WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаСвітовий ринок і торгівля → Міжнародна торгівля в системі світових економічних відносин - Реферат

Міжнародна торгівля в системі світових економічних відносин - Реферат

Регіональна структура світового імпорту товару — показує частку країн-імпортерів товару в світовому обсязі його імпорту та визначає основних споживачів даного товару на світовому ринку.

4. Показники інтенсивності міжнародної торгівлі.В світовій практиці для вимірювання зовнішньоторговельної інтенсивності країн використовуються два типи показників: обсяг зовнішньої торгівлі (або експорту, або імпорту окремо) на душу населення країни та відношення експорту (або імпорту, або зовнішньоторговельного обігу окремо) до валового внутрішнього продукту (ВВП) країни.

4.1. Обсягекспорту, імпорту або зовнішньоторговельногообігу на душу населення:

Варіанти названого обсягу розраховуємо за формулами:

; ; .

де Ед — експорт надушу населення;

Ід – імпорт на душу населення;

ЗТО д — зовнішньоторговельнийобіг на душу населення;

Е – вартість національного експорту за рік;

І — вартість національного імпорту за рік;

ЗТО — зовнішньоторговельний обіг країни за рік (Е + І);

Ч — чисельність населення країни на відповідний рік.

Ц – показники широко використовуються в міжнародних зіставленнях.

4.2. 1. Експортна квота

У міжнародних зіставленнях експортна квота використовується не тількидля характеристики рівня інтенсивності зовнішньої торгівлікраїни, а й з метою оцінки рівня відкритості національного господарства, участі в міжнародному розподілі праці. Вони розраховуються за формулою:

Ке = 100%,

де Е – річний обсяг експорту країни;

ВВП — валовий внутрішнійпродукт країни за аналогічний період.

4.2.2. Імпортна квота як частка імпорту в валовому внутрішньому продукті країни характеризує також рівень залежності країни від імпорту товарів та послуг. Вона розраховується за формулою:

Кі = 100%,

де Кі — квота імпортна;

І - річнийобсяг імпорту країни;

ВВП — валовий внутрішній продукт країни за аналогічний період.

У міжнародних зіставленнях використовується коефіцієнт імпортної залежності як світової економіки, так і економіки груп країн та окремих країн.

4.2.3. Зовнішньоторговельна квота:

Ця квота розраховується за формулою:

Кзт — квота зовнішньоторговельна;

Е, І — річний обсяг, відповідно, експорту та імпорту країни;

ВВП — валовий внутрішнійпродукт країни за аналогічний період.

5. Показники економічної ефективності експорту та імпорту. Розрахунок економічної ефективності здійснюється шляхом зіставлення досягнутого економічного результату (ефекту) з витратами ресурсів на отримання цього ефекту. Економічні результати і витрати ресурсів мають кількісний вимір, а тому й економічна ефективність може вимірюватися кількісно.

Кожному рівню оцінки відповідає свій вид економічних інтересів та свій критерій ефективності. Так, на макроекономічному (народногосподарському) рівні під економічною ефективністю зовнішньої торгівлі розуміють ступінь економії національної праці, що досягається країною внаслідок її участі в міжнародному розподілі праці та зовнішньоторговельному обміні. Критерієм економічної ефективності при цьому є економія національної праці, як додаткове джерело зростання валового внутрішнього продукту та інших економічних та соціальних макропоказників. А на рівні підприємств та інших господарських суб'єктів під економічною ефективністю зовнішньоторговельних операцій розуміють ступінь збільшення доходу від цих операцій. Критерієм економічної ефективності тут є прибуток як основна міра ефективності.

Показники ефективності зовнішньоторговельної операції доцільно розрахувати перед укладанням зовнішньоторговельних угод, при плануванні зовнішньоторговельної діяльності, а такожз метою оцінки ефективності експортно-імпортних операцій за попередній період. Слід зазначити, що гіперболізація значення цих показників для прийняттярішень у міжнародній торгівлі може спричинити конфлікт між реальними діями тамаркетинговими цілями. Проникнення на нові закордонні ринки не завжди супроводжується високими показниками економічної ефективності, а орієнтація тільки на них може спонукати до завчасного виходу з ринку, або припинення експортування поки що нерентабельної продукції.

Ефект експорту розраховується за формулою:

Ее=Не - Ве

де Не — гривневі надходження від експорту, які розраховуються шляхом перерахування валютної виручки в гривнях за курсом Національного банку України на день надходження валютної виручки, грн;

Ве — повні витрати підприємства на експорт, грн.

Ефективність експорту фірми розраховуємо за формулою:

Показник ефективності повинен бути більшим за 1 (Ее.ф. >1), тоді реалізація товарів на зовнішньому ринку буде вигіднішою порівняно з реалізацією всередині країни.

Рентабельність експорту розраховується за формулою:

Ре = 100%,

де Се — собівартість виробництва експортного товару.

Економічний ефект імпорту розраховується за формулою:

де Цр — ціна реалізації імпортнихтоварів на внутрішньомуринку, грн.

Ві - витрати на імпорт товарів (контрактна вартість, митні платежі, податки тощо).

Економічна ефективність імпорту розраховується за формулою:

Еі

Еф.і = ------ .

Ві

6. Показники динаміки розвитку міжнародної торгівлі – це будь-який з розглянутих вище показників, зміни якого (темпи зростання, темпи приросту) досліджуються за певний період часу (20,10, 5 років, рік — по місяцях тощо).

7. Показники зіставлення — це будь-який з розглянутих вище показників, зіставлений з аналогічним показником іншої країни (регіону їй світу в цілому).

Використана література

 1. Осика Сергій, Пятницький Валерій, Осика Андрій. Генеральна угода з тарифів і торгівлі як основа універсального міжнародно-правового регулювання світової торгівлі.- К: УАЗТ, 1999.- 204с.

 2. Правила роздрібної торгівлі.- Харків: Фактор, 2006.-

 3. Система світової торгівлі ГАТТ/СОТ в документах.- К: УАЗТ, 2000.- 596с.

 4. Бураковський Ігор. Теорія міжнародної торгівлі..- К.: Основи, 2000.- 241с.

 5. Грабова Ніна Микитівна, Добровський Василь Миколайович Бухгалтерський облік у торгівлі.- К.: А.С.К., 2004.-

 6. Осика Сергій Григорович, Пятницький Валерій Тезійович Світова організація торгівлі.- К.: К.І.С., 2001.- 491с.

 7. Запобігання торгівлі людьми: Навчально-методичний посібник.- 3-є вид., доп. та випр.- К.-Харків: НУВС, 2001.- 176с.- 4.05

 8. Організація первинного обліку та економічного аналізу на прикладі підприємств торгівлі.- К.: Вид. дім "Професіонал", 2004.- 480с.

 9. Інституціональні та процедурні механізми системи ГАТТ/СОТ у регулювання світової торгівлі.- К: УАЗТ, 2000.- 288с.

 10. Жук, Микола Васильович Комерційні відносини України:організація зовнішньої торгівлі: Підручник.- Чернівці: "Рута", 2004.- 560с.- 35.00

 11. Пузанов, Ігор Іванович Економічні фактори формування умов зовнішньої торгівлі України: Спец.08.05.01:Автореф. дис. док. економ. наук.- К., 2002.- 36с.

 12. Балабан, Микола Петрович Ефективність функціонування та стратегія розвитку оптової торгівлі споживчої кооперації: Автореф. дис. канд. економ. наук:Спец. 08.07.05.- Харків, 2004.- 18с.

 13. Світові новини торгівлі: Матеріали Семінару для підприємців. Україна - СОТ: інтереси бізнесу (3 липня, 2003р., м.Донецьк). Вип. 9.- К.: Міжвідомча комісія з питань вступу України до СОТ, 2003.- 33с.- 2.00

 14. Осика Сергій Григорович, Дядьков Микола Юрійович, Осика Андрій Сергійович. Принципи та норми електронної торгівлі.- К: УАЗТ, 2000.- 270с.

 15. Осика Сергій, Пятницький Валерій, Оніщук Олександра, Осика Андрій, Штефанюк Олег. Інституціональні та процедурні механізми системи ГАТТ/СОТ у регулюванні світової торгівлі.- К: УАЗТ, 2000.- 288с.

 16. Осика, Сергій Григорович Світова організація торгівлі: Підручн. для студ. вузів, що навч. за спец. "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності","Менеджмент організацій","Економіка підприємства"/ С.Г.Осика, В.Т.Пятницький.- 2-ге вид.,перероб. і доп.- К.: К.І.С., 2004.- 516с.- 35.00


 
 

Цікаве

Загрузка...