WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Культура в системі українознавства - Реферат

Культура в системі українознавства - Реферат

якостей, поведінки. Норми культури в їх зовнішній формі проявляються через символіку та певну знакову систему (як наприклад, правила етикету). Але між подібними правилами й регулятивною функцією культури існують певні відмінності. Так, до сфери культури належить лише те, що увійшло в побут та звички. Про ступінь засвоєння норм культури свідчить реальна поведінка людини в різних життєвих ситуаціях. У такому розумінні культура виробництва, побуту, обслуговування, торгівлі, тобто будь-яка культура діяльності людини є культурою її поведінки. У більш вузькому розумінні культура поведінки - це нормативні вимоги побутового спілкування людей. У ролі регуляторів культури поведінки людини виступають не тільки норми, а й зразки поведінки. Норма характеризує не лише вже досягнуте суспільством, але й те, що має статус
загальної вимоги. Взірець - це вище, найкраще, досягнуте передовими людьми суспільства, найбільш наближене до ідеалу. У процесі історичного розвитку людства певні зразки поступовоперетворюються у загальну норму поведінки, згодом їм на зміну приходять нові, більш досконалі. Саме в цьому і проявляється регулятивна роль зразка.
Український народ у процесі історичного розвитку створив національну - притаманну його сутності систему норм, правил та зразків поведінки людини. Ці норми, правила та зразки знайшли яскраве відображення у звичаях та обрядах українців.
Культурі притаманна аксіологічна функція, яка відображає якісний стан культури. Культура як система цінностей формує в людині певні ціннісні орієнтири й потреби. Водночас людина, сприймаючи будь-які явища, надає їм позитивну чи негативну оцінку. У динамічному процесі функціонування культури відбувається формування духовності людини, її світогляду, політичних, правових, моральних, художніх, релігійних поглядів, виробляються певні ціннісні орієнтації, моральні установки, культурно-мистецькі смаки, формується багатогранний духовний світ людини. Українська культура має певні національне специфічні ціннісні орієнтації, які визначаються особливостями характеру, менталітету та смисложиттєвих орієнтирів українського народу.
Особливе місце належить виховній функції культури. Культура не лише пристосовує людину до певного природного та соціального середовища, а й сприяє її соціалізації та вихованню. Вона виступає ще й універсальним фактором саморозвитку людини та людства. Українознавство, ґрунтуючись на глибоких культурних традиціях українського народу, є вагомим засобом їх поширення в українському суспільстві. Зокрема, українознавство включає в себе такі пласти української культури, як і розробляє та пропагує такі концепції, в основі яких лежать традиції українського народу: як школа-родина, школа козацького виховання. Завдяки цьому відбувається процес навчання та виховання української молоді. Українознавство пропагує такі принципи національного виховання, як патріотизм, повага до рідної землі, вшанування старших та батьків, толерантне відношення до людей інших національностей. У системі українознавства виховання має виходити з того, що національні інтереси є первинними, а синтез особових і загальнонаціональних інтересів, гармонія їх є головними в державній та культурній політиці. Саме такий підхід забезпечить національне відродження, єдність та розвиток українського суспільства.
Світоглядна функція культури виявляється в тому, що вона синтезує в цілісну і завершену форму систему чинників духовного світу особистості - пізнавальних, емоційно-чуттєвих, оцінних, вольових. Світогляд забезпечує органічну єдність елементів свідомості через сприйняття й розуміння світу не в координатах фізичного простору і часу, а в соціокультурному вимірі. Необхідно підкреслити, що світоглядне мислення та світоглядне уявлення в історичному аспекті черпають свій зміст у міфології, релігії та науковому пізнанні, тобто у формах суспільної свідомості, що складають зміст культури. Основним напрямком культурного впливу на людину є формування світогляду, через який вона включається в різні сфери соціокультурної регуляції [4]. Українська культура в системі українознавства висвітлює також світоглядні особливості української нації. Особливості світогляду українців знайшли свої відображення в народному епосі, фольклорі, народних традиціях, міфах, а також в історико-документальних і художніх творах українських та зарубіжних авторів.
Культура реалізує свої функції, спираючись на досягнення людства, народу, нації, іншої спільноти, особистості в усіх сферах суспільного життя (економічного, соціально-політичного, духовного, національного). У системі українознавства культура українського народу органічно поєднується з його іншими складовими і набуває повноцінного звучання, подальшого розвитку та прогресу.
Українознавство в єдності з іншими науками має аналізувати стан справ у суспільстві та своєчасно надавати пропозиції вищим державним органам, політичним та громадським структурам на місцях щодо прийняття певних рішень, заходів для оптимізації процесу розвитку та зміцнення української нації, українського народу та його державності [5].
Література
1. Культура // Філософський словник / За ред. В.І.Шинкарука; 2-ге вид. перероб. і доповнене. - К.: Гол. ред. УРЕ, 1986. - С.320 - 321.
2. Кононенко П.П. Українознавство третього тисячоліття // Українознавство. - К.: НДІУ, 2001. - № 1. - С. 4, 7.
3. Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світоглядний аналіз / В.Андрущенко, Л.Губерський, М.Михальченко. - К.: Знання України, 2002. - С.21.
4. Українська та зарубіжна культура: Навч. посіб./ М.М.Закович, І.А.Зязюн, О.М.Семашко та ін.; За ред. М.М.Заковича. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - С.41 - 45.
5. Баранівський В.Ф. Розвиток духовності українського суспільства як завдання українознавчої науки/ Матеріали X щорічної Міжнародної науково-практичної конференції "Стан, проблеми, перспективи розвитку українознавства" 18 - 20 жовтня 2001 р.; Загальна ред. Кононенко П.П. - К.: НДІУ, 2001. - С.44.

 
 

Цікаве

Загрузка...