WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Інтернаціоналізація економіки - Реферат

Інтернаціоналізація економіки - Реферат

послуги та створення нових робочих місць і завдяки концентрації країн-учасниць на пріорітетних програмах соціально-економічного розвитку. Зауважимо також, що в зрілих інтеграційних угрупованнях виробляються й реалізуються потужні та дійові механізми, інструменти забезпечення колективної економічної безпеки.
Проте, незважаючи на очевидні економічні переваги, процеси міжнародної економічної інтеграції відбуваються на тлі складного переплетіння соціально-економічних та політичних проблем. Основні чинники, що зумовлюють виникнення й існування згаданих проблем, такі:
" націоналізм, традиційні конфлікти між окремими країнами та групами країн, ідеологічні розходження;
" політико-правові, економічні та соціально-культурні відмінності країн-учасниць; зростання затрат при реалізації регулятивних функцій на наднаціональному рівні; суперечності, пов язані із розширенням інтеграційних угруповань і т.ін.
Ефективність міжнародної економічної інтеграції досягається за рахунок таких чинників:
" усунення дискримінації та бар єрів між країнами-учасницями інтеграційних угруповань у переміщенні товарів, послуг, капіталу, робочої сили та підприємництва;
" стандартизації та уніфікації у виробничо-комерційній сфері;
" динамічного ефекту завдяки розширенню ринку та економії на масштабах виробництва;
" забезпечення достатнього рівня конкуренції.
5.Вплив інтеграції на сучасну систему світових господарських зв язків.
У розвитку світової економіки останніх десятиліть домінують процеси міжнародної економічної інтеграції. Вони визначають напрями та пріоритети сучасного етапу інтернаціоналізації господарського життя, формуючи середовище глобальної конкуренції, впливаючи на стратегічні інтереси всіх країн та регіонів світу. На мікрорівні внаслідок горизонтальної та вертикальної взаємодії формуються інтернальні ринки факторів і результатів виробництва, виникають, розвиваються домінуючі у сучасній економіці транснаціональні корпорації.
На макрорівні інтеграція розвивається на основі створення економічних об єднань країн. Інтеграційні імпульси виходять, насамперед, із міжнародних угруповань загальноконтинентального значення. У Європі - це Європейський союз (ЄС), у колі якого формуються інтеграційні інтереси не тільки західноєвропейських, а й східноєвропейських країн. На американському континенті - це Північноамериканська угода про вільну торгівлю із домінуючою роллю Сполучених Штатів Америки. В Азії інтеграційна політика концентрується навколо створення інтеграційного угруповання величезного як за кількістю країн-учасниць, та і за сукупним потенціалом. Контури континентальної інтеграції можна також виявити, аналізуючи сучасні економічні взаємовідносини країн Латинської Америки і Африки. Для такого типу угруповань характерні чітко орієнтовані на глобальну конкуренцію механізми регулювання і координації при певних відмінностях організаційного оформлення. Водночас розвиваються традиційні і створюються нові регіональні та субрегіональні угруповання країн, які безпосередньо не впливають на глобальну конкуренцію. Вони мають інші, локальні, цілі і використовують відповідні інтеграційні механізми. Поряд з могутніми угрупованнями країн ефективно функціонують середні та малі інтеграційні угруповання, хоча їхній розвиток багато в чому і зумовлюють зовнішні фактори інтеграції.
Сучасним процесам міжнародної економічної інтеграції притаманні певні особливості, а саме:
" динамізм процесів міжнародної економічної інтеграції в цілому, зумовлений як дією об єктивних факторів, так і "ланцюговою" реакцією країн на розвиток окремих інтеграційних угруповань;
" нерівномірність розвитку й реалізації форм міжнародної економічної інтеграції, спричинена проявами очевидних відмінностей економічного розвитку країн і регіонів світу;
" розвиток поряд з інтеграційними дезінтеграційних процесів, які мають глибоки корені в історичних, політичних, економічних і соціальних закономірностях світового розвитку.
Дослідники визначають, що у сучасному світі інтеграція і дезінтеграція розвиваються асинхронно, як два різноспрямовані процеси. При цьому дезінтеграційні явища і процеси можуть мати не тільки локальний характер (провінція Квебек у Канаді, Корсика у Франції), але й глобальний (розпад Радянського Союзу, Ради економічної взаємодопомоги). Інтеграція та дезінтеграція являють собою об єктивні взаємопов язані процеси. Більш того, дезінтеграція формує передумови інтеграції на нових кількісних та якісних засадах. У окремих випадках можуть складатися умови для реінтеграції. Але. Не зважаючи деякі дезінтеграційні процеси у сучасній системі національних економік, їй більш притаманна загальна глобальна інтеграція. Таким чином, на початку третього тисячоліття світ перетворився в глобальну економічну систему, в якій практично не залишилося можливості для здійснення стихійних ринкових відносин між державами. Виник глобально функціонуючий світовий виробнично-господарський механізм, складовими якого сталиокремі національні економіки. Отже, аналізуючі сучасні тенденції світового розвитку, інтернаціоналізацію національних економік, перетворення світового економічного механізму в єдину глобальну систему, для України виникає гостра необхідність процесу активної інтеграції до сучасної системи господарських зв язків для успішного подальшого економічного, соціального та політичного розвитку.
Використана література:
1. "Економічна теорія" С.В Мочерний с567-572 ВЦ "Академія" оригінал макет, 2001 рік.
2. "Політична економія" за Ред. Г.І Башнянина с 389-390 ВЦ "Магнолія плюс" Львів 2004 рік.
3. "Політічна економія" за Ред. Г.І Башнянина с507-509 ВЦ "Ніка-центр Ельга" 2000 рік.
4. "Економічний словнік-довідник" за Ред С.В Мочерного с149-150 ВЦ "Феміна" Київ 1995 рік.
5. "Економічна Енциклопедія"(ТОМ 1) с 676-677 ВЦ " Академія" оригінал макет, 2000 рік.
6. Альбом з курсу "O.Е.Т"до теми N 17 с 15-27
Економічні Терміни:
Товар : - продукт праці, виготовлений з метою обміну або продажу. Обмін , а потім і продаж, а одним із засобів задоволення тих чи інших потреб суспільства і з'являється разом із суспільним поділом праці та економічним відособленням окремих виробників, які спеціалізуються на виробництві різних продуктів.
Послуги : - діяльність підприємств (організацій) і окремих осіб, спрямована на задоволення певних потреб індивідів, колективів і суспільства. Процес виробництва П. збігається з їх реалізацією і споживанням. Тому П. неможливо накопичувати, трансформувати, зберігати.
Ринок : - система товарно-грошових відносин, що виникають між покупцем і продавцем, яка включає механізм вільного ціноутворення, вільне підприємство, що здійснюється на основі економічної самостійності, рівноправності та конкуренції суб'єктів господарювання у боротьбі за споживача.
Робоча сила : - здатність людини до праці, сукупність інтелектуальних здібностей, набутих знань і досвіду, які використовуються у процесі виробництва матеріальних благ та надання послуг. Р.с реально існує в особі людини - працівника.
Підприємство : - самостійна, ініціативна, система діяльність по випуску продукції, наданню послуг, торгівлі з метою отримання прибутку. П. може реалізуватися у промисловій, аграрній, науковій, інформаційній, сервісній та інших сферах .
Конкуренція : - (від лат. Concurere - зіштовхуюсь)- боротьба між товаровиробниками за вигідніші умови виробництва і збуту товарів та послуг, за привласнення найбільших прибутків; механізм стихійного регулювання пропорцій суспільного виробництва.
Транснаціональна корпорація(ТНК) : - гігантські компанії, які діють у міжнародному масштабі і контролюють значну частку світового виробництва товарів, послуг, процес ціноутворення і привласнюють монопольні надприбутки. Економічною основою виникнення й розвитку ТНК є високий ступінь усуспільнення виробництва та інтернаціоналізації господарських зв'зків.

 
 

Цікаве

Загрузка...