WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Вплив системи шкільної освіти на процес націєтворення в Україні у 1920 – 1930-х рр. - Реферат

Вплив системи шкільної освіти на процес націєтворення в Україні у 1920 – 1930-х рр. - Реферат

межі, які мають забезпечувати рівноправність здобуття освіти для всього населення, а також встановлення мінімального плану шкільних програм. Від цього не повинна страждати свобода освіти.
Якщо впродовж 1920-х рр. не заборонялися експерименти в освітній галузі, широко використовувався різноманітний зарубіжний досвід, продовжувалися пошуки нових форм і методів організації навчально-виховного процесу, то на початку 1930-х рр. все це було відкинуто, а натомість сформувалася єдина система освіти радянського зразка.
У квітні 1930 р. на всесоюзній партійній нараді пролунала пропозиція про уніфікацію системи народної освіти СРСР. Спочатку постанова ЦК ВКП (б) "Про початкову і середню школу" від 5 вересня 1932 р., а потім постанова ЦК ВКП (б) "Про навчальні програми та режим у початковій та середній школі" від 25 серпня 1932 р. пришвидшили роботу над складанням нових навчальних планів і програм. До початку 1930-х рр. все ще зберігався рідномовний характер шкільної освіти, а вже з другої половини почали втілюватися русифікаторські, уніфікаторські тенденції. В умовах монопартійної системи влади й монопольного панування державного сектора через освіту проводилася абсолютна ідеологізація духовної сфери.
Подальше зростання мережі шкіл забезпечувало принцип масової освіти, однак втрачалися чинники, які б сприяли формуванню національної ідентичності, з'явилися чинники, які негативно впливали на неї. Українська радянська школа руйнувала духовну спадщину і, що дуже важливо, - загалом духовність освіти.
У розвитку шкільної освіти в Радянській Україні у 1920-х - 1930-х рр. можна виділити як позитивні, так і негативні тенденції з точки зору процесу націєтворення. Якщо в роки національно-визвольних змагань тенденції розвитку освіти були спрямовані на розвиток такої школи, яка б виражала і захищала інтереси українського народу, то поступово вона перетворилася на школу -виразника інтересів комуністичної партії. Зіткнення інтересів більшовиків і національної інтелігенції у сфері освіти набрало суперечливих форм у роки українізації, коли при владі була націонал-орієнтована частина комуністів. Це були не успіхи радянської системи освіти, а, швидше за все, тимчасові поступки, які й визначили подальшу долю як учителів, так і самих наркомів освіти України. Трагічним цей шлях виявився не лише для інтелігенції, яка була репресована. Трагізм набрав значно масштабніших рис: він охопив покоління молоді, яка в той час навчалася.
У роки українізації поєднання національного та інтернаціонального чинників у розвитку освітньої сфери засвідчило зіткнення двох процесів розвитку в суспільстві. Насамперед, це були об'єктивні процеси формування нації, а також тоталітарні тенденції розвитку радянського режиму. Ступінь грамотності в Україні не віддзеркалював повною мірою стан і сутність освіти. Школа на селі, з одного боку, була місцем здобуття знань, а з іншого - перетворювалася на протистояння цінностей української сільської громади і "пролетарської" радянської влади. Наслідки навчання в українській радянській школі С. Єфремов оцінював так: "Нещасні діти, нещасне покоління! Дорого заплатить воно за ті експерименти, що тепер над ними відбуваються..." [10, 196]. Ці слова виявилися пророчими.
Питання моральних цінностей в освіті як одного із чинників, що впливає на формування національної ідентичності народу і в цілому на процес націєтворення чекає подальшого детального дослідження.
Література:
1. Антонюк Т. Розвиток освітньої системи в УСРР (20-ті - початок 30-х років) // Історичний журнал. - 2004. - № 6 - 7. - С. 90 - 96.
2. Беднаржова Т. Степан Сірополко - подвижник українського шкільництва. - Львів, 1998. - 317 с.
3. Борисов В. Л. Українізація та розвиток загальноосвітньої школи в 1921 - 1932 рр. // Український історичний журнал. - 1999. - № 2. - С. 76 - 79.
4. Борисов В. Л. Становлення та розвиток загальноосвітньої школи в Україні 1920 - 1933 рр.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Дніпропетровський національний ун-т - Дніпропетровськ, 2003. - 20 с.
5. Ващенко Г. Український ренесанс ХХ століття // Маловідомі першоджерела української педагогіки(друга половина ХІХ - ХХ ст.): Хрестоматія. - К., 2003. - С. 383.
6. Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ - ХХ ст. - К., 2000. - 360 с.
7. Ґелнер Е. Нації та націоналізм; Націоналізм. - К., 2003. - 300 с.
1. 8. Дашкевич Я. Політичне ошуканство чи провокація? Крах українізації 20-х - 30-х рр. // Україна вчора і нині. - К., 1993. - С. 78 - 88.
8. Директиви пленуму ЦК КП(б)У в національному питанні // Історія української культури: Збірник матеріалів і документів. - К., 2000. - С. 311 - 312.
9. Єфремов С. Щоденники, 1923 - 1929. - К., 1997. - 848 с.
10. Животенко-Піанків А. Педагогічно-просвітницька праця Бориса Грінченка. - К., 1999. - 176 с.
11. Журавель К. Школа в революційні свята // Радянська освіта. - 1928. - № 12. - С. 42 - 44.
12. Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. - К., 1997. - 423 с.
13. Кузьменко М. М. Система освіти в УСРР у 1920-х рр.: історико-теоретичний аспект // Український історичний журнал. - 2004. - № 5. - С. 66 - 80
14. Кулінич О. С. Історія в трудовій школі // Радянська освіта. - 1929. - № 5. - С. 40 - 44.
15. Кулінич О. С. Київщина в боротьбі за школу Маркса - Леніна - Сталіна. - К., 1932. - С. 32.
16. Кулінич О. С. Огляд підручникової літератури з суспільствознавства для старшого концентру трудшколи // Шлях освіти. - 1928. - №. 10. - С. 233 - 238.
17. Культурне будівництво в Українській РСР. 1928 - червень 1941: Збірник документів і матеріалів. - К., 1986. - C. 157.
18. Кодекс законов о народном Просвещении У.С.С.Р. - Х, 1922. - 75 с.
19. Коцур В. Коцур Н. Українізація і освіта в 20-ті - на початку 30-х рр. ХХ ст.: деякі методологічні та історіографічні аспекти // Рідна школа. - 1997. - № 11. - С. 77 - 80.
20. Лень І. Жовтнева революція в шкільних програмах // Шлях освіти. - 1927. - № 10. - С. 73 - 76.
21. Липинський В. В. Становлення і розвиток нової системи освіти в УСРР у 20-ті роки: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна - Х., 2001. - 39 с.
22. Порадник з соціального виховання для дітей. - Х., 1921. - 316 с.
23. Порадник по соціальному вихованню. - Полтава,1925. - 271 с.
24. Приходько А. Українізація народної освіти // Шлях освіти. - 1927. - № 10. - С. 13 - 19.
25. Ревуцький В. Д. По обрію життя. Спогади. - К., 1998. - 343 с.
26. Сміт Е. Національна ідентичність. - К., 1994, - 223 с.
27. Сміт Е. Націоналізм: Теорія, ідеологія, історія. - К., 2004. - 170 с.
28. "Українізація" 1920 - 30-х років: передумови, здобутки, уроки. Колективна монографія / За ред. В. А. Смолія. - К., 2003. - 392 с.
2. 30. "Українське питання" в Російській імперії (кінець ХІХ - початок ХХ ст.): Колективна наукова монографія: В 3 ч. / Відп. ред. В.Г.Сарбей - К., 1999. - Ч. 1. - 203 с.
3. 31. Шульман Б. Політичні. інтернаціональні та антирелігійні моменти в програмовому матеріалі // Радянська освіта. - 1929. - № 5. - С. 22 - 27.

 
 

Цікаве

Загрузка...