WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЛітература українська → Григорій Сковорода (1722 — 1794) (науковий реферат) - Реферат

Григорій Сковорода (1722 — 1794) (науковий реферат) - Реферат

Україні і в Росії, і, як довів Д. Чижевський, в Росію він перейшов через українську літературу, насамперед філософію Г. Сковороди. Німецький містицизм вабив Г. Сковороду як своїм антикатолицьким спрямуванням, так і давніми, досекулярними джерелами. Монографія Д. Чижевського про Г. Сковороду й нині є авторитетним джерелом знань про нашого філософа у західному світі.
Поетичну творчість Г. Сковороди Д. Чижевський проаналізував у другій частині нарисів "Український літературний барок" (Прага, 1941). Це - фундаментальна студія над поезією Г. Сковороди, його теоретичними поглядами на віршування і їх практичним застосуванням, над роллю Г. Сковороди як реформатора і новатора українського віршування. Д. Чижевський запропонував своє прочитання тексту "Саду божественних пісень" і подав до нього ґрунтовний текстологічний коментар. Сковородіана Д. Чижевського - це цілий материк думок, спостережень, порівнянь, коментарів, її освоєння у нас тільки починається і, нема сумніву, внесе новий, свіжий струмінь у дослідження філософської системи і художньої творчості Г. Сковороди.
Із авторів, що з початку 20-х років працювали над творчістю Г. Сковороди за рубежами України, і з їх спадкоємців, що продовжували або ще продовжують свою працю й нині, назвемо імена Івана Мірчука, Домета Олянчина, Фелікса Гаасе, Марії Безобразової, Степана Шерера, Кирила Митро-вича, Дмитра Козія, Семена Погорілого, Юрія Лавриненка, Петра Одарченка, Василя Барки, Зіни Геник-Березовської, Степана ІПтефуровського, Аркадія Жуковського, Едуарда Вінтера, Антуана Ежена Калюжного, Роланда Пітча, Магдале-ни Ласло-Куцкж.
Бібліографія творів Г. Сковороди і праць про нього (вийшла двома виданнями: Харків, 1968, 1972) налічує близько півтори тисячі назв. Нині вона значно збільшилася як за рахунок нових праць останніх двадцяти років, так і з введенням у науковий обіг досліджень зарубіжних авторів5.
Українські письменники створили світлий художній образ видатного мандрівного філософа і просвітителя. Про нього читаємо у художніх творах І. Срезневського, Т. Шевченка, П. Білецького-Носенка, П. Куліша, П. Тичини, В. Поліщука, М. Рильського, А. Малишка, І. Драча, Л. Ляшенка, І. Пільгука, Василя Шевчука, В. Підпалого, О. Іваха, М. Проліса, Л. Мосендза.
"Перший розум наш..." Пущене з легкої руки поета М. Він-грановського і обгрунтоване критиком І. Дзюбою, це визначення міцно закріпилося нині за Григорієм Сковородою - першим українським мислителем-філософом і письменником світового рівня. Могутній загальнолюдський зміст творчості Сковороди заполонює нашу сучасність, робить її близькою і зрозумілою читачам кінця XX ст. Проповідь гармонії природи і світу, боротьба з бездуховністю людини і відстоювання її внутрішньої свободи, соціальний оптимізм, одержимість у ставленні до науки й праці, байдужість до кар'єри і зневага матеріального добробуту, культ людської дружби - всі ці сторони вчення Сковороди актуальні й нині, суголосні нашій розгойданій добі. Цілісність постаті Сковороди, його потуж-ний інтелект, духовна незалежність, нерозривність слів і діл, розуміння людини як частини природи привертають до нього нові, молоді покоління шукачів істини, оборонців прав і . свободи людини.
?
Література
Видання творів Г. Сковороди
Библиотека духовная, содержащая в себе дружескія бесіди о познаніи самого себя. - СПБ.: Изд-во Акад. наук, 1798. - 225с.
Басни Харьковскія. - М.: Изд. Моск. попечит. ком-та "Человеколюбивого о-ва", 1837. - VI. - 59. - 11 с.
Бесіда двоє. - М.: Изд. Моск. попечит. ком-та "Человеколюбивого о-ва", 1837. - 50 с. !
Дружескйй разговор о душевном мирі. - М.: Изд. Моск. попечит. ком-та "Человеколюбивого о-ва", 1837. - 94 с.
Убогій Жайворонок: Притча / Предисл. й примеч. М. Макарова й Й. Решетникова. - М.: Изд. Моск. попечит. ком-та "Человеколюбивого о-ва", 1837. - II, IV. - 32 с. ;
Брань архистратига Михайла со Сатаною, о сем: легко бьіть благим. - М.: Изд. Моск. попечит. ком-та "Человеколюбивого І о-ва", 1839. - 45с. ,:
Сочинения в стихах й прозе. - СПБ.: [Лисенков], 1861. - і 322с. 'oo;.
Сочинения, собранньїеиредактированньїепроф. Д. Й. Багале- І ем: Юбилейное изд. (1794 - 1894 г.). - X., 1894. - СХХХІ. І - 352 с. (Сб. Харьк. ист.-филол. о-ва. - Т. 7). -1
Собрание сочинений / С биогр. Г. С. Сковороди М. Й. | Ковалинского, с заметками й примеч. В. Д. Бонч-Бруевича. - o СПБ., 1912. - Т..1. - XV. - 544 с.
Харківські байки / За ред. акад. П.Тичини. Передмова проср. С. Чавдарова. - К.: Укрдержвидав, 1946. - 32 с.
Твори: В двох т. / Ред. колегія: акад. О. І. Білецький, чл.-кор. АН УРСР П. М. Попов. - К.: Вид-во Акад. наук УРСР, 1961.
Сковорода Г. С. Сад пісень: Вибр. твори (Для серед, та старш. шкільного віку) / Пер. М. Зерова та ін. Вступна стаття, упор, та приміт. В. В. Яременка. - К.: Веселка, 1968. - 198 с., "Шкільна б-ка".
Сковорода Г. С. Вибрані твори / [Упор., підгот. текстів,
Бібліографія містить окремі книжкові видання творів Г. Сковороди і вибрані наукові та художні твори про його життя і творчість. Подано також: список повніших бібліографічних покажчиків творів письменника та літератури про нього.
вступна стаття та приміт. Б. А. Деркача]. - К.: Дніпро, 1971.
- 135 с.] ("Шкільна б-ка").
Сковорода Г. С. Поезії / [Упор, та приміт. В. В. Яременка.
Вступна стаття 1.1. Пільгука]. - К.: Рад. письменник, 1971. -
239 с., ("Б-ка поета").
Сковорода Григорій. Байки харківські: Афоризми / Упор, і і автор передмови Н. О. Батюк. - X.: Прапор, 1972. - 132 с. І Сковорода Г. С. Сад пісень: Вибр. твори / Пер. М. Зерова І та ін. Упор, та приміт. В. В. Яременка. - К.: Веселка, 1972. - І 203 с., ("Шкільна б-ка").
І Сковорода Григорій. Літературні твори / Вступна стаття, І упор, текстів і приміт. Б. А. Деркача. - К.: Наук, думка, 1972.-436с.
І Сковорода Григорій. Повне зібр. творів: У двох т. / Редколегія: І Шинкарук В. І. (голова), Євдокименко В. Ю., Махновець Л. Є., І Іваньо І. В., Нічик В. М., Табачников І. А. - К.: Наук, думка,
1973. - Т. 1. - 531 с.; Т. 2 - 574 с.
Сковорода Григорій. Вірші. Пісні. Байки. Притчі.Прозові
переклади. Листи / Упор., вступна стаття і приміт. І. В. Іваньо.
- К.: Наук, думка, 1983. - 542 с. ("Б-ка української літератури"). Сковорода Григорій. Сад божественньїх п-Ьсней: Вірші, байки, діалоги, притчі / Упор., автор передмови та приміт. Б. А. Деркач. - К.: Дніпро, 1988. - 319 с. ("Б-ка класики "Дніпро").
Переклади творів Г. Сковороди
Російською мовою
Сковорода Г. С. Избранное: Стихи й басни (К 250-летию со дня рождения) / Пер. с укр. й латин. - М.: Худ. лит., 1972.
Сковорода Григорий. Сочинения: В двух т. / Составление, перевод й обработка Й. В. Иваньо й М. В. КашубьІ. Вступи-тельная статья Й. В. Иваньо й В. Й. Шинкарука. - М.: Мьісль, 1973.-Т. 1.-511 с.; Т. 2. - 486 с.
Чеською мовою
^ Зкоуогогіа НгуІІогі). Когтіиуа о тоисїгозіі / Ргеїойііу: Ргап-?І5Іса 8око1оуа а Попа Расіоуа. Техіу ууЬгаІа, шрогасіііа а ргедт-Іиуц парзаіа 2іпа Сепук-Вегегоувка. - Уу&Ьгай - РгаНа, 1983.
- 247 з.

 
 

Цікаве

Загрузка...