WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Художнє осмислення проблеми минувшини у романі Н.Королеви "Quid est veritas?" - Реферат

Художнє осмислення проблеми минувшини у романі Н.Королеви "Quid est veritas?" - Реферат

Художнє осмислення проблеми минувшини у романі Н.Королеви "Quidestveritas?"

До аналізу творчості Наталени Королеви зверталися такі дослідники, як С.Андрусів, В.Антофійчук, І.Голубовська, О.Копач, О.Мишанич, Н.Мафтин, Р.Набитович, А.Нямцу, І.Остащук, Ю.Пелешенко, Р.Федорів, В.Шевчук та ін. Останнім часом ряд молодих вчених – Т.Попова-Мозовська, К.Буслаєва – досліджують деякі аспекти прози Н.Королеви. На наш погляд, слушним є міркування І.Голубовської, що "в літературатурознавстві більше уваги приділяється функціонуванню євангельських мотивів, сюжетів та образів в українській літературі, а менше – проблемі теорії жанрів художньої християнської прози" [1, 1]. Тому в нашій статті ми спробуємо художньо осмислити проблему минувшини у романі Н.Королеви "Quid est Veritas?" ("Що є істина?"), розкрити своєрідність оповідної манери письменниці в ньому.

Для розуміння як творчості Н.Королеви в цілому, так і кожного з її творів, у тому числі й роману "Що є істина?", важливе значення мають погляди письменниці на найзагальніші проблеми минувшини, які відзначаються помітною індивідуальною своєрідністю й безумовною суспільною значущістю. Зведені докупи, вони утворюють певну цілісність, яку можна навіть розглядати системно – як свого роду спонтанно, напівпідсвідомо сформовану, хоча й не сформульовану відповідним чином історичну концепцію. Якщо говорити про неї в цілому, слід зазначити, що ця система поглядів покладена в основу історичних творів Н.Королеви, зокрема, роману "Що є істина?", виразно зорієнтована на легендаризацію подій минулих часів, виведення їх за рамці вузько причинно-наслідкового розуміння й сприйняття. Засади для такої легендаризації не привносяться до тексту роману "ззовні", а логічно виростають на ґрунті історичної оповіді з не приховуваним, а, навпаки, всіляко підкреслюваним авторським акцентом на змалюванні оригінального історичного колориту та насиченості й навіть, можливо, часткової, енциклопедично означеної перенасиченості історичними реаліями.

Під перенасиченістю в даному випадку слід розуміти присутність у тексті твору, починаючи навіть з кожного окремо взятого речення, великої кількості мало – або й узагалі невідомих для "середнього" читача речей і деталей, без правильного розуміння змісту яких недоступним або викривленим може виявитися зміст усього речення чи оповідного фрагменту.

Значна з огляду навіть на суто кількісні показники частина романного простору заповнена діалогами, описами побутових деталей й картин матеріального світу, що створює загальне враження сконцентрованості оповідача на предметно-подієвому боці зображення. Проте перше прочитання швидко розкриває свою обмеженість, дає уявлення лише про зовнішній аспект ідейно-образного змісту, яким він далеко не обмежується й не вичерпується.

На глибшому, наближеному до того, що визначає сутність явища, рівні рецепції роман Н.Королеви виявляє відомий з досвіду світової літератури різних епох принцип неодмінного виявлення у повсякденному – вічного, співвіднесення дня сьогоднішнього з історією людства та вічністю. Під історією авторка розуміє не тільки й, мабуть, не так сукупність певних документально зафіксованих відомостей, як все те, що протягом століть і тисячоліть встигло перетворитися на легенду, що її Королева сприймає за інформацію, достовірнішу від будь-яких документів.

Події, предмети, явища, особи у більшості випадків піднесені у неї над реалістично-побутовим рівнем повсякдення, збагачені й ускладнені легендарно-міфологічним або й містично-фантастичним пафосом. Фантастика як виявлення надприродного, в існування й реальність якого можна вірити чи, навпаки, не вірити, при цьому доповнює легенду, надаючи їй нового звучання, а також додаткових змістових нашарувань й виводячи її на якісно новий рівень.

Помітним і неодмінно присутнім на будь-якому рівні, у будь-якому елементі ідейно-образного змісту твору вважається також і символічний струмінь, зорієнтований на християнську модель світу. Символіка твору Королеви вирізняється своєю глибиною, оригінальністю і співвіднесеністю, крім християнства, з історичними атрибутами та реаліями, тобто – "матеріальністю". Символічною, як показують подальші події, описані у романі, виявляється уже одна з перших сцен твору, в якій архитект Евенцій під час землетрусу гине у відбудованому ним же самим амфітеатрі, перетвореному під дією стихії (до речі, розділ так і називається: "Рухи стихії") на штучне озеро.

Евенцій "стрімголов" летить у басейн-озеро і назавжди зникає у водовороті, що утворився на тому місці, де щойно була розміщена арена. Наприкінці роману приблизно так само, як Евенцій, мимоволі пірнувши під впливом (чи, можливо, тиском) стихії у воду, загине й Понтій Пілат. Загине, щоб, на відміну від Евенція, незабаром відродитися. Показово, що летітиме він у розбурхану річку "сторчголов", тобто так само, як і Евенцій.

Будь-який епізод твору, незалежно від першого його прочитання, розкривається зрештою як складник загальної картини, в основу якої покладено авторське трактування минувшини як легендарної доби на межі передісторичної доби й нового часу. Від цього події й образи роману набувають універсального звучання й змісту, починають сприйматися як своєрідна модель, на основі якої розвивається усе, що було згодом.

Для Н.Королеви легенда, незалежно від того, чи вона євангельська, чи уснопоетична, містить у собі, найдостовірнішу картину минулих подій. При цьому сама письменниця спеціально наголошувала на тому, що всі події й явища, про які розповідається у романі, "освітлено з погляду тодішнього світу ще не християнського, а поганського абоюдейського" [2, 8]. Це уточнення розкриває ще одну характерну рису авторського погляду на те, що відбувається у творі: незбігання світу євангельських оповідей та світу дохристиянських уявлень і переконань, котрі, в принципі, мали б з огляду на приналежність роману до розряду історичних утворювати певну діалектичну цілісність, хоча й, безумовно, внутрішньо суперечливу. "Легенда се не історія, – зауважував І.Франко. – Та проте воно не парадокс, коли один із новіших учених говорить, що не одна легенда має в собі більше правди, ніж не одна історія. Все діло в тім, щоб уміти видобути правду, як метал із руди" [4, 11].

Очевидно, усвідомлюючи, що для "звичайного", тобто непідготовленого знаннями або вірою, читача достовірність легендарних подій може видатися сумнівною, авторка роману "Що є істина?" вибудовує цілу систему документально-наукового їх підтвердження, вдаючись до відповідних коментарів до кожного з розділів роману. Для письменниці з огляду на її концепцію минувшини виявляється вкрай важливим переконати читача в "історичності" тих чи інших відомостей, подій, деталей. Невипадково досить часто у своїх виносках-додатках до основного тексту роману авторка лаконічно, але містко вказує: "історичний факт" [див., наприклад, виноски 22 та 29 до Розділу І, виноски 6, 8, 9, 19 до Розділу ІІ тощо].

Водночас, Н.Королева аж ніяк не перебільшує ролі і значення документально підтверджених або зафіксованих у розповідях фактів та відомостей, які вона наводить у виносках для підтвердження тих чи інших моментів основної оповіді. Вона зауважує, що це повість, а не свідчення свідка, тобто текст, у якому художня правда все-таки домінантна. У Н.Королеви євангельські міфи перетворюються на історію, а функцію міфів виконують легенди й усні перекази народів і народностей її рідної Іспанії та півдня Франції.

Роман "Що є істина?" побудовано винятково на матеріалі подій далекої доби, яку нерідко називають "передісторичною", маючи при цьому на увазі відсутність документальних писаних джерел або ж їхній занадто специфічний характер порівняно з тими джерелами, які вважаються "нормальними" у наш – "історичний" – час. Практично кожна з тих подій допускає множинність інтерпретацій, передбачає можливість неоднозначного розуміння, наповнення різним змістом, вміщення у різний як синхронний, так і діахронний контекст.

М.Сиротюк зазначав, що "проблема історичної правди зв'язана з ідейними позиціями письменника, з його розумінням минулого, з його політичними симпатіями і антипатіями. Що він побачив у минулому, як розібрався в історичних джерелах, як сприйняв і оцінив наявні в них факти <.> – від цього багато залежить те, які сторони зображуваного історичного явища будуть освітлені ним виразніше, а які блідіше, отже й те, наскільки повно відіб'ється в його творі об'єктивна історична істина" [3, 49].

Пропонуючи власну інтерпретацію, Н.Королева фактично вибудовує струнку систему поглядів і уявлень, яка відрізняється чіткістю й послідовністю й з якої врешті-решт вимальовується загальна картина життя Іудеї часів правління прокуратора Понтія Пілата та приходу Месії, якому судилося докорінно змінити увесь світ. Важливим елементом цієї картини слід вважати усвідомлення письменницею вагомого значення містерії Христа для людства. В одному лише фрагменті трагедії віддаленої римської провінції міститься, на думку Н.Королеви, чи не головна формула людського життя, якій судилося зберегти свою актуальність і достовірність протягом наступних тисячоліть.

Сутність цього епізоду полягає, згідно з авторським задумом, у конфлікті матеріального і духовного начал, в якому провідна роль належить останньому. Надзвичайно показовим є той факт, що сама письменниця розуміла свій твір як "...спробу висвітлити частину духовної атмосфери, що в ній відбувалися події, які хвилюють уже майже 2000 літ світ..." [2, 8], реалізовану у романі за допомогою різних засобів, у тому числі й відносно розгалуженої системи біблійних персонажів, котрі у трактуванні авторки постають як історичні постаті.


 
 

Цікаве

Загрузка...