WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Лист як складова прояву індивідуальності письменника - Реферат

Лист як складова прояву індивідуальності письменника - Реферат

С.Скварчинська мотивує можливість художнього звучання епістоли тим, що остання є своєрідною творчою маніфестацією життя [34, 41]. Із цим твердженням можна погодитися, оскільки листування письменників є не просто звичайними побутовими листами. У них виражена індивідуальність, своєрідність таланту, що віддзеркалюється в слові. „Письменник „розквітає" художньо, зазначає М.Коцюбинська, у листах до людини близької за духом, в чомусь і конгеніальної, коли автор і адресат на одній хвилі – чи то емоційній, чи то інтелектуальній" [19, 152].

На наш погляд письменницька кореспонденція вимагає натхнення, активізує уяву, загострює спостереження. Не виключена з самого початку можливість публікації трансформує почуття, яке властиве людям усіх часів, – записати те, що вразило або зацікавило. Підкреслено суб'єктивний характер оцінки, те значення, яке надається автором думкам і почуттям, що спонукали його до написання кореспонденції, свідчить про певні зміни в свідомості, зокрема художній. Письменники прагнуть проникнути в секрети власної свідомості й психології, одночасно аналізують і стають об'єктом аналізу. У листах відбувається процес поглибленого самопізнання „Я" їх авторів, їхнього самовизначення у зв'язках з іншими людьми.

Однак слід мати на увазі, що „автентичність образу автора листа не лежить на поверхні тексту" [19, 25]. Справжній портрет адресанта може бути вимальований реціпієнтом тільки за умови уважного прочитання кореспонденції "без абсолютизації кожного слова і кожної цюхвилинної реакції, зумовленої побутовою і психологічною конкретикою" [там само]. „Для нас надзвичайно важливими є, – зазначає Л.Гінзбург, – спілкування з письменником, і не через те, що воно могло б роз'яснити питання сучасної літератури, а тому, що ми осягаємо питому вагу живого слова письменника, осягаємо механіку його теоретичного висловлювання" [8, 10].

Таким чином, враховуючи всі попередні літературознавчі студії над письменницькими кореспонденціями, ми дійшли висновку, що з того моменту, коли виник лист, він став зручною формою „для вираження внутрішнього світу людини" [2, 5]. Через те, домінанта приватного листування літераторів полягає у можливості творчого самовираження. Описовий елемент, як і елемент інформаційний, безперечно, наявні, однак, як одне із літературознавчих першоджерел, лист письменника – передусім „самосвідчення, психологічна інтроспекція, а часом сповідь" [26, 87].

У процесі дослідження нами з'ясовано, що епістолярна спадщина письменників має художньо-естетичну вартість, оскільки в ній знайшли своє вираження індивідуальність та своєрідність стилю творчих людей; стиль приватної кореспонденції безпосередньо пов'язаний із літературними стилями доби, оскільки кожна епоха накладала свій відбиток на написання кореспонденцій; лист письменника постає як одна із форм самовираження особистості; епістолярій вітчизняних письменників позначений прагненням вийти за вузькі межі інформативно-побутового листа, пошуками нових жанрових і стильових засобів.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Алексеев М.П. Письма И.С.Тургенева //Тургенев И.С. Полн.собр.соч. и писем: В 28 т. Письма. – 13 т. – М.-Л.: Акад. наук СССР, 1961. – Т.1. – С. 3–27.

 2. Античные теории языка и стиля /Под общ. ред. О.М.Фрейденберг. – М. –Л.: Соцэкгиз, 1936. – 342 с.

 3. Вашків Леся Епістолярна літературна критика: становлення, функції в літературному процесі. – Тернопіль: Поліграфіст, 1998. – 134 с.

 4. В'язовський Г.А. Творче мислення письменника. – К. Дніпро, 1982. – С.280.

 5. Галич В.М. Лист як складова частина жанрової парадигми публіцистики Олеся Гончара //Литературоведческий сборник. – Донецк: Дон НУ, 2003. – Вип. 14. – С. 46-57.

 6. Галич О.А. Українська документалістика на зламі тисячоліть: специфіка, генеза, перспективи. – Луганськ: Знання, 2001. – 246 с.

 7. Гинзбург Л. О психологической прозе. – Л.: Худож. лит., 1976.– 464 с.

 8. Гинзбург Л.Я. Человек за письменным столом: Эссе; Из воспоминаний: Четыре повествования. – Л.: Сов. писатель, 1989. – 607с.

 9. Гладкий В. Листи письменників //Українське літературознавство. – Львів, 1970. – Т. 8. – С.13-17.

 10. Горнфельд А. Эпистолярная литература: Энциклопедический словарь /Издатели Ф.Брокгауз и Эфрон. – СПб.: Типография акц. общ. „Издательское дело, бывшее Брокгауз–Эфрон", 1899. – Т. 80. – С. 921–925.

 11. Гундорова Т. Феномен Стусового „жертвослова" //Стус як текст. – Мельбурн, 1992. – С.2–29.

 12. Деметрий О стиле //Античные риторки. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1978. – С.237–285.

 13. Дудко В.И. Эпистолярное наследие украинских писателей-реалистов конца ХІХ - начала ХХ века в контексте украинско-русских взаимосвязей: Автореф.дисс...канд.филол.наук: 10.01.01 /Ин-т мировой лит-ры им. А.М.Горького. – М., 1989. – 18 с.

 14. Ерёмин И.П. Литература Древней Руси (Этюды и характеристики). – М.-Л.: Наука, 1966. – 263 с.

 15. Жиленко І. Homo feriens //Сучасність. – 1999. - № 2. – С. 40–67.

 16. Забіяка І.М. Епістолярна спадщина В.Горленка: Монографія. – К.: ВПЦ „Київський ун-т", 2002. – 247 с.

 17. Заболотна Т.В. Епістолярна спадщина В.Винниченка: адресування і стиль: Дис... канд. філол. наук: 10.01.01 /Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2005. – 189с.

 18. Конрад Н.И. О работах В.В.Виноградова по вопросам стилистики, поэтики и теории поэтической речи //Проблемы современной филологии. – Сб. наук. ст. – М. Наука, 1965. – С. 310–327.

 19. Коцюбинська М. „Зафіксоване й нетлінне". Роздуми про епістолярну творчість. – К.: Дух і літера, 2001. – 299 с.

 20. Кузьменко В. Епістолярій українського письменства періоду „розстріляного відродження" як вияв авторської свідомості в умовах тоталітаризму //Третій міжнародний конгрес україністів. – Харків, 1996. – Том: Літературознавство. – С.145–149.

 21. Кузьменко В.І. Письменницький епістолярій в українському літературному процесі 20-50-х років ХХ ст. – К., 1998. – 305 с.

 22. Кузьменко В., Кодак М. Письменницький епістолярій в українському літературному процесі 20-50-х років ХХ ст. //Слово і час.– 1999. – №2. – С. 57–60.

 23. Курило Л.М. Епістолярій Олеся Гончара і творча індивідуальність письменника: Дис...канд. філол. наук: 10.01.01 /Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2006. – 200с.

 24. Ляхова Ж. За рядками листів Тараса Шевченка. – К.: Дніпро, 1984. – 134 с.

 25. Ляхова Ж. „Слухаю музику людської душі..." //Слово і час.– 1994. – №№ 11-12. – С.54-57.

 26. Ляхова Ж. Теоретичні питання дослідження епістолярію українського письменства //Третій Міжнародній конгрес україністів. – Харків, 1996. – Том: Літературознавство. – С.85–91.

 27. Маймин Е.А. Дружеская переписка. Пушкин с точки зрения стилістики //Пушкинский сборник. – Псков, 1962. – С. 77–87.

 28. Модзалевский Б.Л. Предисловие //Пушкин А.С. Письма: В 3 т. – М.-Л.: Гос. изд-во, 1926. – Т.1. – 1815-1825. – С. ІІІ – XLVII.

 29. Мушина И.Б. Пушкин и его эпоха в переписке поэта /Переписка А.С.Пушкина: В 2-х т. – М.: Искусство, 1982. – Т. 1. – 494 с.

 30. Назарук М.Й. Українська епістолярна проза кінця XVI – початку XVII ст.: Дис...канд. філол. наук: 10.01.01 /НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 192 с.

 31. Образцова А.Г. Письма Бернарда Шоу //Бернард Шоу. Письма. – М.: Наука, 1971. – С. 307–337.

 32. Пиксанов Н.Н. К социальному генезису литературного направления //Русская литература. – 1963. – №2. – С. 30–38.

 33. Святовець В.Ф. Епістолярна спадщина Лесі Українки: Листи в контексті художньої творчості. – К.: Вища школа, 1981. – 183 с.

 34. Skwarczynska Stefania Teoria listu. – Lwow, 1937. – 373 p.

 35. "Скучаю за твоїм словом..." (Листи Григора Тютюнника) //Слово і час. – 1991. – № 12. – С. 12-23.

 36. Стасов В.В. Письма. – М.-Л., 1930. – 49 с.

 37. Ткачівський В.В. Німецькомовне листування Івана Франка як літературознавче джерело: Дис...канд.філол.наук: 10.01.01 /Івано-Франківський держ. пед ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 1997. – 198 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...