WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Шпаргалка з предмету світовий ринок (шпаргалка) - Реферат

Шпаргалка з предмету світовий ринок (шпаргалка) - Реферат

звітності. Носять рекомендаційний характер) *національні (мають силу закону).*Принцип автономності підприємства. Він означає, що кожне підприємство (фірма) розглядяється як самостійна господарська одиниця, відокремлена під своїх власників та інших підприємств. Рахунки підприємства мають бути відокремлені від рахунків ного власників. По кожній господарській одиниці ведеться бухгалтерський облік і скла,дається фінансовий (бухгалтерськії і і) звіт. *Принцип безперервності діяльності. Ця концепція бухіалтерського обліку базується на тому положенні, що підприємство постійно функ-ціонує і продовжуватиме в майбутньому свою діяльність необмежений період часу. Власники підприємства не мають наміру його ліквідувати чи продати. Виходячи з цього принципу, господарські засоби включаються до балансу в оцінці за їх фактичною собівартістю, а не за ринковою ціною. У звіт про прибутки включаються доходи і витрати, зумовлені нормальною поточною діяльністю підприємства. *Принцип двосторонності полягає в тому, іцо засоби підприємства відображаються у двох напрямках: з одного боку-за Їх речовим складом (гроші, складські запаси, основні засоби і ін.). а з іншого-за .джерелами їх формування. Джерела формування у свою чергу можуть бути залучені (зобов'язання) та власні. Тому принціїїі двосторониості може бути виражений формулою: Господарські засоби = Зобов'язання + Власний капітал. *Принцип грошового вимірювання означає, що в бухгалтерському обліку відображаються явища, дані, які можуть бути виражені в грошовому вимірі. Звичайно, в обліку можуть застосовуватись й інші вимірники господарських засобів (натуральні, трудові), але узагальнення їх можливе тільки за допомогою грошового вимірника. *Принцип собівартості, в бухгалтерському обліку відображається собівартість (первісна, історична тощо) засобів, а не їхня ринкова вартість. Іними словами, в обліку і звітності оцінка активів здійснюється, виходячи з фактичних витрат на їх придбання або виробництво. Відображення в обліку та звітності господарських засобів за їхньою собівартістю пояснюється двома причинами. ІІо-нерше, оцінка засобів за ринковою вартістю супроводжується великими труднощами її визначення. Крім того, ринкова оцінка (вартість) в будь-якому разі носить елемент суб'єктивності, тоді як собівартість є об'єктивною. По-друге, виходячи з принципу безперервності .діяльності, підприємство не буде швидко {и-алізуватн засо-би, які йому належать. Воно використовує ці засоби для забезпечення своєї поточної діяльності. А тому нема необхідності знати ринкову вартість засобів, що знаходяться на підприємстві і використовуються ним. *Принцип нарахування. Цей принцип регулює собою момент визнання доходів і витрат. За цим принципом доходи і витрати відображаються в обліку в тому періоді, в якому вони були нараховані. *Принцип реалізації тісно пов'язаний з принципом нарахування. За цим принципом доходи від реалізації продукції, робіт, послуг обліковують, коли виконано договірні зобов'язання та надіслано рахунок клієнтові. Ін-шими словами, моментом реалізації та визначення доходу від реалізації є моментом відвантаження і переходу права власності….
70.ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН, ЇЇ СКЛАД ТА ЗМІСТ.
Фінансова звітність - система взаємопов'язаних узагальнюючих показників, що відображають фінансовий стан підприємства та результати діяльності за звітній період. Основне призначення - надати внутрішнім і зовнішнім користувачам правдиву, достовірну інформацію про майновий та фінансовий стан підприємства, про фінансові результати та ефективність господарювання за звітній період. Обов'язковою вимогою до звітності є її порівнянність. Вона повинна забезпечувати порівнянність показників даного звітнього періоду з аналогічними показниками минулих періодов.
Фінансова звітнсть складається на основі фінансового обліку, що ведеться на підприємстві. Під фінансовим обліком ми розуміємо комплексну систему бухгалтерського обліку, яка відображає всю госпосдарську діяльність підприємства за певний звітний період. До складу фінансової звітності входять:
1.бухгалетрський баланс ( це зівт про фінансовий стан підприємства, який відображає його активи, пасиви та власний капітал у грошовому виразі на певну дату. У різних країнах статті активу балансу розміщуються зверху до низу за принципом підвищення ліквідності засобів. Статті пасиву також розміщуються зверху до низу за принипом зменьшення терміну повернення боргів. В США, Англ та Канаді ми спостерігаємо зворотнійпорядок розміщення активів та пасивів. Головна рівність балансу - активи=зобовязання +власний капітал)
2.звіт про прибутки (це обов'язкова форма фінансового звіту підприємства. Основна мета - надати інформацію користувачам про формування фінансового результату підприємства.у фінансовому обліку фінансовий результат діяльності визначається порівнянням доходів та витрат звітнього періоду. При цьому звіт про прибутки та збитки може мати одноступеневий і багатоступеневий форма. Звіт за одноступеневим форматом складаєтьсяз 2 розділів. Перший розділ - це перелік усіх доходів, одержаних підприємством за звітний період. Другий - перелік усіх витрат. Різниця між загальною сумою доходів та витрат покаже фінансовий результат. Звіт за багатоступеневим форматом містить інформацію, котра показує послідовний процес формування кінцевого фінансовго результату. Крім чистого прибутку, такий звіт містить проміжні показники фінансових результатів: валовий доход, операційний прибуток; результат фінансових та надзвичайних операцій; прибуток до оподаткування, чистий прибуток.
3.звіт про рух грошових коштів (В останні роки цей звіт є обов'язковим. Головне призначення - надати користувачам інформацію про те, з яких джерел надходили гроші на підприємство, по яких напрямках і на які цілі витрачались гроші, як змінився залишок грошових коштів за звітній період. В цьому звіті відображається рух грошових коштів, від їх надходження до вибуття. Він складається по троьх основних видах діяльності: +поточна, основна, операційна діяльнсть; +інвестиційна діяльність; +фінансова діяльність)
4.додатки ( *методи оцінки різних статей річних звітів і методи підрахунку вартісних виправлень, *назва і місцезнаходження зареєстрованого офісу підприємств, у яких компанія володіє певним відсотком статуного капіталу, *кількісна і номінальна вартість акцій, випущених за звітній рік в межах дозволеного статуного капіталу, *суми заборгованості, які слід сплатити не раніше, ніж через 5 років, *чистий товарооборот у розрізі категорій діяльності та географічних ринків…)
71.ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ КРАЇН І РОЗРАХУНКИ З ДЕБІТОРАМИ В ЗАРУБІЖНИХ КОРПОРАЦІЯХ
До грошових коштів відносяться: готівка в касі, гроші в банках, чекі, перекази від клієнтів. Для обліку за нодходженням та вибуттям грошових коштів існує спеціальний рахунок "Грошові кошти", він є активним.
Для здійснення невеликих за розміром витрат (канцелярські, поштові, представницькі) на підприємстві створюється фонд дрібних сум - Дт Фонд дрібних сум Кт Грошові кошти. Питання про його створення вирішує адміністрація. Вона також

 
 

Цікаве

Загрузка...