WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Культура в системі українознавства - Реферат

Культура в системі українознавства - Реферат


Реферат
не тему:
Культура в системі українознавства
Одне із завдань системи українознавства - виявлення та висвітлення місця і ролі культури в розвитку української нації, держави та суспільства. Зміст українознавства як науки та навчальної дисципліни ґрунтується на засадах української культури, всотуючи в себе найбільш актуальні традиції українського народу.
Культура як об'єкт дослідження має свою структуру (від лат. struktura - розміщення, порядок, побудова) - мережу усталених і впорядкованих зв'язків між її складовими, елементами, які забезпечують її цілісність і тотожність самій собі, тобто зберігають основні якості при різноманітних внутрішніх і зовнішніх змінах.
У широкому розумінні культура (лат. cultura - виховання, освіта, розвиток) - сукупність практичних, матеріальних і духовних надбань суспільства, які відображають історично досягнутий рівень розвитку суспільства й людини, а також втілюються в результатах продуктивної діяльності. У вузькому розумінні культура - це сфера духовного життя суспільства, що охоплює насамперед систему виховання, освіти, духовно-мистецької творчості, а також установи й організації, що забезпечують їх функціонування (школи, вузи, музеї, театри, творчі спілки, товариства, міністерства тощо) [1]. Водночас під культурою розуміють культуру особистості, культуру професійної діяльності (культура виробництва, культура праці), культуру мови, культуру побуту, правову, моральну, естетичну, політичну культури тощо. Джерелом культури є суспільна праця, здатна практично й духовно перетворювати дійсність і саму людину.
Культура має власні закони розвитку і функціонування. Культура як продукт суспільної практики здійснює активний вплив на людей, на процес націотворення та державотворення. Культура займає чільне місце в системі українознавства. Місце культури в системі українознавства визначив директор Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і науки України, професор П.П.Кононенко: "Українознавство - це не просто система знань; це - уроки (історичні, державно-політичні, соціально-економічні, етнонаціональні, міждержавні, культурно-мистецькі (виділено нами), релігійно-філософські, морально-етичні) досвіду віків; аналіз причин і характеру проблем сучасності; прогноз тенденцій і проектування шляхів майбутнього" [2].
Якщо аналізувати культурно-мистецький аспект українознавства не за "компонентним" (матеріальним чи духовним) принципом, а за його належністю до тієї чи іншої сфери життєдіяльності людини і суспільства, то приймаючи за основу усталений поділ суспільства на чотири основні сфери - матеріальне виробництво, суспільно-політичні відносини, духовне життя і побут, можливо умовно виділити такі основні види культури:
- виробнича (економічна) культура суспільства(культура праці, матеріального виробництва);
- політична культура;
- духовна культура (художньо-естетична культура і мистецтво, моральна і релігійна культура, інтелектуальна та інформаційна культура тощо);
- культура спілкування та побуту (культура споживання, життєоблаштування, відпочинку, дозвілля тощо) [3].
Поширеним є також підхід до структурування культури за її суб'єктом, у якості якого постають такі спільності, як народ, нація, інтелігенція, робітники та селяни, молодь, діти та ін. Відповідно розглядаються "національна культура", "народна культура", "молодіжна культура", "дитяча культура" та ін. Матеріальне й духовне, моральне й естетичне, виробниче й інформаційне в ній постають як своєрідні аспекти, взаємодія між якими створює синтез якісної визначеності і спрямованості.
Культура як суспільно-історичне явище виконує низку функцій. Серед них виділяються пізнавальна, інформативна (інформаційна), світоглядна, комунікативна, регулятивна, нормативна, аксіологічна (оціночна), а також виховна. У системі українознавства кожна з цих функцій повинна мати й українознавчий аспект.
Важливе місце серед них належить пізнавальній. Вона проявляється у фіксації в кожну конкретну епоху результатів пізнання навколишнього світу. Культура формує самосвідомість різних соціальних груп населення, націй, класів, суспільства в цілому. Завдяки культурі соціальні спільноти пізнають самі себе, свої суспільні потреби та інтереси, свої особливості й місце у світовій та власній історії, формують своє ставлення до інших суспільних систем. Вивчення української культури в системі українознавства забезпечить виконання його основного призначення як науки пізнання та самопізнання українського народу.
З пізнавальною функцією культури тісно пов'язана її інформативна функція. Вона здійснює передачу, трансляцію нагромадженого соціального досвіду від попередніх поколінь до сучасних. Інформативна функція культури дає змогу людям здійснювати обмін знаннями, навичками, вмінням, здібностями, тобто своїми сутнісними силами. Ця функція може виявлятися через спілкування людей, у їх практичній взаємодії, перш за все - у спільній трудовій діяльності. Українознавство має спиратися на багатий інформаційний матеріал з історії культури українського народу з метою передачі його кращих культурних традицій сучасникам та наступним поколінням.
Інформативна функція нерозривно пов'язана з комунікативною. Культура регулює спілкування людей, активно сприяє розвиткові особистості, примноженню її духовного багатства. Національна культура надає поведінці та спілкуванню людей національного змісту та характеру. Зокрема, національна українська культура вносить елементи національних ознак (традиції, рідну мову, фольклор, народну музику, епос, ритуали, танці та ін.) у наше суспільство.
Культура не тільки уможливлює спілкування людей, але й регулює їх взаємовідносини і діяльність. Регулятивна функція культури реалізується за допомогою певних норм, засвоєння яких необхідне кожному для успішної адаптації в суспільстві. Нормативна функція культури включає надзвичайно широке коло вимог, які стосуються духовного світу людини, її знань, світогляду, моральних

 
 

Цікаве

Загрузка...