WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Формування мовної особистості в школі: ретроспективи і перспективи - Реферат

Формування мовної особистості в школі: ретроспективи і перспективи - Реферат

рідної мови та формування мовної, мовленнєвої, етнокультурної компетентності школярів. Як зазначають дослідники, підручники з рідної мови містять недостатню кількість вправ українознавчого змісту. Мало уваги приділено роботі з національно-культурними текстами, спостереженню за функціонуванням у них національно орієнтованих мовних одиниць, відтворенню, редагуванню, створенню учнями власних національно-культурних текстів на пропоновану тему.
В.Кононенко [6, 43] зауважує, що володіння українською мовою як найважливішим чинником національної самоідентифікації не лише забезпечує комфортне існування індивіда в соціальному просторі, а й сприяє виробленню загальнонародних, національно окреслених поглядів і переконань, визначає національний мовний тип. Проблема набуває особливої ваги в утвердженні принципів української національної школи, коли загальногуманістичні, загальноціннісні орієнтації усвідомлюються як національно зумовлені з опорою на традиційні форми життя.
Звернення до етнолінгвістичного матеріалу стає необхідним упродовж усьогоперіоду вивчення мови; методи і форми ознайомлення з етнолінгвістичними даними будуть змінюватися залежно від етапу навчання, рівня володіння мовою, типу навчального закладу тощо. Засвоєння українознавчого матеріалу особливо ефективно здійснюється на рівні поглибленого вивчення мови, на ґрунті вже опрацьованого теоретичного курсу, широких фактологічних даних. Проте не менш суттєвим є звернення до етнолінгвістичних відомостей у процесі опанування мови, починаючи з дошкільного віку, за умов родинного виховання.
Українознавчий підхід має оновити курс української мови, відкрити в ньому нові, ще не пізнані грані, ввести в навчальний обіг досі не використаний етнокультурний шар мовного матеріалу.
У школах з багатонаціональним контингентом учнів доцільно застосовувати лінгвокультурологічний підхід у викладанні української мови, зокрема під час вивчення української лексики, оскільки національно-культурна картина світу чи не найповніше виражається на лексико-семантичному рівні мови. Особливу увагу слід звернути на формування в учнів національних спільнот соціокультурної компетенції, а саме: розуміння національно-культурної специфіки мовної поведінки, звичаїв, правил, норм, соціальних умов, соціальних стереотипів українського народу, зафіксованих у мові, та вміння бачити спільне й відмінне у різних мовах, культурах, цінувати свою культуру, знати й поважати культури інших народів. В.Дороз у статті "Вивчення української лексики в поліетномовних школах: лінгвокультурологічна робота" визначає соціальні чинники, які впливають на процес формування лексичних умінь та навичок у лінгвокультурологічному аспекті: відмінності у сприйманні, категоризації та оцінюванні явищ дійсності представниками різних етнічних спільнот, потреба освоювати позамовні (позакодові) знання, точніше знання, що стосуються невербальних кодів культури того лінгвокультурного суспільства, для якого використовувана мова є рідною [4, 13].
Т.В.Симоненко підкреслює, що формування національно-мовної особистості значною мірою залежить від соціальних змін. Прийняття й відтворення української мови в мовленні широкого загалу - в сім'ї, школі, по радіо та телебаченню - позитивно впливатиме на становлення та розвиток української мовної особистості, оскільки активний словник учнів формується під впливом того середовища, в якому вони живуть. У зв'язку з цим особливої ваги набувають соціолінгвістичні передумови засвоєння учнями української мови [8].
Показником мовного розвитку особистості є комунікативність, тобто здатність спілкуватися, що зумовлює активне використання засобів мови, вміння сприймати та відтворювати зміст чужого висловлювання і продукувати власне, тобто вміння осмислено сприймати й продукувати усні й письмові тексти. Базою мовного розвитку є формування мовленнєвої компетенції школярів (Т.Донченко). Мовленнєва компетенція охоплює систему мовленнєвих знань і вмінь, потрібних для спілкування в різних видах мовної діяльності.
Характер мовної поведінки людини - найважливіший показник її загальної культури і творчих здібностей. Мовний розвиток повинен забезпечувати досконале, повноцінне культурне спілкування людей за допомогою мови.
Відповідно до сучасної соціолінгвістичної парадигми, відбулися зміни в змісті й обсязі навчального матеріалу у зв'язку з багатоаспектним трактуванням мови. Це зумовлює введення нових, передусім комунікативно орієнтованих, тем до програми, зокрема зі стилістики, риторики, культури мови. Змістова частина української мови як навчального предмета має забезпечити готовність випускників до подальшого навчання, самоосвіти, активної участі в громадському, виробничому, культурному житті держави. Важливим критерієм відбору лінгвістичного матеріалу стає його потенціал у формуванні мовної, мовленнєвої та комунікативної компетентності учнів.
Курс української мови в середніх загальноосвітніх закладах різного профілю (гуманітарного, природничо-математичного тощо) характеризується рядом своєрідних ознак, що, передусім, стосуються змісту й технології навчання. Важливим засобом навчання стає профільно орієнтований текст як середовище функціонування мовних одиниць, що дає змогу залучити старшокласників до мовної діяльності, мотивує засвоєння лінгвістичної теорії, підвищує пізнавальний і виховний потенціал уроку.
О.М.Горошкіна, досліджуючи методику навчання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах природничо-математичного профілю, встановила, що формування мовної особистості старшокласників було результативним за таких умов:
- урахування соціологічних, лінгвістичних, психологічних, психолінгвістичних, лінгводидактичних, культурологічних чинників навчання української мови старшокласників;
- урахування індивідуальних особливостей учнів і своєрідності профілю школи;
- виявлення дидактичних засад навчання, що визначають технологію засвоєння програмового

 
 

Цікаве

Загрузка...