WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Академік П.М.Василенко - засновник наукової школи землеробської механіки в Україні - Реферат

Академік П.М.Василенко - засновник наукової школи землеробської механіки в Україні - Реферат

знарядь, зокрема, ротаційних просапних культиваторів, розробив теоретичні передумови, які знайшли своє втілення у першому дослідному зразку просапного ротаційного культиватора КФ-2,8. Пізніше результати досліджень, які стосувалися культиваторів, увійшли до фундаментальної монографії "Культиваторы: (Конструкция, теория и расчёт)", написану П.Василенком у співавторстві з його учнем і послідовником П.Т.Бабієм [22, 60]. Ним створена конструкція робочого органу, який виконує одночасно дві операції - розпушування та ущільнення ґрунту на глибину заробку насіння. Цей тип робочого органа заслуговує тепер особливої уваги, з огляду на використання комбінованих ґрунтообробних машин [23]. Ущільнення ґрунту ходовими системами машин та машинних агрегатів обумовлюється величиною напружень. Для їх визначення П.Василенко запропонував використовувати математичні моделі пружно-в'язкого стану ґрунту. Разом із своїм учнем і послідовником В.С.Гапоненком він розробив аналітичні залежності для окремих моделей складних пружно-в'язких середовищ, які дають змогу з достатньою точністю визначити напруження і відносну деформацію [22, 60].
Василенко провів фундаментальні дослідження з визначення оптимальних параметрів дискових сошників, результати яких послужили основою для створення перших вітчизняних тракторних сівалок СД-24 і "Ростсельмаш - 24". На основі методів теорії ймовірності, здійснив якісну оцінку технологічних показників роботи дискових і анкерних сошників та гніздових і квадратно-гніздових сівалок. Під його керівництвом була розроблена перша у світі зерно-трав'яна універсально-комбінована сівалка СЗТУ-47, використання якої значно зменшило висушування й руйнування структури ґрунту і зниження його родючості при економії металу, енергії, паливо-мастильних матеріалів і затрат праці на одиницю засіяної площі [24].
Значний вклад у розробку методів аналітичного розрахунку основних робочих органів комбайна для механізованого збирання буряків з обрізуванням гички був зроблений саме П.Василенком. Ці розробки були передані СКБ Дніпропетровського заводу сільськогосподарського машинобудування, а покладені в основу комбайна з обрізуванням гички на корені теоретичні та експериментальні передумови, розроблені П.Василенком, відіграли важливу роль у створенні виробничих конструкцій сучасних бурякозбиральних комбайнів [25].
Цінним внеском у землеробську механіку стала фундаментальна монографія П.Василенка "Теория движения частицы по шероховатым поверхностям сельськохозяйственных машин" [26]. Результати цих теоретичних розробок знайшли широке застосування при вдосконаленні об'єктів сільськогосподарської техніки - вони були основою для розрахунку та проектування конструктивних і кінематичних елементів машин для сівби та внесення у ґрунт мінеральних і органічних добрив, для очищення і сортування купи зернових культур і т. д. [25].
П.Василенком були розроблені основні положення теорії автоматичного регулювання [27], проведена класифікація систем автоматичного регулювання, керування і контролю, розроблена методика побудови вихідних рівнянь та їх лінеаризація, визначені способи вивчення перехідних процесів, досліджені умови стійкості системи регулювання й проведена оцінка якості процесу автоматичного регулювання [27].
Одним з основних завдань землеробської механіки є створення загальних теоретичних передумов функціонування сільськогосподарської техніки, на основі яких можна було б успішно розв'язувати завдання в даній галузі. Одним із перших у світі П.Василенко почав широко використовувати як класичні, так і нові механіко-математичні методи при дослідженнях у галузі сільськогосподарської техніки - моделювання, оптимальних рішень, лінійного й динамічного програмування, використання методів аналітичної механіки, принципів варіаційного числення, теорій випадкових функцій, надійності та стійкості, елементів кібернетичної математики і т. д. [28].
Ним розроблено основні методи моделювання, окреслено перспективи їх використання при розробці сільськогосподарської техніки [29], виявлена функціональна залежність між масою машинно-тракторного агрегату, швидкістю його руху і моментами сил, що прикладені до нього, а для цього використано методи аналітичної динаміки, зокрема, метод Лагранжа (диференційні рівняння Лагранжа 2 роду) [30].
Значним внеском П.Василенка у вивчення динаміки сучасних сільськогосподарських машин і машинних агрегатів є дослідження технічних можливостей поліпшення динамічних характеристик машин [37]. Виконані в цій галузі дослідження були спрямовані на створення методів оцінки вказаних динамічних характеристик самохідних типів сільськогосподарських машин і агрегатів. Одержані дані дають змогу прогнозувати поведінку машин як динамічних систем і на цій основі вирішувати питання їх раціонального проектування. Особлива цінність його робіт у цій галузі полягає в тому, що вони ґрунтуються на використанні теорії лінійних і нелінійних диференційних рівнянь, теорії ймовірності та випадкових величин, методів варіаційного числення і т.п. Прагнення П.Василенка розв'язувати завдання землеробської механіки на сучасному науковому рівні забезпечило йому пріоритету багатьох найважливіших питаннях методики проектування й розрахунку сільськогосподарських машин.
У вченні про обробіток ґрунту науковою школою П.Василенка розроблений аналітичний метод визначення опору ґрунту різанню з урахуванням фізико-механічних властивостей ґрунту і геометричної форми поверхні робочих органів (П.С.Короткевич), встановлений вплив форми робочих органів, що рухаються у ґрунті, на їх тяговий опір (В.П.Третяк), запропонована методика розрахунку основних розмірів опорних поверхонь (коліс, польових дощок, тощо) ґрунтообробних машин (В.С.Гапоненко), досліджений вплив конструктивних параметрів і динамічних характеристик ґрунтообробних фрез на стійкість їх ходу і режим роботи (В.М.Борисов), встановлена залежність величини вертикальних відхилень робочих органів культиваторів від швидкості їх переміщення, параметрів робочого органа та параметрів системи кріплення робочих органів (П.Т.Бабій), розроблені технологічні основи механізації терасування схилів, обґрунтовані раціональні варіанти терас, запропонована методика оптимального їх розміщення (М.С.Хоменко), встановлені оптимальні типи та конструктивні параметри робочих органів просапних культиваторів для міжрядного обробітку ґрунту в умовах Полісся (П.І.Жолтишев), визначена ефективність роботи орного агрегату (Ю.П.Моспан) та розроблена нова механізована технологія і конструкція комбінованої ґрунтообробної машини (В.Ф.Пащенко) [22].
У механізації внесення добрив науковою школою П.Василенка одержані вихідні передумови для розрахунку і проектуваннямашин для внесення у ґрунт рідких добрив гідромоніторним способом (О.М.Пилипенко) та обґрунтований тип апарата для локального внесення у ґрунт органічних добрив (В.І.Міняйло). Також вибрані оптимальні параметри посівних машин для просапних культур (В.С.Басін), розроблені нові конструкції висівних апаратів (К.Г.Іваниця, О.О.Петренко) та сошників (В.М.Соколов, С.М.Донець, М.І.Пахар), визначений вплив динамічних характеристик привода на якісні показники

 
 

Цікаве

Загрузка...