WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Розвиток церковнопарафіяльних шкіл на півдні України у другій половині ХІХ ст. - Реферат

Розвиток церковнопарафіяльних шкіл на півдні України у другій половині ХІХ ст. - Реферат

Синоду про формальність існування церковнопарафіяльних шкіл [14, 959].
Увага офіційних органів влади до церковнопарафіяльних шкіл спричинила появу більш точних статистичних даних. Так, про збільшення популярності цих типів навчальних закладів свідчать наступні цифри: тільки за 1882 р. у Таврійській губернії відкрито 239 церковнопарафіяльних шкіл, де навчалися 18713 дітей. У 1895 р. на теренах Таврійської губернії діяло 208 церковнопарафіяльних шкіл [5, 14]. Щоправда, статистику закриття початкових закладів практично не вели. І все ж статистичні показники демонстрували непохитність позицій церковнопарафіяльних шкіл серед інших навчальних закладів. Прикладом слугують кількісні дані, що порівнюють становище церковнопарафіяльних шкіл та земських народних училищ.
Таблиця 1
Початкові школи Херсонської губернії у 1893 р. [7, 47]
Повіти Кількість ЦПШ Кількість земських шкіл
Олександрійській 94 54
Єлисаветградський 112 71
Одеський 51 41
Ананіївський 53 43
Херсонський 115 60
Все ж динаміка розповсюдження мережі церковнопарафіяльних шкіл упродовж 2-ї половини ХІХ ст. була хвилеподібною. Причиною нестабільності кількісних показників навчальних закладів стало, насамперед, послаблення матеріального достатку населення, яке не могло фінансувати школи у колишньому розмірі, а інколи припиняло видачу грошової допомоги. Негативно впливало і зменшення церковних прибутків, частина з яких ішла на утримання церковнопарафіяльних шкіл [6, 25]. Мотивація закриття церковнопарафіяльних шкіл могла бути досить незвичною. Так, в одній парафії Херсонського повіту школу закрив священик з метою викликати серед населення "духовну спрагу" [7, 48]. Але у більшості випадків закриття шкіл відбувалося внаслідок недостатнього співчуття з боку священиків церковно-шкільній справі.
Треба зазначити, щоцерковнопарафіяльні школи та школи грамоти орієнтувалися не лише на сільське населення. Наприклад, в Одеському градоначальстві у 1896 р. нараховувалося 12 церковнопарафіяльних шкіл з 727 учнями та 4 школи грамоти з 113 учнями [8, 7].
Церковнопарафіяльні школи всіляко підтримувалися державою і церквою. Фінансову підтримку навчальним закладам надавали також різні громадські установи та приватні особи. Прикладом може слугувати звіт земства Херсонської губернії за 1892 р.
Таблиця 2
Кошти на утримання ЦПШ Херсонської губернії(крб.) [6, 27]
Повіти Єпархіальна училищна рада Земства Сільські громади
Олександрійський 600 510 1458
Єлисаветградський 700 870 2163
Ананіївський 955 300 2163
Одеський 3489 795 1905
Херсонський 1075 - 2078
Таблиця 2 (продовження)
Повіти Церкви Приватні особи Плата за навчання
Олександрійський - 1350 200
Єлисаветградський 836 1227 -
Ананіївський 1085 1193 -
Одеський - 1423 958
Херсонський 3048 1469 -
Отже, у післяреформенну епоху закладалася солідна основа початкової народної освіти, в якій церковнопарафіяльні школи відігравали не останню роль. Це пояснюється, по-перше, підтримкою з боку держави навчальних закладів духовного відомства, що спричинило бурхливе зростання мережі церковнопарафіяльних шкіл. Крім того, ці навчальні заклади мали підтримку, щонайменше фінансову, з боку населення.
Стосовно навчально-виховного процесу, то, на відміну від інших типів початкових училищ, завданням церковнопарафіяльних шкіл стало морально-релігійне виховання без будь-якого світського втручання. Випускники цих навчальних закладів вміли читати і володіли навичками чотирьох арифметичних дій. Для більшості населення цього було достатньо, аби вважатися "грамотними".
Незважаючи на певну хвилеподібність розповсюдження церковнопарафіяльних шкіл, статистичні дані підтверджують, що ці навчальні заклади впродовж 2-ї половини ХІХ ст. набули статус чи не найбільшого масового типу початкових шкіл.
Література:
1. Борец И. Очерк деятельности земских учреждений Екатеринославской губернии по народному образованию.// Сборник статей Екатеринославского научного общества по изучению края./Под общей редакцией В.В.Курилова. - Екатеринослав, 1905.
2. Борисенко В.Й. Боротьба демократичних сил за народну освіту на Україні в 60 - 90х рр. ХІХ ст. - К.: Наукова думка, 1980. - 154 с.
3. Вести Одесской Городской Думы. - 1899. - № 7.
4. Державний архів Херсонської області. - Ф. 209. - Оп. 1. - Спр.1.
5. Катунин Ю.А. Система духовного образования в Таврической губернии в к.ХIХ в. // Проблемы материальной и духовной культуры народов Крыма и Северного Причерноморья от античных времен до наших дней. Материалы I научных чтений 14 - 15 ноября 1996 года. - Симферополь, 1996. - 76 с.
6. Народное образование в Херсонской губернии за 1892 г. - Херсон, 1894. - 36 с.
7. Народное образование в Херсонской губернии за 1893 г. - Херсон, 1895. - 68 с.
8. Народное образование в Херсонской губернии за 1896 г. - Херсон, 1898. - 155 с.
9. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Конец ХIХ - нач. ХХ ст./ Под ред. Э.Г.Днепрова, С.Ф.Егорова, Ф.Г.Папачина. - М.: Педагогика, 1991. - 448 с.
10. Пругавин А.С. Законы и справочные сведения по начальному образованию. - СПб., 1904. - 1095 с.
11. Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х - поч. ХХ ст.): Нариси./ Редколегія: М.Д.Ярмаченко, Н.П.Калениченко, С.У.Гончаренко та ін. - К.: Радянська школа, 1991. - 381 с.
12. Русское православие: вехи истории./ Науч. ред. А.И.Клибанов. - М.: Политиздат, 1989. - 719 с.
13. Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Царствование государя императора Александра II. 1855 - 1864 гг. - СПб., 1865. - Т.ІІІ. - 1434 с.
14. Систематический свод постановлений Екатеринославского губернского земского собрания 1866 - 1913 гг. Составлен под редакцией П.К.Соколова. 1866 - 1889 гг. - Екатеринослав, 1914. - Т.І. - 1176 с.
15. Степняк-Кравчинский С.М. Россия под властью царей. Пер. с англ. М.Ермашевой. - М.: Мысль, 1965. - 407 с.
16. Фармаковский В. Начальная школа Министерства народного просвещения. - СПб., 1900. - 200 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...