WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаУкраїнознавство → Історична демографія України ХVI – ХVII ст.: стан та проблеми - Реферат

Історична демографія України ХVI – ХVII ст.: стан та проблеми - Реферат

больш ніжлі п'ять крот були і много людей побрали..." [38]. Чисельні показники виведених або відбитих полонених зазначаються тільки у дев'яти із 74 відмічених літописами нападах, під час яких, за цими повідомленнями, було забрано в неволю 615тис. чоловік. Я.І.Дзира, зазначаючи складність загальних статистичних підрахунків, наводить, за "Хроніками" протягом XV - XVI ст., 62 татаро-турецькі напади на українські землі, під час десяти з яких було виведено до Криму близько півмільйона (489.410) бранців. Проте, Я.І.Дзира вважає це число перебільшеним [39]. Я.Р.Дашкевич, не поділяючи його думки, навпаки, стверджує, що Крим і Туреччина поглинули велетенську масу українського люду. За попередніми підрахунками Я.Р.Шашкевича, ясир з України лише протягом XV - середини XVII ст. дорівнював 2 - 2,5 мільйонам осіб [40]. Б. Барановський обраховує середні щорічні втрати населення Речі Посполитої у 20 тисяч, а загальну кількість полону за 1474 - 1694 рр. - в один мільйон [41]. Проте, його методика обчислення ясиру викликала, цілком слушні, на нашу думку критичні зауваження А.Фішера, який висловив сумнів щодо коректності цих загальних підрахунків, оскільки не всі напади відомі. Крім того, він, як і Я.Р.Дашкевич, уважає кількісні показники полону, що подані в джерелах, меншими, ніж вони були насправді [42].
Як на нас, усі ці підрахунки мають досить гіпотетичний характер, оскільки на сьогодні не маємо навіть повного каталогу всіх татарських нападів на українські землі. Щоб вивчити це питання, потрібні додаткові ретельні архівні пошуки істориків і архівістів. Формулюючи ясир як історико-демографічну проблему, Я.Р.Дашкевич цілком слушно визначає одним з найголовніших завдань істориків комплексне дослідження найрізноманітніших джерел з метою складення якомога повнішого каталогу турецько-татарських нападів з докладними хронологічними даними, з відомостями про територію, охоплену нападами, про кількість нападників і захоплених у полон, про знищення та руйнацію поселень тощо [43].
Відсутні також серйозні дослідження етнічного складу населення в межах України ХVІ - ХVІІ ст, хоча на її території мешкало чимало поляків, вірмен, греків, євреїв, татар, турків, караїмів, волохів та представників інших народів. Лише побіжно торкалися цього питання О.Яблоновський, О.І.Баранович, О.С.Компан. Є окремі праці, зокрема присвячені єврейському населенню Великого князівства Литовського [44], але на сьогодні вони мали б бути доповнені новими матеріалами, що містять документальні джерела, зокрема, актові книги земських та гродських (від слова "Ірод" - замок) судів.
Не достатньо висвітлене й питання соціального складу українського населення; хоча його не обходила своєю увагою більшість уже названих дослідників, воно потребує додаткової розробки. Спроби обрахунків співвідношення різних страт тогочасного населення (сільського і міського, шляхетського стану, духовенства) робили О.Яблоновський, О.І.Баранович, І.П.Крип'якевич, О.С.Компан, Н.М.Яковенко та ін. Особливо цікаві в цьому плані праці О.Яблоновського, який виводив чисельність не лише окремих верств українського люду, а навіть різних груп усередині них, зокрема, фільваркової челяді, городників та коморників у селянському середовищі. Проте, і в цьому питанні висновки вчених дуже різні Достатньо лише згадати розбіжності в оцінках чисельності тогочасного міського населення. Так, О.С.Компан обраховувала чисельність міського люду Київського, Чернігівського, Волинського, Подільського і Брацлавського воєводств у середині XVII ст. на 46 % від загальної кількості всього населення [45]. І. П. Крип'якевич був переконаний, що в містах Київського воєводства мешкало більше 50% населення, а О.Яблоновський уважав, що міське населення Київщини і Брацлавщини становить 63% [46]. Як бачимо, коливання чисельних параметрів міського населення є досить значним. Недосконалими, на наш погляд, є також обрахунки українського нобілітету сучасними дослідниками, які виходять з традиційного коефіцієнту у 6 осіб на родину [47].
Таким чином, історична демографія України залишається широким полем для досліджень. Дуже важливими є розширення джерельної бази, що дозволяє отримати нові статистичні дані для визначення кількісних характеристик різних груп суспільства, простежити демографічну динаміку, урбанізаційних та міграційних процесів населення тощо. На цій основі можна буде розпочати формально-кількісне моделювання демографічних явищ, створювати сімейно-шлюбні моделі, типологізувати родині структури різних верств населення, вивчати масову демографічну поведінку та ін.
Література:
1. Шелестов Д. История и современность (об изучении истории демографической науки) // Прошлое и настоящее демографии. - М.,1980. - С. З.
2. Птуха М.В. Очерки по истории статистики XVI - XVIII веков. - М.,1945. - С. 14.
3. Брайчевський М.Ю. Міфологія в українській історіографії // Тези доповідей І наукової конференції київського осередку Українського історичного товариства. - К., 1993. - С. 4.
4. Ковалевский М. М. Развитие народного хозяйства в Западной Европе. - СПБ.,1899. - С. 2.
5. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, Х/ - ХVІІ ст. Структури повсякденності: можливе і неможливе. - К.,1995. -Т. І. - С. 14 - 15.
6. Zrydia dziejowe. Woiyc i Podole. - Warszawa, 1889. - T. XIX. - S. 73.
7. Владимирский-Буданов М.Ф. Население Юго-Западной России от второй половины XV в. до Люблинской унии (1569) // Архив Юго-Западной России. - К., 1890. - Ч. VII. - Т. II. - С. 33.
8. Владимирский-Буданов М.Ф. Передвижение южно-русского населения в эпоху Богдана Хмельницкого // Киевская старина. - 1888. - Т. XXII, июль. - С. 109.
9. Баранович Ол. Залюднення України перед Хмельниччиною. І. Волинське воєводство. - К.,1930. - С. 32 - 34.
10. Баранович А. Й. Население предстепной Украины в XVI в. // Исторические записки. - 1950. - Т. 32. - С. 201, 207 - 209.
11. Там же. - С.211.
12. Крикун М.Г. Чисельність населення Волинського воєводства у першій половині XVII ст. // З історії стародавності і середньовіччя. Вісник Львівського університету. Серія історична. - Вип. 24. - Львів, 1988. - С. 80.
13. Компан О.С. Міста України в другій половині XVII ст. - К.,1963. - С. 52 - 53.
14. Там само. - С. 53.
15. Компан О.С. До питання про заселеність України в XVII ст. // Український історичний журнал. - 1960. - № 1. - С. 77.
16. Компан О.С. Міста України в другій половині XVII ст. - С. 73.
17. GuldonZ. Badania nad zaludnieniem Ukrainyw XVII wieku. // Kwartalnik Historii KulturyMaterialnej. - R. III. - № 3. - Warszawa, 1965. - S.561-566; Крикун M.Г. Питання чисельності населення на Правобережній Україні другої половини XVI - середин й XVI І ст. в радянській історіографії // Вісник Львівського університету. Серія історична. - Вип. 16. - Львів,1980. - С. 75.
18. Крикун М.Г. Чисельність населення Волинського воєводства... - С. 71 - 82; Його ж. Населення Подільського воєводства в першій половині XVII ст. // Український історико-географічний збірник. - Вип. І. - К..1971. - С. 115 - 135.
19. Крижанич Юрий. Русское государство в половине XVII в. Рукопись времен Алексея Михайловича. - М.,1860. - Ч. II. - С. 88.
20. Крикун М.Г. Чисельність населення Волинського воєводства... - С. 77.
27. Кіку І.О.(Ворончук І.О.) До питання про чисельність населення Волині в 30 - 40-х рр. XVII ст. // Український історико-географічний збірник. - К.,1985. - С. 61.
22. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV - XVIII ст. - С. 15.
23. Владимирский-Буданов М.Ф. Передвижение южно-русского населения... - С. 79.
24. Там же. - С. 80.
25. Там же. - С. 80 - 81.
26. Баранович Ол. Залюднення України перед Хмельниччиною. - С. 133.
27. Владимирский-Буданов М.Ф. Передвижение южно-русского населения... - С. 82.
28. Там же. - С. 81.
29. Там же. - С. 86 - 87.

 
 

Цікаве

Загрузка...