мауера [13, с. 640-681].
Однак з погляду курсу "Міжнародний менеджмент" важливіше значення має міжнародний портфельний менеджмент, що складається з трьох основних етапів:
1. Обґрунтування міжнародних інституціональних портфельних стратегій.
2. Управління міжнародним портфелем.
3. Оцінка міжнародних інвестиційних характеристик.
З огляду на зазначені етапи в самостійному опануванні теми доцільно вивчити конкретні інструменти портфельного менеджменту, що використовуються міжнародними корпораціями на кожному з цих етапів.
Серед портфельних стратегій важливо виокремити три найпоширеніші:
* індексація портфеля з урахуванням крупних ринків;
* агресивне проникнення і вихід з ринкових секторів;
* глобальні стратегії.
Управління міжнародними портфелями будується на застосуванні таких підходів:
* пасивне управління, основою якого є гіпотеза про ринкову ефективність;
* активне управління з проведенням всебічного аналізу, складанням прогнозів та прийняттям рішень "тоб-даун" (згори донизу - відбір національних фондових ринків та диверсифікація) або ж "боттом-ап" (знизу нагору - відбір галузі і диверсифікація за галуззю);
* модифіковане активне управління на основі побудови кривої граничного рівня портфельної ефективності 20 і більше національних фондових індексів провідних акцій;
* міжнародне портфельне страхування на основі використання індексних опціонів.
Оцінка міжнародних інвестиційних характеристик включає такі етапи:
* з'ясувати проблеми, що виникають у процесі оцінки (якість портфеля чи здібності менеджера, складність визначення ризику альтернативних портфелів, специфічні обмеження різних видів інвесторів);
* використання різних методів оцінки портфельного ризику (критерій органічного ризику Трейнора - перевищення доходу за портфелем над безризиковою ставкою, критерій сукупного ризику Шарпа - дохід на одиницю ризику та різниця в портфельній диверсифікації);
* побудова об'єднаних таблиць інституціональних інвесторів з урахуванням впливу ринку.
Конкретні приклади і проблеми використання інструментів міжнародного портфельного менеджменту в сучасній практиці студент може знайти у фундаментальному підручнику М. В. Енга, Ф. А. Лиса, Л. Дж. Мауера [13, с. 692-707] та курсі лекцій О. В. Мертенса [5, с. 367-387].
4. МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЙНІ КОМПАНІЇ.
Оскільки управління міжнародними портфельними інвестиціями в сучасних умовах здійснюється інвестиційними компаніями, як це видно з рис. 12.1, у процесі самостійної роботи студента над темою важливо приділити належну увагу четвертому питанню теми, оскільки воно важливе для розуміння теми в цілому з трьох причин.
По-перше, транснаціональні корпорації вдаються до послуг таких компаній для диверсифікації ризиків і вирівнювання валютних потоків.
По-друге, ці компанії входять дооб'єкта курсу, оскільки часто мають засновників у різних країнах і діють на міжнародних ринках.
По-третє, ці компанії часто використовуються як джерело інвестиційних коштів для міжнародних корпорацій.
Найпоширенішими формами міжнародних інвестиційних компаній є інвестиційні фонди, що акумулюють кошти своїх вкладників шляхом випуску і продажу власних акцій. Переваги таких фондів: ефективність, інформаційна прозорість, диверсифікація, професійний менеджмент, ліквідність, зручність для інвесторів, податкові пільги, регулювання. Серед інших організаційних форм міжнародних інвестиційних компаній зазначимо пайові інвестиційні трасти, пенсійні фонди, закриті і відкриті фонди, регіональні фонди, міжнародні фонди, глобальні фонди і т. ін. Порівняльний аналіз зазначених організаційних форм міжнародних інвестиційних компаній міститься в підручнику "Международньій менеджмент" [4, с. 474-490].
Завершуючи вивчення цього питання, варто звернути увагу студента на істотні особливості інвестиційних компаній у різних країнах. Насамперед доцільно ознайомитись з практикою діяльності таких компаній у Великобританії, які мають найбільший досвід. Окрім того, вони чітко організовані в галузеві асоціації і піддані жорсткому державному регулюванню. У США діє велика кількість міжнародних інвестиційних компаній, інвестиційні портфелі яких значною мірою формуються не лише за рахунок національних, а й зарубіжних цінних паперів, насамперед японських І канадських. Особливість Японії полягає в тому, що останнім часом у цій країні значно зросла кількість інвестиційних компаній, що пов'язано із серйозним зростанням обсягів фондового ринку. Окрім того, в Японії широко представлені зарубіжні інвестиційні компанії, особливо країн тихоокеанського регіону.
5. ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ОПЕРАЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ КОРПОРАЦІЙ.
Завершальне питання пов'язано з особливостями діяльності зарубіжних інвесторів в Україні та інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств на світових фондових ринках. Слід підкреслити, що обсяг іноземних інвестицій в Україну станом на 01.04.2003 становив близько 5 млрддол. США. Серед міжнародних корпорацій, що зробили найбільш значний внесок інвестицій, - російські корпорації "Лукойл" і "Тюменська нафтова компанія", американські корпорації "Кока-Кола", "Мак-Дональдс" та ін. Однак цього недостатньо. Тому в лютому 2001 р. було прийнято Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо збільшення надходжень інвестицій в економіку України". При цьому головна увага має бути приділена створенню належного інвестиційного клімату.
Додатковий матеріал з цього питання студенти можуть знайти в рекомендованих виданнях [7, 9, 11].

 
 

Цікаве

Загрузка...