WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Уроки літератури рідного краю: технологія підготовки та проведення - Реферат

Уроки літератури рідного краю: технологія підготовки та проведення - Реферат

навчальних технологій, які можуть бути основою побудови нетрадиційних уроків.
Технологія глибокого засвоєння знань на основі схемно-знакових моделей (за В. Шаталовим)
Ремарка 1. За технологією модульного навчання окремий урок складає навчальний модуль. Зазвичай модульний урок має таку структуру:
o мотиваційна бесіда і формулювання мети уроку, під час якої учні усвідомлюють, що, як і навіщо вони мають вивчати саме ц е й матеріал і саме в такий спосіб;
o вихідний контроль, де вчитель за допомогою завдань різного рівня складності перевіряє ступінь засвоєння учнями
знань, необхідних для вивчення нового матеріалу;
o вивчення нового матеріалу методомсамостійної роботи учнів із джерелами;
o узагальнення уроку вчителем;
o завершальний контроль (за допомогою тестів або системи запитань) рівня засвоєння учнями навчального матеріалу;
o оцінювання учнями за 12-бальною шкалою своєї роботи та роботи групи на уроці.
Загалом структуру модульного уроку можна відтворити такою схемою:
Структура модульного уроку (за С. Сковіним)
Ремарка 2. Модульно-розвивальна технологія навчання є версією модульного навчання, розробленою українським психологом А.Фурманом як альтернативна нинішній класно-урочній. Основне завдання: самореалізація особистості вчителя й учня, оптимальний для кожного з них розвиток здатності до безперервного, продуктивного спілкування з навколишнім світом, людьми, власним Я.
Модульно-розвивальна технологія (за А. Ф у p м а н о м )
Ремарка 3. Суть проблемного навчання полягає у створенні для учнів проблемних ситуацій і усвідомлення, сприйняття та розв'язання їх у процесі спільної роботи школярів та вчителя при максимальній самостійності перших і під загальним керівництвом останнього. Таке навчання проводиться за типовою схемою: вчитель створює проблемну ситуацію (тобто ситуацію або задачу, для розв'язання якої учень має
знайти й використати нові для себе засоби діяльності), учні аналізують ситуацію, усвідомлюють, що невідоме для них, і шукають способи розв'язання проблеми, а вчитель допомагає їм, надаючи необхідну інформацію. Результатом проблемного навчання є нові знання, вміння, способи розумової діяльності.
Структура проблемного уроку (моделі проблемного навчання) має такий вигляд:
Проблемний урок (за Н. Дайpі)
Ремарка 4. Модель навчання у грі - це коли навчальний процес проводиться у формі гри (це ігрове моделювання подій та явищ, що вивчаються).
Зазвичай ігрова модель навчання реалізується в чотири етапи:
орієнтація (введення учнів у тему, ознайомлення з правилами гри, її перебігом);
підготовка до проведення гри (читання сценарію, визначення ігрових завдань, ролей, орієнтовних шляхів розв'язання проблеми);
основна частина - проведення гри;
обговорення результатів заняття-гри.
Найпоширенішими іграми є імітаційно-моделюючі. Кожна така гра відбувається за схемою:
учні ознайомлюються з ситуацією, на основі якої вони отримують ігрове завдання;
поділяються на групи для його виконання;
обирають відповідні ролі;
висувають припущення щодо розв'язання проблеми (1-й крок) і стикаються з тим, що їм не вистачає інформації; отримують інформацію від учителя або вчитель сам корегує діяльність учнів новим блоком інформації.
З отримання нової інформації та аналізу ігрового завдання починається наступний етап гри (2-й крок).
Усе, попередньо викладене, ми, спрогнозувавши та спроектувавши, закладаємо в регіональну програму "Література рідного краю". Пропонуємо свій варіант такої програми.
Література рідного краю Програма для середньої загальноосвітньої школи: 5-11 класи
Епіграф: Бережи своє рідне, бережи, щоб не аинародовитися, щоб не забути народу, з якого ти вийшов. Бережіть свою віру, звичаї, свою мову, І тим збережете національну істоту свою.
Іван Огієнко, "Мої проповіді"
Зміст
Пояснювальна записка.
Об'єкт вивчення.
Мета курсу.
Концепція програми та її компоненти: методологічний; виховний; дидактичний; технологічний; методичний; науково-літературознавчий.
Композиція програми
1. Тематичний модуль.
Назва теми - змістові та проблемно-тематичні лінії -теоретико-літературні поняття - міжтекстуальні зв'язки - культурологічний аспект - наочні засоби навчання - додаткове читання та вивчення напам'ять.
2. Процесуальний модуль.
Базові мислительні прийоми та методи: спеціальні та загальнонавчальні (організаційні, загальнопізнавальні та контрольно-оцінні) вміння; основні види та форми робіт; типи уроків.
3. Інформаційний модуль.
Зоровий і слуховий ряди; література для використання.
4. Основні вимоги до знань і вмінь учнів. Базові знання та вміння учнів.
Пояснювальна записка
Література рідного краю - один з розділів навчальної програми, що вивчається на уроках української літератури. Об'єктом її вивчення є художні твори письменників певного регіону, які й становлять зміст курсу літератури рідного краю з урахуванням специфіки предмета української літератури як виду мистецтва. Мета курсу - прилучити учнів до кращих надбань літератури рідного краю в контексті української класичної і сучасної, а також європейської літератур; пробудити патріотичні почуття, плекати вільну, розкріпачену особистість, яка вміє самовиражатися, шанує історичне минуле та сучасне регіону.
Концепція програми складається з шести компонентів: методологічного, виховного, дидактичного, технологічного, методичного, науково-літературознавчого.
Методологічні засади програми полягають у гуманізації національної освіти, в особистісно зорієнтованому підході, який сприятиме активному становленню національне свідомої особистості. Система літературної освіти в курсі регіонального компонента дасть змогу на особистісному рівні (залежно від історичного минулого, сучасного, від життєвого та сенсорного досвіду кожного учня, його читацьких інтересів) сприйняти конкретні художні твори краян і глибинно відчути власну приналежність до свого роду, народу, української нації.
Усю систему літературної освіти і курс літератури рідного краю зокрема, слід вибудовувати з урахуванням специфіки літератури як виду мистецтва, що несе потужний заряд позитивної духовної енергії і здатна зацікавити юного сучасника надбаннями земляків, переконати, що література рідного краю спроможна бути мистецтвом слова.
Курс нинішньої освіти на особистісну орієнтацію зумовлює своєрідність виховного аспекту запропонованої концепції літератури рідного краю, яка, окрім того що дає знання й формує читацькі смаки, водночас виховує громадянина-патріота України, любов до батьків, свого

 
 

Цікаве

Загрузка...