WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA -

... , , ,

→ Шпаргалка з предмету світовий ринок (шпаргалка) -

Шпаргалка з предмету світовий ринок (шпаргалка) -

світ. госп-во та інші.
Отже, складність вивчення та оцінки ек. серед-ща в першу чергу пов'язана з тим, що нац. ек-ки різняться між собою за кільк і як. пок-ками.
Для оцінки відмінностей країн застосовують метод їх систематизації за ознаками:
1. географічними;
2. організаційними;
3. економічними;
4. соц.-економічними.
Найбільш стабільною є систематизація країн за 1) ознакою: Європа, Азія, Лат. Америка тощо.
За 2) ознакою країни систематизують в залежності від їх участі в МО. При цьому МО поділяють:
==> за юр. природою: міжурядові, позаурядові;
==> за складом учасників: універсальні, регіональні;
==> за масштабом д-сті: заг. х-ру, спец. компетенції;
==> за х-ром д-сті: оперативно діючі, координуючі, консультативні;
==> за терміном д-сті: постійно діючі, періодично діючі, тимчасові.
До останнього часу за 4) ознакою країни поділяли на 3 групи: "кап. країни; "соц. країни; "країни, що розвиваються з відповідною орієнтацією. З 1994 р. універс-ним є поділ країн на наступні групи: розвинені країни з ринк. ек-кою (24 країни); країни з перехідною ек-кою; країни, що розвиваються.
Багатоваріантність притаманна систематизації країн за 3) ознакою.
a) стр-ра госп-ва: промислово-розвинені (Нідерланди); аграрні (Болг., Мальта); аграрно-промислові (Бразилія, Аргентина); пром.-аграрні (Греція, Укр.);
b) рівень ек. розвитку: розвинені; ті, що розвиваються;
c) ступінь розвиненості ринк. відносин: з розвин. ринк. ек-кою; з ринк. ек-кою; з централіз. план-ням;
d) рівень самоорганізації ек-ки: зрілі ек-ки; уразливі ек-ки.
Важливим критерієм є поділ країн за рівнем ВВП на душу нас-ня:
1) доход на душу нас-ня понад $9 тис. (за даними 1996 р.) - країни Зах. Євр., США, Канада, Японія, ОАЕ, країни Перської затоки;
2) $750-$8999 - Греція, Венесуела, Бразилія, постсоц. країни;
3) $750 - понад 60 держав (країни Лат. Америки, африк., азіат. країни).
Ще одним важливим критерієм є показники зовн. заборгованості. Виділяють:
- країни з бездефіцитними ек-ками;
- країни з низьк. рівнем заборг-сті;
- країни з вис. рівнем заборг-сті.
Важливим також є поділ країн за інш. ек. критеріями. Зокрема, виділяють так звані країни-експортери нафти (коли експорт нафти становить 50% заг. експорту країни).
За рівнем і х-ром зовн.-ек. зв'язків країни поділяються на країни з відкритою і закритою ек-кою.
13. Заг. хар-тика країн, що розвиваються (КЩР).
КЩР (це 3/4 країн світу) займають понад 60% тер-рії Землі, де проживає 77% світ. нас-ня. Сюди входять всі азіат. країни, крім Яп., країни Лат. Америки, Африки. Тут зосереджено 89,3% розвіданих світ. запасів нафти й 50,5% газу. Більше 50% світ запасів і видобутку марг. руди, кобальту, ванадію, золота, платини, алмазів припадає тільки на країни Африки. Більшість КЩР утворилися завдяки нац. визвольному руху, розпаду колон. с-ми 60-70-х років. За роки незалежності ці країни здійснили складні соц.-ек. перетворення, досягли певних цспіхів у створенні основ нац. ек-ки. Проте переважній більшості з них не вдалося істотно скоротити відставання від ПРК.
Спільні риси КЩР:
1) багатоукладність ек-ки: ек. с-ми цих країн представлені різним набором форм вир-ва від патріархально-общинної і дрібнотоварної до монополістичної і кооперативної. Багатоукладність ек-ки передбачає різний соц.-ек. зміст вир. відносин в межах окремих секторів. що існують як вілносно автономні стр-ри зі складним мех-змом їх внутр. і зовн. зв'язків. Різні уклади формують 2 відносно автономні сектори: традиційний і сучасний. В традиц. секторі, що представлений гол. чином сільськ. госп-вом, тривалий час зберігаються вис. рівень вилучення продукту докап. методами (рента, лихварський %, купецькі доходи). Ними вилуч-ся до 15% ВВП;
2) слаборозвиненість КЩР, яка виражається в якісній неоднорідності і системній неупорядкованості сусп-ва, яке склад-ся з різних ек. та неек. інститутів традиц. і суч. типів, а також проміжних перехідних структур;
3) відсталість, яка відображає стан госп-ва цих країн, який характериз-ся низьким рівнем розвитку ПС. Відсталість має 2 аспекти:
- історичний: відставання у розвитку одного типу сусп-ва від іншого в момент колонізації цієї групи країн;
- сучасний: пов'язаний з низьким рівнем розвитку ек-ки цієї групи країн.
4) залежність КЩР від ПРК: проявляється у відносинах домінування і підкорення, які в останні 10-річчя реалізуються ек. методами. Залежність впливає на політику, ідеологію, культуру цих країн;
5) соц. стр-ра сусп-ва. Соц. організми афро-азіат. країн включають в себе різні утворення класові, неокласові, етнічні, релігійні, кастові та ікші. Встановлення тов. відносин в цих країнах супроводжувалось поширенням декласування. КЩР, на відміну від зах країн, не подолали общинний тип соціальності, який бере ще свій початок від родового укладу. Він визначається особистісним х-ром соц. відносин, зв'язками, заснованими на родинних відносинах, на сусідчтві, роді, племені;
6) в цілому ряді цих країн не сформувалось розгалужене і стійке громадянське сусп-во як соц. організована стр-ра, що склад-ся із самод. орг-цій добров. членства.
Регіональні відмінності КЩР:
" у 80-ті рр. значно поширили свої позиції Сх. і Півд. Азія;
" скоротилась у світ. вир-ві частка Зах. Азії (12%, а була 33%), дещо послабли позиції Лат. Ам. (24%, а було 35%);
" поява в 70-ті рр. НІК, які за темпами ек. розвитку перевищували аналог. пок-ки решти КЩР та навіть ПРК. Провідною галуззю НІК стала обробна пром-сть, яка стала статею експорту, а також створювались переважно трудомісткі п/п-ва по випуску мас. споживчої продукції. В латиноам. НІК осн. увага приділена розвитку матеріало- і капіталомістких галузей вир-ва.
В залежності від рівня ек. розвитку КЩР поділяються на 3 групи:
1. країни з вис. рівнем на душу нас-ня, хар-ним для ПРК (Бруней, ОАЕ);
2. країни з сер. пок-ками на душу нас-ня (країни-експортери нафти, НІК);
3. бідні країни, в яких ВВП на душу нас-ня не перевищує $750 (перев. частина КЩР).
14. КРАЇНИ-ЛІДЕРИ СВІТ. ЕК-КИ ТА ЇХ ЗАГ. ХАР-ТИКА.
Цей регіон складає 16% всього нас-ня. Саме ця група країн визначає динаміку розвитку світ. госп-ва. До ПРК належать 23 країни: Австралія, Австрія, Бельгія, GB, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія, США, Туреччина, Франція, ФРН, Швейцарія, Швеція, Японія. На ПРК в 1990р. припадало 71,5% світ. експорту і 72,4% світ. імпорту. СередПРК виділяється група лідерів, до якої входять: США, Японія, а також країни ЄС (серед 15 країн ЄС, в свою чергу, виділяється ФРН).
ПРК мають багато спільних ознак:
1) в сусп.-ек. плані розвиток їх госп-ва базується на кап. способі вир-ва, тобто на певній єдності і взаємодії ПС і вир. відносин, яка визначається пануючою формою власності;
2) відповідно до концепції ек зростання Ростоу, ПРК пройшли стадії підйому, зрілості, мас. споживання. "Стадія підйому хар-ся подоланням старих традиц. укладів, що перешкоджають

 
 

ֳ

...