WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература світова, Всесвітня література → Місце Гоголя в російській літературі - Курсова робота

Місце Гоголя в російській літературі - Курсова робота

відповідною цьому змісту художньою формою, яка у всіх своїх основних особливостях виявляє виняткову творчу продуманість, вишуканість і закінченість.
Черпаючи творчі сили в цій російській людині, в народі-трудівнику, волелюбному і мужньому, Гоголь з щирою любов'ю зображав риси, властиві істинним синам такого народу. У безсмертних творіннях Гоголя звучить і нині могутній голос великого сина російського народу, геніального письменника-патріота:
Спираючись на кращі творчі досягнення російських письменників-реалістів першої третині XIX ст., Гоголь, виходячи з особливостей свого світогляду, відобразив нові сторони і особливості російського суспільного життя і створив нові, оригінальні принципи художнього зображення, перевершуючи тут у багатьох відношеннях своїх попередників.
Складний і суперечливий був процес формування світогляду Гоголя. Юнацькі волелюбні віяння з часом набули зрілого сатиричного устремління великого і яскравого таланту. Однак, стикнувшись з тупою стіною царської бюрократії, Гоголь, не володіючи стійким світоглядом, не зміг витримати натиску чужих його покликанню і таланту, ворожих людству сил гніту і реакції.
Привабливою була особа Гоголя. Письменник був наділений натурою кипучою, полум'яною. У своїх, обумовлених суспільним середовищем і особистими якостями захопленнях і помилках натура Гоголя залишалася, "чиста, піднесена і симпатична.
Повісті Гоголя - це справді знаменне явище в російській літературі, були зрілим плодом нового великого письменника російського, нового великого таланту.
У кращих творах Гоголь вперше в історії російської літератури з такою силою реалістичної, соціальної сатири намалював нещадно викриваючу картину життя і побуту поміщиків і чиновників в кріпосній Росії, показав гнилість саме державно-кріпосницького ладу, виступив в захист інтересів пригноблюваного народу, в гострому сатиричному світлі зображаючи світ насильства, вульгарності і обману.
У своїй творчості, особливо реалістичній, Гоголь не виявляв ідейних коливань і не підпадав під впливи із сторони. Навпаки, в своєму розумінні життя він був принциповий і послідовний до кінця.
Величезне значення Гоголя для передових шарів російського суспільства полягало в тому, що своїми творами він дав йому можливість усвідомити всю помилковість і ілюзорність тієї багатозначності, якої зовні було пройняте життя пануючих шарів самодержавно-кріпосницькоїРосії, тієї багатозначності, яка спиралася на всю систему класових привілеїв дворянства і вищого чиновництва, виражала її, служила одним із засобів одурманення і пригноблення народних мас і в той же час вже давно не мала для себе реальної підстави, а в гоголівські часи, вже тільки прикривала собою занепад і розкладання, охоплюючи ці пануючі шари, кризу всього самодержавно-кріпосницького ладу, що заглиблювалася. Реалістичні твори Гоголя розкріпачували суспільну свідомість російського народу. У цьому їх нескороминуче народне значення.
Твори Гоголя дотепер є для нас одним з найбільших зразків сатиричної творчості, на який цілком можуть орієнтуватися сучасні письменники.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Анненков П. В. Литературные воспоминания / Вступ. статья В. И. Кулешова; Коммент. А. М. Долотовой и др. - М.: Худож. лит., 1983. - 694 с.
2. Антокольский П.Г. Мертвые души: Вступительная статья к произведению Н.В. Гоголя "Мертвые души". - М.: Художественная литература, 1972. - 399 с.
3. Белинский В.Г. Собрание сочинений / Под ред. С.А.Венгерова, - т.П. - 501 с.
4. Бочаров С. Г. О стиле Гоголя // Типология стилевого развития нового времени: Классический стиль. Соотношение гармонии и дисгармонии в стиле / АН СССР. Ин-т мировой лит. им А. М. Горького; Отв. ред. Я. Э. Эльсберг. - М.: Наука, 1976. - С. 409-445.
5. Виноградов В. В. Язык Гоголя и его значение в истории русского языка // Виноградов В. В. Язык и стиль русских писателей. От Гоголя до Ахматовой: Избранные труды / РАН. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова; Отв. ред. А. П. Чудаков. - М.: Наука, 2003. - С. 54-96.
6. Герцен А.И. О романе из народной жизни в России. - М., 1857. - 326 с.
7. Гоголь: Статьи и материалы / Редкол. М. П. Алексеев и др. - Л. Изд-во Ленингр. ун-та, 1954. - 395 с.
8. Гоголь и мировая литература / АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; Отв. ред. Ю. В. Манн. - М.: Наука, 1988. - 320 с.
9. Гоголь как явление мировой литературы: По материалам междунар. науч. конф., посвящ. 150-летию со дня смерти Н. В. Гоголя, 31 окт. - 2 нояб. 2002 г. / РАН. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; Отв. ред. Ю. В. Манн. - М.: ИМЛИ РАН, 2003. - 397 с.
10. Гоголь Н. В. Письма / Ред. В. И. Шенрока. - СПб.: А. Ф. Маркс, 1901. - Т. 1-4.
11. Гоголь Н.В. Сочинения /Под ред. Н.С. Тихонравова. - Т.ІХ. - М., 1969. - 597 с.
12. Гоголь Н.В. Сочинения /Под ред. Н.С. Тихонравова. - Т.ІХ. - М., 1969. - 428 с.
13. Гоголь Н.В.. Собр. худож. произведений в пяти томах. - Т.2. Мигрород. - М.: Изд-во АН СССР, 1951. - 346 с.
14. Калинин М.И. Избранные произведение в четырех томах. - Т.3. - М.: Госполитиздат, 1962. - 603 с.
15. Мазуркевич А. Гоголь Н.В. // Предисловие к сборнику повестей Н.В. Гоголя "Миргород", "Портрет", "Шинель". - Х.: Прапор, 1975. - 410 с.
16. Манн Ю. Николай Васильевич Гоголь // Энциклопедия для детей. - Т.9. Русская литература. - Ч.1. / Глав. ред. М.Д.Аксенова. - М.: Аванта+, 1998. - с.497-505
17. Манн Ю. В. Гоголь: Труды и дни, 1809-1845. - М.: Аспект-пресс, 2004. - 813 с.
18. Неизданный Гоголь / РАН. Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького; Рос. гос. арх. лит. и искусства; Подгот. И. А. Виноградов. - М.: Наследие, 2001. - 599 с.
19. Н. В. Гоголь в русской критике: Сб. ст. / Подгот. текста А. К. Котова и М. Я. Полякова; Вступ. ст. и примеч. М. Я. Полякова. - М.: Гос. издат. худож. лит., 1953. - LXIV. - 651 с.
20. Произведения Н. В. Гоголя и литература о нем (1992-2001): Библиогр. указ. / Ком. по культуре г. Москвы, Моск. гор. б-ка "Дом Гоголя"; Отв. ред. В. П. Викулова. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2004. - 255 с.
21. Поспелов Г.Н. Творчество Н.В. Гоголя. - М.: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР, 1953. - 354 с.
22. Письма Н.В. Гоголя / Под ред. В.И. Шенрока. - Т.1. - М., 1951. - 491 с.
23. Пушкин А.С. Полн. собрание сочинений. - М.: Изд-во АН СССР, 1949. - т.ХП. - 786 с.
24. Соколов Б. В. Гоголь: Энциклопедия. - М.: Алгоритм, 2003. - 544 с.
25. Труайя А. Николай Гоголь / Пер. с фр. Ш. Кадыргулова. - М: Эксмо, 2004. - 636 с.
26. Чернышевский Н.Г. Избранные философские произведения. - Т.І. - М., 1650. - 569 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...