WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Бароко, рококо і класицизм в історії літературознавчої думки - Реферат

Бароко, рококо і класицизм в історії літературознавчої думки - Реферат

Бароко, рококо і класицизм в історії літературознавчої думки

За свідченням авторів багатотомної "Історії естетичної думки", "термін "бароко" вперше був уведений в період Просвітництва для позначення типу європейського живопису і скульптури" [4, 228]. У своєму первісному значенні він означав лише декорації, незвичайні прикраси. Потім він поширився на архітектуру, зокрема на культові споруди, в яких спостерігалися відмінності від класичних форм, а згодом охопив й інші види мистецтв, у тому числі й літературну творчість і, по суті, став напрямом і стилем. Західноєвропейська література XVII століття з її вишуканими епітетами, панегіриками, барвистою мовою, незвичною тропікою, алегоричністю була віднесена до бароко. "Бароко втілювало безмежність і суперечливість світу й людини, той "хаос", який не підлягав раціональному пізнанню, боріння різних сил, загадкову таїну сущого" [8, 11]. Світ в уявленні митців ХУІІ ст. постає як суперечливе поєднання часто непоєднуваного: Бога та диявола, добра та зла, світлого та темного начал і врешті-решт життя та смерті.

Термін "бароко" походить від італійського "barocco", що перекладається як "дивний", "химерний". Дехто з дослідників відносить його витоки до португальського виразу "perrola barroca" – "перлина неправильної форми", інші походження терміну пов'язують з латинським "baroco", що означає один із видів висновку, що характеризується складністю.

Класицизм, який зароджується майже одночасно з бароко, недоброзичливо поставився до нового напряму літературознавства й творчості. Догматизація античності, притаманна класицизму, різко відкидалася в бароко. Існувала певна різниця між бароко і Відродженням.

Один із видатних теоретиків і практиків бароко Лоренцо Берніні (1598 – 1680) вважав, що умовою прекрасного є його величина, тобто розміри предмета, який вважається прекрасним. Уже сама природа наділяє свої предмети якістю прекрасного, а людині залишається лише розпізнати це прекрасне в творіннях природи. Людина ж обдарована особливим творчим даром, – геній – повинна не лише оволодіти всіма здобутками природи, а більше того – перемогти її. Розвінчуючи міф як втілення об'єктивної ідеї прекрасного, теоретики бароко підійшли до необхідності вводити до сфери пізнання й таку категорію як огидне, яка раніше не була предметом літератури та мистецтва. Тобто, в природі не лишилося нічого, щоб могло б стати предметом художнього освоєння.

Одним із домінуючих принципів естетики бароко стала ілюзорність. Література повинна не тільки нести освіту в маси, але й створювати в них ілюзію. Читача треба буквально приголомшити, примусити його дивуватися, а це можна здійснити лише за допомогою введення до твору дивних картин, незвичних сцен, нагромадження образів, красномовства героїв. Прикладом подібних творів теоретики мистецтв називають поему Джамбаттісти Маріно (1569-1625) "Адоніс". "Дивна технічна майстерність, багатство лексики і метафор, що рідко зустрічаються, вміння прудко користуватися мотивами й формулюваннями, запозиченими у найрізноманітніших поетів, поєднуються у Маріно з надзвичайно сильним бажанням подобатися, задовольняти смаки читачів, домогтися слави бравурною атакою й присвятити себе служінню мистецтву, такому ж дивному, як і холодному тамеханічному" [Цит. за: 4, 232].

Говорячи про поетичний вимисел, один із теоретиків бароко Т.Коррео вважав, що поет може порушити природний порядок речей на користь художнього розміщення матеріалу. Інший теоретик бароко – Джованні П.Капріо вважав поетичну творчість вищим родом мистецтва, бо вона може відтворити видиме й невидиме в навколишній дійсності. І робить це поезія, застосовуючи слово як надійний засіб імітації. Слово в художньому тексті отримує цінність, з одного боку, як образ, а з іншого – як поняття. А це значить, що слово може відтворити як реальний світ, так і світ ірреальний, вигаданий, домислений, створений фантазією митця.

По суті, це була ревізія арістотелівського погляду на природу поетичного мистецтва, який продовжував домінувати й у мистецтві доби Відродження. На відміну від арістотелівського мімезісу, індивідуальне бачення світу в бароко стало розглядатися як великий здобуток митця, своєрідний його привілей.

Естетика бароко навідріз відмовилася від дидактичної функції поетичного мистецтва. Франческо Патриці (1529-1597) вважав, що "зображення може бути лише вираженням уяви поета, яка не є однак рисою, притаманною виключно поезії, оскільки експресія властива всім людям, а не лише поетам" [4, 234]. "Предметом поезії, – пише Патриці, – повинно бути те, у що неможливо повірити, що є справжнім фундаментом незвичайності, яка й зобов'язана становити головний предмет кожної поезії" [Цит. за: 4, 235].

Значна частина теоретиків мистецтва бароко були літераторами, і все ж, якщо проаналізувати їх висловлювання, то можна помітити таку закономірність – вони прагнули зблизити різні види мистецтв, які тоді побутували в Європі. Джамбаттіста Маріно вважав дуже близькими видами мистецтв поезію та живопис, обидва ці види мають спільну мету – не тільки приносити читачам і глядачам насолоду, але й звеличувати та облагороджувати людські душі. І навіть музика, на думку італійського вченого, потребує слів. Це також свідчить про зближення різних видів мистецтв.

"Основні засади поетики бароко, що безумовно вплинули й на зображувальні мистецтва, зводяться в основному до такого, – зазначала А.Кучинська. – Метафора є основою для вираження всіх явищ світу й сприяє його пізнанню, відбувається поступове сходження від прикрас і деталей до емблем, від емблем до алегорій, від алегорій до символу. Цей процес поєднується з баченням світу як метаморфози: поет повинен проникнути в таємниці безперервних змін, зрозуміти багатоликість Протея" [4, 236].

Для літературознавства доби бароко важливе місце посідає праця італійського теоретика Еммануеле Тезауро (1592-1675) "Підзорна труба Арістотеля". Автор цієї праці твердив, що світ поетичних образів живе за своїми специфічними законами, де творча фантазія не підлягає законам людського мислення. Метафора зв'язує воєдино предмети та ідеї, які поза контекстом художнього твору є досить далекими й непоєднуваними одне з одним.

Теоретиком бароко в Іспанії був Бальтазар Грасіан-і-Моралес (1601 – 1558), якому належать наукові трактати "Дотепність, або Мистецтво витонченого розуму" (1642) та "Кишеньковий оракул" (1647), в яких порушено проблеми асоціативності в літературі та мистецтві, а також аналізуються прийоми дотепності в художній творчості.

У слов'янських літературах теоретичні питання бароко як напряму літератури розглядалися в працях польського поета і науковця Мачея КазимежаСарбевського (1595-1640).

Для бароко як першого художнього напряму, що був спільним для переважної більшості літератур європейського континенту, характерними ознаками були відродження античної культури і спроба поєднання її з християнською релігією; теоцентризм, двома полюсами якого були природа та Бог; культ "вищої людини", виховання якої підпорядковане службі Богові; спроба примирити віру та світське забарвлення культури; стильова розмаїтість, динамізм; ускладненість готики: гнучкість, мінливість, примхливість. По суті, бароко це і напрям, і стиль. Поетика бароко характеризується поєднанням релігійності та світськості в межах одного тексту, наявністю християнських та античних персонажів, продовженням і запереченням традицій Відродження. Можна стверджувати, що бароко – це універсальна цілісна естетична система, яка увібрала в себе філософські й морально-етичні уявлення про навколишній світ і місце людської особистості в ньому.

Бароко виявилося напрямом (деякі дослідники додають – і стилем), породженим перехідною добою, для нього характерним є руйнування антропоцентричних уявлень доби Відродження, домінування божественного начала в його художній системі. Як зазначає Д.Наливайко, "світ перед людиною постав у нескінченності часу і простору, в різних контрастах і глибоких суперечностях" [9, 131], частково розв'язати які спромігся класицизм. Барокове мистецтво як універсальне явище притаманне для більшості держав Європи, хоча й не виключає окремих національних особливостей його прояву в Італії, Франції, Німеччині, Польщі, Росії, Іспанії тощо.

В українській літературі бароко яскраво присутнє в ХVІ – ХVІІІ ст. (І.Вишенський, Л.Баранович, І.Величковський, Л.Горка, М.Довгалевський, М.Козачинський, С.Яворський, І.Галятовський, Д.Туптало та ін.). Д.Чижевський свідчить, що "першим письменником, у якого знаходяться риси барокового стилю, можна вважати Івана Вишенського. Справжній початок бароко – це Мелетій Смотрицький, це проповіді та почасти вірші Кирила Транквіліона Ставровецького, а повна перемога бароко – утворення київської школи" [11, 243]. В.Соболь стверджує, що "серед творів української історіографічної прози, які сприйняли естетичну модель бароко, Літописові Самійла Величка належить, без перебільшення, головнароль" [10, 19]. Ще й пізніше в творах, написаних у першій половині ХІХ ст. , зокрема "Енеїді" І.Котляревського, повістях Г.Квітки-Основ'яненка, поезії романтиків знаходимо окремі елементи бароко. Першими дослідниками цього напряму у вітчизняній науці про літературу стали Ф.Прокопович ("Про поетичне мистецтво", 1705) та М.Довгалевський ("Сад поетичний", 1736). Пізніше цей напрям став об'єктом дослідження Д.Чижевського, І.Іваньо, В.Крекотеня, О.Мишанича, Р.Радишевського, Д.Наливайка, О.Ніколаєнко, А.Макарова, В.Соболь та ін. Говорячи про Літопис Самійла Величка, В.Соболь зазначала, що він "спростовує вирок вченого-історика про те, що бароко не принесло на Україну якихось нових ідей, воно буцімто пропонувало скоріше нові прийоми, – такі, як парадокс, гіперболізація, алегорія, контраст, – і всі вони допомагали культурній еліті ефективніше окреслити, опрацювати й розвинути старі істини (О.Субтельний)" [10, 317]. У російську літературу "бароко прийшло через посередництво українського та польського впливів, історико-культурних контактних зв'язків, міграційних процесів, що активно здійснювалися в ХVІІ – ХVІІІ ст." [3, 5].


 
 

Цікаве

Загрузка...