WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Поляки – сусіди українців і давні жителі на їх етнічних землях - Реферат

Поляки – сусіди українців і давні жителі на їх етнічних землях - Реферат

київському товаристві "Згода" та колектив "Поліські соколи" при "Спілці поляків Житомирщини", а також інші аматорські колективи.
Яскраву сторінку в українсько-польське порозуміння вписала широкомасштабна програма року Польщі в Україні, яким був 2004 рік. Його візитною карткою стала активна участь польського президента А.Кваснєвського в урегулюванні політичної кризи в Україні, викликаної спробою сфальсифікувати президентські вибори. Право українського народу на вільний вибір було підтримано видатною постаттю польського полі-тикуму Л.Валєнсою, багатьма депутатами Сейму, пересічними поляками. Важливе значення для задоволення національно-культурних і соціальних потреб українців у Польщі та поляків в Україні, для інтеграції України в європейські та трансатлантичні структури мав візит президента України В.Ющенка до Польщі у січні 2005 р.
Отже, поляки не тільки найближчі і найдавніші сусіди українців, але й давні жителі українських етнічних земель, насамперед українсько-польського пограниччя. Динаміка українсько-польських відносин за більш як тисячолітню історію сповнена як прикладами тісних зв'язків, співробітництва, взаємодопомоги, так і суперечками, протистояннями, конфліктами і навіть війнами. Всі ці позитивні й негативні явища так або інакше відбивалися на становищі та статусі поляків в Україні та українців у Польщі. Найголовніший урок минулого засвідчує, що причини конфліктів коренилися не в етнічній неприязні і не в генетичній несумісності обох етносів, не в особливостях їх ментальності, а в тому, що ці конфлікти своєчасно не гасилися, що не завжди раціональне брало верх над емоціональним. Домінуючим чинником польсько-українського протистояння був брак толерантності, гіперболізація територіальних претензій, амбіційність і національний егоїзм. Як засвідчують факти, польсько-українське протистояння найчастіше підігрівалося, а то й інспірувалося третіми силами, набувало конфесійного забарвлення.
Велику роль у поглибленні українсько-польського діалогу і співпраці відіграють контакти науковців, зокрема Науково-дослідного інституту українознавства з ученими Ягелонського та інших університетів, обмін науковою продукцією, спільні наукові конференції. На часі активізація роботи польсько-українських наукових груп для дослідження етногенезу українців і поляків, найважливіших періодів нашої спільної історії, вироблення наближених підходів та поглядів на українсько-польські стосунки, подолання стереотипів неприязні та недовір'я. Учені обох держав своїми науковими дискурсами, підручниками і навчальними посібниками покликані сприяти поступовому переходу наших народів від порозуміння до єднання.
Література:
1. Національний склад населення України та його мовні ознаки. За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р. - К., 2003. - с. 7.
2. Див.: Історія української еміграції. - К.,1997.-с. 479.
3. Див.: Кондрацький А.А. Поляки на Україні в Х - ХІХст. // Укр. істор. журн., 1991.- № 12; Йогож. Українська "Полонія": сторінки минулого // Українська діаспора, 1994. - № 5; Сторонський Г.Й. Злет і падіння: Польський національний район в Україні в 20 - 30-і рр. - Тернопіль. - 1992; Єременко Т.І. Польська меншина в Україні в 20 - 30-і рр. XX століття. - К., 1994; Калакура О.Я. Політика "радянизації" українських поляків в 20 - 30-і рр. // Українська нація і етнічні меншини: перспективи інтеграції в громадянське суспільство та майбутнє Східної Європи. - К., 1994; Йогож. Поляки України в антигітлерівському русі опору (1941 - 1945 рр.) // Вісник Академії праці і соціальних відносин. - 2004, № 2; Сергійчик В. Трагедія українців Польщі. - Тернопіль, 1997; Україна - Польща - стратегічні партнери на зламі століття. - К., 2001; Україна і Польща в XX ст.: проблеми і перспективи взаємовідносин. 36. наук, праць. - К. - Краків, 2002; Литвин В. XX століття в українсько-польських відносинах // Україна -Польща: історія і сучасність. - Ч.І. - К., 2003; Рубльов О. Шкіц до історії загибелі української "Полонії", 1930-ті роки // Там само, та ін.
4. Див. Lisak W/ Rozstrelana Polonia/ Polacy w ZSRR. 1917 - 1939. - Szczecin. - 1990; Mniejszosci polskie I polonia w ZSRR. Pod red. H.Kubiaka. - Wroclaw, Krakow, Warszawa. - 1992; Kupzak J. Polacy na Ukraine w latach 1921-1939. - Wroclaw. - 1994; Syrnyk M. Ukraiccy w Polsce. 1918-1939/ Onwiata I szkolnictwo. - Wrotclaw, 1996; Polska - Ukraina: 1000 lat sasiedztwa (pod red. S.Stepnia) T. 1 - 5. - Przemysl, 1990 - 2000 та ін.
5. Див. Баран ВюДю Давні слов'яни. Україна крізь віки. - Т.З. - К., 1998. - С.33 - 73
6. Topolski J. Historia Polski. Od czasow najdawniejczch do 1990r. - Wyd.6. - Warszawa. - S. 7 - 15
7. Дорошенко Д.І. Нарис історії України. -Львів. - 1991. - С.41.
8. Див.: Зарецька Т Польське населення УНР в добу Української Центральної Ради (1917 - 1918 рр.) // Україна - Польща: історія і сучасність. - 4.1. - С. 182.
9. Всесоюзная перепись населення. "17 декабря 1926 г. Краткие сводки. Вьіп. 4. - М., 1928. - С.2 - 3.
10. Див.: Сгронський Г.Й. Злет і падіння. - С. 18.
11. Центральний державний архів громадських об'єднань (ЦДАГО) України. - Ф.1. - Оп. 20. - Спр. 1542. - Арк.2.
12. Там само. - Спр. 463. - Арк. 2 - 3.
13. Див. докл.: Ільюшин 1.1. Протистояння УПАі АК (Армії Крайової) в роки Другої світової війни на тлі діяльності польського підпілля в Західній Україні. - К. - 2001.
14. Див.: Тогzесkі Руszагd. Роlасу і Ukгаіncу. Sрrаwа ukrainska w czasie II wojny swiatowej na terenie II Rzeczypospolitej. - Warszawa - 1993 - S.234.
15. Див.: Переселення поляків та українців1944 - 1946. Невідомі документи з архівів спецслужб. - Т.2. - Варшава - К., 2000. - С. 70, 78, 80.
16. Див.: Serszyk W. Historia Ukrainy. Wyd.3 - Wroclaw, Krakow, Warszawa, 2001. - S.346
17. Див.: Історія України (керівн. автор, ко-лект. Ю.Зайцев). - Львів. - 1996. - С.334.
18. ЦДАГО України. - Ф.363. - Спр. 39221 ФП. -Т.1. -Арк. 184-185; Т.2. -Арк. 243; Т.З. - Арк. 32 - 39.
19. Там само. - Спр. 36792 ФП. - Арк. 7, 13,183,270 - 273.
20. Там само. - Ф.1. - Оп. 24. - Спр. 4537. -Арк.70 - 71.
21. Там само. - Спр. 3000. - Арк. 17.
22. Див.: Численность, состав й размещение населення СССР. Краткие итоги Всесоюзной переписи населення 1959 г. - М., 1961. - С. 25, 29;Народне господарство Української РСР в 1959 р. Статистичний щорічник. - К., 1960. - С. 22.
23. Див.: Численность й состав населення СССР. По данным Всесоюзной переписинаселення 1979 г. - М., 1984. - С. 102 - 103.
24. Див.: Національний склад населення України та його мовні ознаки. За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р. - К., 2003. -С. 14.
25. Розраховано за: Национальный состав населення СССР. По данным Всесоюзной переписи населення 1989 г. - М., 1991. - С. 20, 78, 82, 86.
26. Декларація про державний суверенітет України // Голос України. - 1990, 17 липня.
27. Див.: Національні меншини України у XXстолітті. - К., 2000. - с. 339.
28. Див.: Національний склад населення України та його мовні ознаки. - С. 7, 11, 14, 18, 32.

 
 

Цікаве

Загрузка...