WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Глобальні важелі сучасного соціально-економічного поступу - Реферат

Глобальні важелі сучасного соціально-економічного поступу - Реферат

Феномен віри, як відомо, відноситься здебільшого до сфери моралі, та саме вона формує атмосферу взаємодовіри в міжсуб'єктних відносинах. І саме тому значення моральних норм, які своїм глобально-системним зв'язком забезпечують ефективне функціонування цивільних законів, що регулюють процеси інтелектуально-творчої праці в соціальному та економічному житті, взагалі неможливо переоцінити.
3. Інноваційна основа.
Інноваційна основа як один із глобально впливових, послідовно рушійних важелів ефективного і безпечного соціально-економічного саморозвитку країн-держав повинна розглядатися в загальній системі з інформаційною та інтелектуальною основами. Тому що соціально-функціональний ланцюг дій послідовно та пріоритетне визначається коротко викладеним на попередніх сторінках фундаментальним механізмом людської діяльності і суспільного розвитку. Сутність цього механізму, з глобально-системного погляду, свідчить, що цивілізаційні процеси взагалі об'єктивно-необхідно (закономірно) здійснюються транспсихо-інформаційно-технологічним шляхом: людство в процесах суб'єкт-об'єктних відносин добуває інформаційні знання про закони природи і в межах вже логічно зафіксованих закономірностей (так званих наукових законів) здійснює випереджаюче-творчий вибір напрямків та інтенсивності життєво необхідних процесів за допомогою прискорюючої техніки. На відміну від безпосереднього саморозвитку природних процесів цей шлях забезпечується методологічно-праксеологічно: наука > інформація > творчий інтелект > інновації > виробництво.
Із загального викладу цієї роботи видно, що головну увагу в ній приділено все-таки інформаційно-цільовій основі по-сучасному ефективного і безпечного розвитку. Це пояснюється тим, що у відповідності з фундаментальною сутністю самої людини, навіть духовностворюючим чинником виступає найбільш достовірна інформація. А, власне, як природно об'єктивна основа (платформа) та як генетичне і методологічно єдиний субстрат соціально-економічного цілепокладання, інформаційний ресурс надає принципову можливість спрямовувати людську діяльність на гармонійний, прогресуючий розвиток і самовдосконалення.
Нарешті, люди як соціальний суб'єкт вже мають усвідомити, що єдиним їх зв'язком з об'єктивно існуючим матеріальним світом є ідеально-інформаційна основа, яка будучи єдиним представником його об'єктивності (причинно-наслідкової необхідності), глобально (стратегічно) забезпечує виживання та соціально-економічне зростання людської спільноти. Додамо, що як сутність діалектичного переходу матеріального в ідеальне, інформація є змістом свідомої психіки людини активно-творчої, яка робить принципово несаморухому (ідеальну) інформацію функціонально динамічною в процесах інтелектуальної праці та доцільного, всебічно ефективного волевиявлення.
Ідеальне за змістом, інформаційно-інтелектуальне моделювання (трудові або соціально-економічні мікропроцеси) дійсних або можливих натурних макропроцесів функціонально потрібні людям для випереджаючого за своєю суттю управління цими процесами. Це по-перше. По-друге, власне випередження, його реальний ефект досягається тільки за рахунок суттєвого зменшення питомої частки речовини та енергії в трудових процесах, тобто фактичного зниження опору в суб'єкт-об'єктній взаємодії. Ідеально та інформаційно моделююче мислення - це майже безопорний канал трудового процесу інтелектуального мікрорівня. Тому, що це канал енергій надвисоких швидкостей та проникності. Будь людина лише духовним створінням - цього каналу було б їй досить. Та оскільки вона має ще й фізично-предметні потреби, то власне соціально-економічний процес необхідно має і макрорівень праці в формі так званих технологічних (матеріальних) виробництв. Технічне устаткування при цьому вважається найбільш досконалим при відповідності принципу мінімізації витрат речовини та енергії. Взагалі соціально-гуманітарний напрямок прискорення технологічних процесів - це фактично найшвидше задоволення життєвоважливих потреб людей. Оскільки середня величина опору об'єктів, особливо в найбільш прогресивних технологіях, зменшується, то середня швидкість процесів виробництва збільшується. Ці ефекти і становлять, власне, глибинну сутність або зміст глобального (всезагального) показника ефективної економіки - "продуктивність праці".
Таким чином, інтелект за своєю природно-функціональною суттю буквально приречений на творче вдосконалення технологій. Зауважимо також, що за структурою і по суті всі види людської діяльності, включаючи мислення, опосередковані як мінімум інформаційним ресурсом і тому повинні вважатися технологічними. Але інноваційний процес як процес невпинного вдосконалення технологій цілком закономірно починається, власне, в сфері фундаментального природознавства, і далі транс-психо-інформативно проходить по всьому соціально-економічному циклові. Отже, праксеологічно та методологічно: природничо-наукові відкриття інтелектуально-творчо трансформуються в науково-прикладні винаходи (так звані технічні рішення), в проектно-конструкторські розробки, а останні - у виробничі технології і продукцію. Саме такою в загальних рисах є функціональна феноменологія інформації як ресурсу в сучасних соціально-економічних системах.
В контексті розглядуваних проблем фундаментальна наука, зрозуміло, розглядається як головний виробник інформаційного ресурсу суспільства. Але в загальносистемному плані свою соціальну функцію інформаційний ресурс і сама наука виконують лише при надходженні знань в інтелектуально-творчий і техніко-економічний простір, де вони, власне, і стають так званою виробничою силою. Вертикальний шлях науки - це її саморозвиток та зміцнення (підживлення) інформаційно-цільової основи, в глобальному плані функціонально спрямованої на загально-цивілізаційний поступ людства. Горизонтальний шляхнаукової інформації - це трансінтелектуальна системостворююча і прогресотворча циркуляція знань в конкретних соціально-економічних системах.
В останньому випадку має місце яскраво виражена необхідність розповсюдження інформації в загальносуспільних і спеціальноосвітніх структурах, які саме з цієї причини мають другий соціально-економічний пріоритет, особливо на сучасному етапі розвитку, який потребує поглибленого підходу до проблем національної і глобальної безпеки людей як активно-творчого суспільного суб'єкта. Тут слід вказати ще на один, важливий з точки зору економічної безпеки, момент глобально-системної єдності науки і освіти. Це об'єктивна необхідність перевірки науково-освітньої інформації в методологічно повному економічно-екологічному комплексі, яка тільки і може забезпечувати високу якість освіти, підвищувати інформаційно-цільову проводимість суспільства, ефективність та безпеку праці в розподільно-інтеграційних економічних системах.
Таким чином, інтенсивний розвиток інноваційного процесу в сфері фундаментальних, в першу чергу природничо-наукових досліджень - головна передумова сучасного, необхідно прискореного для української економіки, ефективного та безпечного розвитку. Прискорені темпи прогресу різними країнами, на перший погляд, досягались по-різному. Японія, наприклад, в повоєнний час в широкому масштабі практикувала закупівлю інтелектуальної власності за кордоном, переважно в США, в практичному плані доробляючи та впроваджуючи її в реальні

 
 

Цікаве

Загрузка...