WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Українська мова у школах з угорською мовою навчання у соціолінгвістичному аспекті - Реферат

Українська мова у школах з угорською мовою навчання у соціолінгвістичному аспекті - Реферат

Ф.Ракоці II почали підготовку вчителів української мови і літератури для шкіл з угорською мовою навчання. У цьому вищому навчальному закладі для студентів зі спеціальності "Початкове навчання" введено навчальну дисципліну "Методика викладання української мови як державної у школах з угорською мовою навчання". Але ці кроки не зможуть вирішити всіх проблем. Для цього потрібні державні реформи.
Реформування методів викладання української мови для громадян, для яких українська не є рідною, вимагає належної уваги до мовної (соціолінгвістичної) ситуації окремих національних меншин. "Лише за умови концептуальної перебудови навчання державної мови учні зазначених вище шкіл зможуть успішно оволодіти українською мовою" [73, 80]. Це дасть їм змогу реалізувати свої потенціали.
У Гаазьких рекомендаціях щодо прав національних меншин на освіту чітко сказано: "Міжнародно-правові акти, що стосуються освіти мовою меншин, проголошують, що меншини не тільки мають право на підтримку своєї національної самобутності шляхом спілкування рідною мовою, а й мають право інтегруватися в більш широке суспільство держави і брати участь у житті цього суспільства, вивчаючи державну мову.
З огляду на викладене вище, досягнення багатомовності національними меншинами держав ОБСЄ вбачається як найефективніший шлях, що збігається із цілями міжнародно-правових актів щодо захисту національних меншин та щодо їх інтеграції" [8, 13].
Закон України про мови (Стаття 2) та Національна доктрина розвитку освіти [24] (підписаний президентом України 17 квітня 2002 р.) визначають, що держава гарантує всі необхідні умови для того, щоб національні меншини змогли оволодіти державною мовою. Якщо Україна цього справді хоче досягти, тоді викладені вище проблеми обов'язково треба вирішити.
Література:
1. Арел Д. (АгеІ D.), 1995. Language Politics in Independent Ukraine: Towards One or Two State Languages. Nationalities Papers. Volume 23, №3 (September, 1995): 597 - 622.
2. Бауг Д. (Baugh D.), 1999. Out of the Mouths of Slaves: African American Language and Educational Malpractice. Austin: University of Texas Press.
3. Бедзір В., 1998. Особливості функціонування рідної мови угорців Закарпаття в іноетнічному середовищі (етносоціологічний аспект). Acta Hungarica VII/VIII: 8 - 15.
4. Берегсасі А. (Beredsasziі А.), 2004. anyelvoktat?sunk hat?konys?g?rol. // Берегсасі А. - Черничко С., ред. Tanylm?nyok a k?rp?taljai magyar nyelvhasznбiatryl, 77 - 96. Ungvбr:Poliprint.
1. 5.Берегсасі A. (Beregsz?szi A.), 2004. Nyelvj?r?si jelens?gek szociolingvisztikai vizsg?lata:a nyeivj?r?sok es a k?rp?taljai magyar iskola. // Бе?ercaci A. - Черничко C.: ...itt mennyit ?r a sz??fr?sok a k?rp?taljai magyarok nyelvhaszn?lat?r?l,140 - 154. Ungv?r: PoliPrint.
5. Берегсасі A. - Черничко C. - Opoc l. 2001. Nyelv, oktat?s, politika. Beregsz?sz: K?rp?taljaiMagyar Tan?rk?pz? F?iskola.
6. Вайнрайх У. (Weinreich, U.), 1953. The Russification of Soviet minority languages. Problems of communism 1953/2: 46 - 57.
7. Гаазькі рекомендації щодо прав національних меншин на освіту та пояснювальна записка. Гаага: Фундація міжнаціональних відносин, 1996.
8. Генц Л. (G?ncz L.), 1999. A magyar nyelvJugoszl?vi?ban (Vajdas?gban). Budapest-?jvid?k:Osiris Kiad?-Forum K?nyvkiady-MTA Kiseb-bs?gkutato Muhely.
9. Генц Л. (G?ncz L.), 2004. A vajdas?gimagyars?g k?tnyelv?s?ge. Szabadka: Magya-rs?gkutat? Tudom?nyos T?rsas?g-MTA Kisebbs?g-kutat?lnt?zet.
10. Гульпа Л., 2000. Особливості розвитку шкільництва національних меншин у Закарпатській області. // Ювілейний збірник на честь70-річчя від дня народження професора Петра Лизанця, 186 - 192. Ужгород: Ужгородський державний університет.
11. Ільтьо І. В., ред. 2003. Національний склад населення та його мовні ознаки (статистичний бюлетень). Ужгород: Закарпатське обласне управління статистики.
12. Коляджин Н., 2003. Про специфіку організації навчання української мови в угорськомовних школах. Acta Beregsasiensis Vol. Ill: 76 - 81.
13. Кононенко П., 2003. Мова і майбутнє України. Українознавство 1 (6): 3 - 9.
14. Контра M. (Kontra M.), 2003. A hat?ron tulimagyar nyelw?ltozatok. // Kiefer F. ?d. A magyarnyelv k?zik?nyve, 301 - 321. Budapest: Akad?miaiKiad?.
15. Контра M. - Сіладі Ш. (Kontra M. - Szil?gyiS.) 2002. A kisebbs?geknek van anyanyelvuk, de at?bbs?gnek nines? // Kontra Mikl?s - Hatty?r Helgaeds. Magyarok es nyelvt?rv?nyek, 3 - 10. Budapest:Teleki L?szl? Alapitv?ny.
16. Кормочі З., 2003. Стан викладання української мови з угорською мовою навчання в Закарпатський області. // Молодь, освіта і культурна самосвідомість, 178 - 180. Київ: Видавництво Європейського університету.
17. Кочергам М.П., 2001. Вступ до мовознавства. Київ: Видавничий центр "Академія".
18. Ланштяк І, - Сабомігаль Г. (Lansty?k І. - Szab?mih?ly G.) 1996. Contact varieties of Hungarian in Slovakia: A contribution to their description. International Journal of the Sociologyof Language 120,111 - 130.
19. Ланштяк I. - Сабомігаль Г. (Lansty?k I. - Szab?mihaly G.) 1997. Magyar nyelvhaszn?lat - iskola - k?tnyelv?s?g. Pozsony: Kalligram K?nyvkiad?.
20. Лизанець П. 1994. Українська мова в угорськомовних школах Закарпаття та в Угорщині. Acta Hungahca III: 125 - 130.
21. Міллер Й. (Miller J.) 1994. Commonwealth of Independent States (CIS). // R.E.Asher et al eds.,The Encyclopedia of Language and Linguistics, 613 - 614. Oxford, New York, Seoul, Tokyo: Pergamon Press.
22. Молнар Й. - Молнар l. (Moln?r J. - Mol-n?r D.I.), 2005. K?rp?talja n?pess?ge s magyars?gaa n?psz?ml?ldsi es n?pmozgalmi adatok tukr?ben.Beregsz?sz: K?rp?taljai Magyar Pedag?gussz?vets?gTankonyv- es laneszk?ztan?csa.
23. Національна доктрина розвитку освіти. Київ, 2000.
24. Повхан К., 1999. Державна мова в школах національних меншин. Українська мова і література в школі 1999/4: 55 - 57.
25. Повхан К. 2003. Проблеми і перспективи навчання державної мови учнів-угорців. Українська мова і література в школі 2003/8: 52 - 55.
26. Райплик-Горват Ж., 2002. Особливості вивчення державної мови у школах з угорською мовою навчання на Закарпатті. // Молодь, освіта і культурна самосвідомість, 177 - 179. Київ: Видавництво Європейського університету.
27. Скутнаб-Кангас T. (Skutnabb-Kangas, T.), 1990. Language, Literacy and Minorities. A MinorityRights Group Report. London: The Minority Rights Group.
28. Солханик P. (Solchanyk, R.), 1985.Language Politics in the Ukraine. // Krindler, IsabelleT. eds., Sociolinguistic Perspectives on Soviet National Languages. Their Past, Present andFuture,57 - 105. Berlin-New York-Amsterdam: Mouton deGruyter.
29. Черничко C. (Csernicsky l.), 1998. A magyarnyelv Ukrajn?ban (K?rp?talj?n). Budapest: Osiris Kiad?-MTA Kisebbs?gkutat? Muhely.
30. Черничко C. (Csernicsk? І.), ред. 2003. Аmi szavunkj?r?sa. Bevezet?s a k?rp?taljai magyarnyelvhaszn?latba. Beregsz?sz: K?rp?taljai MagyarTan?rk?pz? F?iskola.
2. 32.Черничко C., 2005, Соціолінгвістичний аспект вивчення українсько-угорських міжмовних контактів і освіта. // Густі І. - Коляджин Н.ред. Мова й освіта на початку 21 століття, 153 - 165. Ужгород: Полі-Прінт.

 
 

Цікаве

Загрузка...