WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Уроки літератури рідного краю: технологія підготовки та проведення - Реферат

Уроки літератури рідного краю: технологія підготовки та проведення - Реферат

міста, села, вулиці, односельців, краян та їхніх культурно-мистецьких надбань. І той літературний шлях від батьківщини до Батьківщини має формувати особистість, здатну зберегти й продовжити українські культурно-літературно-історичні традиції пращурів, щоб достойно ввійти до європейської і світової спільнот, бути відкритою для інших культур і здатною до збагачення власної духовності.
Тому добір художніх текстів для вивчення проводиться так, щоб учень-читач побачив красу життя навіть у буденному, зацікавлено й толерантно поставився до всіх її проявів. Твір повинен наснажити школяра настроєм віри й надії, радістю від того, що він прийшов у цей світ для повноцінного духовного життя.
Сучасні педагогічні технології дають змогу вибрати методи і прийоми, адекватні навчальному матеріалу, - художнім творам про рідний край. Навчальна технологія може бути зреалізована на змістовому та процесуальному рівнях, де перший передбачає цілі навчання, зміст навчальногоматеріалу, а другий - форми, засоби, методи навчання, організацію й керівництво навчально-пізнавальним та виховним процесом. Але можливий варіант, коли вчитель до форм навчання добирає зміст і методи або до методів - форми і структурні компоненти - навчальні ситуації.
Педагогічна технологія близька до окремої методики. Підґрунтям методичного аспекту - діалог і полілог із твором, автором, з ровесником, з учителем, з минулим і сучасним міста чи села. Тут потрібно, окрім дотримання технологічності вивчення курсу, передбачити використання міжтекстуальних зв'язків із творами державної програми, міжпред-метними та міжлітературними зв'язками, наочних засобів навчання, які допоможуть увести учнів в естетично-художній простір регіону. Важливо, щоб відбувся полілог між читачем - твором - автором, щоб школярі осягнули художню реальність, пережили естетичну насолоду і знайшли ті високі ціннісні орієнтації та вчинки, які облагородили б їхні душі.
Реалізація зазначеного можлива за умови науково-літературознавчого підґрунтя. Інтерпретація творів курсу літератури рідного краю повинна відбуватися на сучасному естетико-теоретичному інструментарії, основи якого закладаються на уроках української літератури.
Багаторічна практика засвідчує доцільність поділу всього курсу на дві частини: д л я 5-8-х класів і для 9-11-х класів, кожна з яких має свою специфіку та особливості.
Композиція програми та її змістове наповнення
1. Тематичний модуль.
Назва теми, орієнтовна кількість годин, змістові та проблемно-тематичні лінії.
Теоретико-літературні поняття подаються після анотації до теми. Орієнтовний перелік їх дає змогу вчителеві самостійно визначити, які з теоретико-літературних понять, у якому обсязі й порядку розглядати на уроці.
Міжтекстуальні зв'язки допоможуть учням збагнути місце, роль і значення художнього твору рідного краю в українській та європейській літературах, підсилити значимість тих мистецьких перлин, що увійшли у скарбницю українського художнього слова. Учителеві цей блок допоможе побудувати урок з використанням міжтекстуальних зв'язків, розглянути художній твір митця рідного краю в контексті української та європейської літератур.
Культурологічний аспект має реалізуватися в доборі відповідних текстів, які ознайомлюватимуть учнів з історією, звичаями, традиціями, архітектурно-мистецькими скарбами, духовною і матеріальною культурою, творчими постатями рідного краю. Це допоможе глибше проникнути в культурний світ рідного краю, збагатити власний творчий і духовний світ.
Наочні засоби навчання (за умови доцільного їх використання) урізноманітнять урок, сприятимуть кращому розумінню учнями художнього тексту.
Твори для додаткового читання та вивчення напам'ять спрямують самостійну навчально-пізнавальну діяльність учнів під керівництвом словесника, поглиблять любов до літератури рідного краю, зацікавлять тим чи іншим твором, розкриють непересічність краян, зорієнтують у "книжковому просторі" земляків-літераторів. Мінімально-доцільний перелік віршів, окремих рядків, уривків прозових і поетичних творів, окрім пізнавальної ролі, забезпечить тренування пам'яті учнів.
2. Процесуальний модуль.
Загальнонавчальні вміння та норми передбачають здатність школяра аналізувати, порівнювати, класифікувати, узагальнювати, конкретизувати, моделювати, доводити й спростовувати, користуватися різноманітними словниками, довідковою літературою, складати анотації, бібліографічні огляди, реферати тощо, Зазначений перелік є послідовним продовженням роботи, розпочатої на уроках української літератури, але з урахуванням специфіки курсу літератури рідного краю, літературно-мистецького простору регіону.
Спеціальні вміння (вчитель визначає їх відповідно до зібраного матеріалу),
3. Інформаційний модуль.
Зоровий і слуховий ряди вчитель проектує відповідно до літературно-мистецького регіону.
Основні вимоги до знань і вмінь учнів залежать від дібраних до тематичного модуля текстів.
ЛІТЕРАТУРА
1.Баханов К. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі. - Запоріжжя: Просвіта, 2000. - 190 с.
2.Ващенко Г. Загальні методи навчання. - К., 1997, -416с.
3.Використання матеріалів літературного краєзнавства на уроках української літератури в середній школі: Методичні рекомендації/Уклад. Л.Старовойт, П.Водяна, І.Береза, Н.Огренич. -Миколаїв: МДПІ, 1991. - 56 с.
4.Волошина Н. Уроки позакласного читання у старших класах. - К.: Рад.шк., 1988. - 174 с.
5.Ершов П., Ершова А., Б у к а т о в В. Общение на уроке, или Режиссура поведения учителя. - M.: Флинта, 1998.- 336 с.
6. Зязюн I., Сагач Г. Краса педагогічної дії. - К., 1997.- 302 с.
7.Лісова М. Мета уроків з літератури рідного краю - поєднати образне мислення з логічним // Сіл. шк., - 2001. -№ 20-21.-С.З.
8.Література рідного краю: Навчально-методичний посібник/Н.Марченко, П.Розвоэчикта ін. - Біла Церква, 1997. -44с.
9.Література рідного краю: посібник-хрестоматія // За ред. О.Кухар-Онишка, Л.Старовойт, А.Ситченка. - Миколаїв, 1993.- 183 с.
10.Освітні технології: Навч.-метод, посібник/ О.Пехота, А.Кік-тенко, О.Любарська та ін. - К.: А.С.К., 2001. - 256 с.
11.Падалка О.С. та Ін. Педагогічні технології. - К., 1995.
12.Програма для середньої загальноосвітньої школи: Література рідного краю: 5-10 класи/ Уклад. Купцова В. - Миколаїв, 1999. -26с.
13.Програми для середньої загальноосвітньої школи: Українська література: 5-11 класи. - К., 1998.
14.Фурман А. Модульно-розвивальне навчання: принципи, умови, забезпечення. - К., 1997. - 340 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...