WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Творча спадщина Івана Сікорського: проблеми і перспективи в сучасному українознавчому контексті - Реферат

Творча спадщина Івана Сікорського: проблеми і перспективи в сучасному українознавчому контексті - Реферат

щодо необхідності вивчення його спадщини в українознавчому контексті. Але, як зазначає В.С.Горський, коло діячів, учень, ідей, що повинні залучатися до дослідження історії національної філософії, визначається контекстом культури. Складність розв'язання цієї проблеми в тому, що жодна з ознак, які пов'язані із визначенням етнічної, національної приналежності (чи то генетичне походження, чи належність до певної території, держави та мовної спільноти), взята сама по собі, не може вважатися достатнім критерієм для виявлення дотичності того чи іншого діяча культури до філософії даної нації. [5, 91 - 21] І лише національний культурний контекст, у межах якого здійснюється генезис та функціонування філософської системи, теорії чи ідеї, може бути таким критерієм. Крім того, історія української філософії вивчає ті ідеї, що булистворені представниками інших національних культур, але реально функціонували у складі української культури, були сприйняті нею і справили певний вплив на її розвиток. Це стосується не лише філософських ідей, що входять до певної філософської системи і обґрунтовуються відповідно до канонів філософської науки, а й тих, що становлять глибинне світоглядне підґрунтя літературно-мистецької, політичної, релігійної, наукової діяльності тощо. Саме до останніх можна віднести філософсько-педагогічну спадщину І.О.Сікорського, яка певний час перебувала у так званій "зоні забуття" [5, 6] і не розглядалась у контексті української культури. Вивчення творчого доробку вченого потребує інтегративного і системного підходу, розгляду з позицій історико-філософського українознавства.
Література:
1. Буянов М.И. Дело Бейлиса. - М: Прометей, 1993.
2. Вересаев В.В. По поводу "Записок врача"(ответ моим критикам) // Вересаев В.В. Собр.соч. в 5т. - М.: Правда, 1961. - Т.1. - С.424 - 459.
3. Винберг А.И. Черное досьє зкспертов-фальсификаторов. - М.: Юрид. лит, 1990.
4. Вишневський О. Орієнтири національного виховання. // Рідна школа. - 1994. - №5.
5. Горський В.С. Історія української філософії. Навчальний посібник. - Київ, "Наукова думка", 2001.
6. Гуревич С.А. Развитие основных направлений отечественной психиатрии конца ХІХ века (по материалам первых русских психиатрических журналов). Автореф. дис. канд. мед. наук (14.00.18 - психиатрия). - М.: Минздрав СССР, Всесоюзный НИИ общей и судебной психиатрии им. В.П.Сербского, 1983. - 16с.
7. Дем'яненко Н.М. Загальнопедагогічна підготовка вчителя в Україні (XIX - перша третина ХХ ст.): Монографія. - К.: ІЗМН.1998.
8. Журавель В.А. Из истории социальной и судебной психиатрии и психологии в Украине // Судебная и социальная психиатрия 90-х годов (Материалы международной конференции). Том І. - Киев - Харьков - Днепропетровск, 1994. - С.5 - 6.
9. Журавель В.А. Об одном из подходов к изучению общения в отечественной психоневрологии // Материалы Всесоюзной конференции "Вопросы незнания людьми друг друга и самопознания": [Сб.]. - Краснодар,1977. - С.61 - 69.
10. Журавель В.А. Об опыте приложения достижений физиологической науки в отечественной психоневрологии начала XX столетия // Очерки истории физиологических наук в СССР. Истоки и особенности развития: (Материалы Первой Всесоюзной конференции по истории физиологических наук, Тарту, 1981 г.) / Под ред. акад. В.Н.Черниговского. - Ленинград: Наука. Ленинградское отделение, 1984. - С. 193 - 203.
11. Золотоверх В.В. До питання становлення й розвитку системи дошкільних закладів для дітей з психофізичними вадами // Діти з обмеженими фізичними та розумовими можливостями в системі корекційного навчання і виховання. - Київ: Віпол, 1997. - С. 210 - 211.
12. Історія Київського університету (1834 - 1959) / Під ред. проф. О.З.Жмудського. - К.:Вид-во Київськ. ун-ту, 1959.
13. Коцюбинский Д.А. Русский национализм в начале XX столетия: Рождение и гибель идеологии Всероссийского национального союза. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССМЭН), 2001.
14. Маньковский Б.Н. К истории кафедры нервных болезней // Сто лет Киевского медицинского института (1841 - 1941). - К.: Гос. Мед. Изд-во, 1947. - С. 125 - 137.
15. Между Здипом й Озирисом: Становление психоаналитической концепции мифа. - К.,1998.
16. Менжулин В. Мифологическая революция в психоанализе. - К.: Наукова думка, 1996. - 114с.
17. Менжулин В.Й. Другой Сикорский: неудобные страницы истории психиатрии. - К.:Сфера, 2004. - 490 с.
18. Менжулин В.Й. Расколдовывая Юнга: о тапологетики к критике / В.Менжулин. - Киев :Сфера, 2002. - 199с.
19. Морозов В.Г., Лунц Д.Р., Фелинская Н. Й. Основные этапы развития отечественной судебной психиатрии. - М.: Медицина, 1976. - 335 с.
20. Никольская А.А Сикорский Й.А.: Гармония развития и воспитания // Педагогика. - 1994. - №3. - С.76 - 80.
21. Нолл Р. Арийский Христос: тайная жизнь Карла Юнга / Пер. с англ. В.И.Менжулина. - М.:Рефл-бук; К.:Ваклер, 1998. - 432 с.
22. Ранк О. Миф о рождении героя. - Киев-Москва: Ваклер-Рефлбук, 1997.
23. Ранк О. Между Эдипом и Озирисом: Становление психоаналитической концепции мифа. - К.,1998.
24. РозановВ.В. Темный лик // Розанов В.В. Метафизика христианства. - М.: Фолио, 2001. - С.5 - 244.
25. Русская расовая теория до 1917 года: Сборник оригинальных работ русских классиков под ред. В.Б.Авдеева. - М.: ФЗРИВ, 2002.
26. Сазоненко Г.С. Педагогіка успіху (досвід становлення акмеологічної системи ліцею) - К.:Гнозис, 2004. - 684 с.
27. Сірополко Степан. Історія освіти в Україні. - Київ: Наукова думка, 2001.
28. Слободянюк Т.Б. Становлення ідей дошкільного виховання в Україні (кінець XIX - початок XX ст). Наукові записки: Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова - К,: НПУ, 1998, Вип 1. С.63 - 71.
29. Степанов С.А. Дело Бейлиса // Дело Бейли: [Сб.] / Сост. Л.Кацис. - М.; Иерусалим: Гешарим, 1995. - С.351 - 411.
30. Тагер А.С. Царская Россия и дело Бейлиса: К истории антисемитизма. Исследование по неопубликованным историческим документам с предисловием А.В.Луначарского. - М.: Гос. Изд-во "Советское законодательство", 1933. - 308 с.
31. ТолстойЛ.Н. Христианство и патриотизм // Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений в 90 т. - Т.39. - М.: Худож. лит., 1956. - С.27 - 60.
32. Трефилова Т.Н. Изучение онтогенеза речи в российской психологии // Вопросы психологии. - 1997. - №5. - С.101 - 117.
33. Углов Г.Ф. В плену иллюзий. - Минск: Беларусь, 1986.
34. Юдин Т.И. Очерки истории отечественной психиатрии. - М.: Гос. изд-во мед. лит-ры (Медгиз), 1951.
35. Юнг К.-Г. Тэвистокские лекции: Аналитическая психология: ее теория и практика / Пер. с англ. и предисл. В.И.Менжулина. - К.:Синто, 1995. - VII, 326с.

 
 

Цікаве

Загрузка...