WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій - Реферат

Етика і соціальна відповідальність міжнародних корпорацій - Реферат

продуктів.
Етика відносин зі співробітниками:
o відсутність будь-якої дискримінації у сфері зайнятості;
o особливий статус працівників з обмеженоюдієздатністю;
o охорона здоров'я і техніка безпеки;
o навчання і розвиток персоналу;
o обговорення кар'єри;
o "дитячий день" для працюючих батьків;
o програми оздоровлення і стрес-менеджменту.
Етика довкілля:
o контроль забруднення;
o захист середовища;
o збереження природних ресурсів;
o утилізація (переробка) відходів.
Екологічна етика:
o уникнення несприятливого впливу фірми на природне сере
довище;
o дотримання екологічних стандартів;
o участь у поліпшенні екології.
Етика відносин із партнерами:
o дотримання зобов'язань;
o недопущення маніпулювання інвестиціями;
o урахування інтересів партнерів під час розподілу прибутку.
Етика взаємовідносин із конкурентами:
o запобігання таємних угод на ринках;
o використання соціально прийнятних пріоритетів і критеріїв
для оцінки конкурентних стратегій;
o вихід із сумнівних ринків під час виникнення значних етич
них проблем.
Етика відносин із суспільством:
o збереження і розширення зайнятості;
соціальна відповідальність;
урахування місцевих традицій, звичаїв;
дарування коштів, продуктів, послуг, робочого часу працівникам; спонсорування проектів соціального добробуту; підтримування освіти і мистецтва; підтримування громадських рекреаційних програм; участь у громадських роботах, проектах. Етика відносин з державою:
o дотримання законодавства;
* добросовісна звітність;
* виконання державних замовлень у зазначені строки;
* уникнення хабарництва у взаємовідносинах із державними
службовцями.
Міжнародна етика:
* вироблення етичних стандартів, прийнятих у всьому світі;
* урахування національної культури;
* залучення місцевого персоналу;
* підтримування країн, що розвиваються, шляхом розвитку
фірм з міжнародними конкурентними стратегіями;
* дотримання відповідальності між країнами в умовах виму
шеного закриття підприємств.
Причини неетичної поведінки:
* недостатність законодавчої та нормативно-правової бази;
* значний обсяг "тіньової" економіки;
* конкурентна боротьба, що відсуває на далекий план етичні
міркування;
* зростаюче прагнення звітувати про рівень прибутковості за
дедалі коротші періоди, тобто в кожному квартальному звіті;
* відсутність належного стимулювання етичної поведінки ке
рівників;
* загальне зниження ролі етики в суспільстві;
* певний тиск на рядових працівників з боку організації з ме
тою пошуку компромісів між їхніми цінностями і цінностями
вищого керівництва;
* низькі моральні якості членів суспільства.
Інструменти поліпшення етичності поведінки в організаціях:
* етичні стандарти (кодекси), які описують загальну систему
цінностей, етичні правила, яких мають дотримуватися працівни
ки компанії;
* комітети з етики, які роблять повсякденну оцінку практики з
позиції етичних вимог. Деякі компанії замість таких комітетів, до
складу яких включаються авторитетні працівники, запроваджу
ють посади адвоката з етики;
* соціальні ревізії, які проводяться для аналізу й оцінки звітів
і програм соціальної відповідальності компанії;
* навчання етичній поведінці керівників і рядових працівників.
Підбиваючи підсумки самостійного вивчення першого питання теми, важливо підкреслити такі особливості етики в міжнародних корпораціях:
1. Менеджмент має враховувати відмінність культурних вимірів етичної поведінки однієї тієї самої компанії в різних країнах.
2. Нормативні вимоги щодо етичних аспектів дій менеджерів
у приймаючій країні з боку законодавства материнської країни і
штаб-квартири менш жорсткі, ніж у своїй країні, тобто існують
подвійні етичні стандарти.
3. Діяльність міжнародних корпорацій спричиняє політичні
страхи в країнах - реципієнтах (загроза реалізації в процесі зов
нішньої торгівлі інтересів країн-донорів, а не приймаючих країн,
вплив країн походження через транснаціональні корпорації на
політичні процеси в приймаючих країнах, загрози політичній
безпеці).
4. Загроза виникнення суперечностей між тими приймаючими
країнами, в яких інтереси міжнародної корпорації можуть конф
ліктувати, наприклад, при переведенні бізнесу з однієї країни в
іншу і втратою нею робочих місць і джерел податків, незважаю
чи на прагнення корпорацій зберегти основний капітал за будь-
яку ціну.
5. Поширеною є практика хабарів місцевим чиновникам орга
нів державної влади й управління з боку міжнародних корпорацій
за сприяння компанії всупереч вимогам законодавства приймаю
чої країни. Дослідженням взаємозв'язку між корупцією та еко
номічним розвитком, проведеним у 70 країнах світу, встановле
но, що корупція справляє значний негативний вплив на темпи
економічного розвитку країни [3, с. 110]. При цьому хабарі не
лише погіршують інвестиційний клімат країн-реципієнтів, а й
вражають тих, хто платить, а отже, руйнують менеджмент транс
національних корпорацій.
6. Дискусії щодо етичних аспектів міжнародного менеджмен
ту часто мають емоційний характер. Адже, з одного боку, етичні
норми різних міжнародних компаній відрізняються між собою. З
іншого боку, далеко не всі факти неетичних дій міжнародних кор
порацій стають відомими широкій діловій громадськості і стають
підставою для відповідного покарання, тому в цій сфері виникає
багато чуток.
Важливо звернути увагу студентів на складність розмежування хабарів від звичайних людських дружніх стосунків. У цьому зв'язку цілком доречним буде навести думку доктора Джонсона - однієї з найбільш товариських особистостей Англії XVIII ст. - про те, що "дружбу треба безперервно ремонтувати" [9, с. 352]. А в міжнародному бізнесі такий ремонт набуває форм розваг, подарунків, взаємних послуг та інших проявів поваги і дружби. Тому у випадках отримання подарунків чи запрошень на розваги варто зважити на два запитання: що стоїть за запрошенням і що вас будуть просити в обмін на подарунки? У деяких культурах обмін подарунками - це необхідна прелюдія до бізнесу. Однак існують і продиктовані прагматичними міркуваннями правила щодо форми відмови, на які варто звернути увагу.
Одним з найбільш відомих прикладів неетичної поведінки є виплата в 70-х роках минулого століття президентом американської корпорації "Локхід" Карлом Кочіаном 20 млн дол. хабарів японським високим урядовим чиновникам за поліпшення безнадійних фінансових умов виробництва літаків та розширення ринку своєї продукції в Японії [2, с. 202]. Прагнення США уникнути подібних випадків сприяло прийняттю в 1977 р. Акта про практику

 
 

Цікаве

Загрузка...