WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Проблеми розвитку освіти в Україні - Реферат

Проблеми розвитку освіти в Україні - Реферат

дійсно зрілу націю.
Мусимо випалити білим залізом з душ жовтаву ненависть до себе, зелену заздрість до успіхів товаришів, синю злобу легковаження творчих одиниць, чорне інтриганство, блідий до смерті егоцентризм, сіру безвільність, безбарвну безідейність, блакитне самособіпанство, фіолетнє рабство - супроти чужої, а червону бунтівничість - супроти власної влади. Наше громадянство з розпинаючих і самопожираючих себе одиниць слід перетворити на здисципліновану суспільність.
Повертаючи науку українознавства до джерел української культури, маємо доставити їх в оригіналі, щоб навчання не втратило українського національного духу.
Кожний учитель українознавства "мусить сам утворити собі програму своєї праці з молоддю, він мусить бути все новий і свіжий, його метода - він сам!" Учитель українознавства має жити в своєму званню і не лише почувати в собі інвентар засобів навчання, але як громадянин і як людина вічно вчитися і творити душею той новий світ покоління, що сповнить заповіт воскресіння.
Школа має стати самим життям, в якому єднаються духом учитель зі своїми учнями в одне ціле. Джерелом її є Рідний Край, Народ, інтереси дітей.
Учитель мусить бути дослідником, громадянином, людиною на весь зріст у кожнім ділі, на кожнім кроці, в кожнім слові… Він має творити нових людей, бо через своїх вихованців він формує родину, місто, громадянство, цілу націю. А молодь, як лакмусовий папірець, дуже скоро відчує, чи учитель є їх товаришем, майстром їх душ, батьком їх життя, а чи тільки партачем, хлібозарібником, продавцем за гріш не своїх відомостей, які змінює після потреби на новий чужий товар, аби тільки далі прожити та дістати повну емеритуру.
В.Пачовський говорив, що зайвим є доводити аксіому про те, що українська молодь повинна вчитися в рідній мові, яка має стати враз із другими предметами українознавства хребетним стрижнем навчання.
В ухвалі Першого педагогічного конгресу було звернення до учительства українських шкіл - ввести в життя "Наукові Програми" для українських народних і середніх шкіл з української мови, історії, географії та предметів мистецького і фізичного виховання.
З'їзд взивав Світлу Управу Рідної Школи проголосити відозву до громадянства утворити для Видавничої Комісії Рідної Школи окремий видавничий фонд, аби вона могла видавати посібники з українознавства.
Проблеми розвитку освіти в Україні
Які ж зміни в освіті?
Освітнє середовище. В цьому контексті слід розглядати як оточення учня в житті, так і протягом шкільного навчання. Воно передбачає існування соціуму, в якому учень знаходиться у процесі отримання освіти, враховуючи інформаційний освітянський простір разом із сукупністю сучасних засобів навчання. На освітнє середовище суттєво впливають такі чинники, як соціально-майнове розшарування суспільства, становище дітей у родині; правове забезпечення модернізації середньої освіти. Нормативно-правова база є вагомим важелем у здійсненні суспільних реформ і модернізації освітньої галузі зокрема.
Трансформація змісту освіти
Трансформація змісту загальної середньої освіти є одним з найважливіших складників процесу модернізації. Вона передбачає, передусім, запровадження державних стандартів початкової, базової та повної середньої освіти, оновлення навчально-методичного забезпечення.
Сучасне суспільство потребує від шкільної освіти підготувати молодь, здатну відповідати на виклики часу, компетентну та мобільну на сучасному ринку праці, яка має громадянську позицію та ефективно здійснює діяльність, саморозвивається та здатна навчатися протягом життя. Сучасна шкільна освіта покликана не тільки надавати знання та формувати навички для життя в суспільстві, а й сприяти набуттю життєвих ціннісних орієнтацій, розвитку вмінь приймати рішення, застосовувати інформаційні та комунікаційні технології, бути мобільними й адаптивними. Це обумовлює необхідність побудови змісту освіти на компетентнісних засадах.
Профілізація старшої школи
Модернізація системи загальної середньої освіти передбачає ефективне запровадження профільного навчання у старшій школі.
Готовність учителя до змін
В умовах докорінного реформування концептуальних, організаційних і структурних засад вітчизняної освіти, з метою виведення її на рівень досягнень розвинутих країн світу, вирішальна роль відводиться готовності педагогічних кадрів до реалізації поставлених завдань. Вони мають стати рушійною силою відродження та створення якісно нової системи освіти. Підготовка педагогічних працівників є центральним завданням модернізації освіти, провідним принципом державної освітньої політики.
Керування загальноосвітнім навчальним закладом
Загальні процеси реформування освіти в Україні потребують нових підходів до керування навчальним закладом. Нова модель керування ЗНЗ має відзначатися відкритістю та демократичністю, органічним поєднанням державних засобів з громадською участю та впливом громади на освітній процес. Такі моделі спонукають до якісних змін на рівні керівника освітнього закладу: демократизації процесу прийняття рішень, набуття ЗНЗ більшої самостійності, що відповідає основним положенням Національної доктрини розвитку освіти України. Для з'ясування думки керівників ЗНЗ щодо вищезазначених аспектів, було поставлено запитання про організаційні проблеми в навчальних закладах, які вони очолюють.
Роль громадськості у прийнятті управлінських рішень
Ступінь участі громадськості у прийнятті важливих рішень характеризує демократичний рівень розвитку суспільства, розуміння самого поняття участі громадськості, до якої можна віднести не тільки батьків та учнів, а й місцеві громади, молодіжні об'єднання, неурядові та міжнародні організації, підприємницькі ініціативи, самоврядування тощо. Процеси демократизації підходів до управління закладами освіти відкривають нові можливості в залученні місцевих громад до розвитку навчально-виховних закладів - відучасті в процесах соціалізації молоді до розв'язання фінансових проблем, тут конкретна форма спільної роботи залежить від місцевих умов.
Якість освіти: оцінювання навчальних досягнень учнів і моніторинг якості освітніх послуг
Проблема якості освіти в сучасних умовах набуває особливого значення для випереджального розвитку української держави. Основними дійовими особами, спроможними реалізувати завдання підвищення якості національної освіти, є керівники ЗНЗ.
Здоров'я нації - через освіту
Проблема збереження здоров'я дитини впродовж навчання у ЗНЗ є стратегічною для держави. Концепція збереження здоров'я молоді та впровадження здорового способу життя є основним лейтмотивом освітньої політики в демократичному суспільстві, вона закладає підґрунтя для формування фізичних, психічних, соціальних складників компетентнісної моделі особистості.
Роль засобів масової інформації у підтриманні модернізації освіти в Україні
В умовах сучасного інформаційного суспільства преса є потужним засобом комунікації, формування громадської думки щодо суспільних реформ, у тому числі й освітніх. Водночас для освітян вона є не тільки джерелом інформації, а й інструментом їхнього фахового розвитку та підтримки модернізаційних процесів на місцях.
Школа ХХ ст. вимагає докорінного переосмислення освітньої парадигми, актуалізації змісту, освоєння технологій становлення особистості учня як суб'єкта і проектування життя, створення інноваційного проектного простору, виховання компетентної, соціально мобільної особистості, яка вміє вирішувати життєві проблеми, приймати ефективні рішення. Соціально-педагогічне проектування - фундаментна основа побудови відкритих динамічних педагогічних систем.
Суттєвим кроком у досягненні нової якості навчально-виховного процесу стало видання книги "Перспективні освітні технології" (2000 р., за редакцією заслуженого вчителя України, кандидата педагогічних наук Г.С.Сазоненко).
Найважливішою передумовою у досягненні цієї мети є освоєння учнями широкого репертуару видів діяльності, зокрема проектної діяльності як провідної домінанти проблемно-діяльнісного навчання і виховання.

 
 

Цікаве

Загрузка...