WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Податки і збори в Україні - Курсова робота

Податки і збори в Україні - Курсова робота

Граничний розмір збору за видачу дозволу на торгівлю не повинен перевищувати 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для суб'єктів, що постійно здійснюють торгівлю у спеціально відведених для цього місцях, і одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян в день - за одноразову торгівлю. Збір за видачу дозволу на торгівлю справляється уповноваженими організаціями, яким надано таке право.

3.15 Податок з продажу імпортних товарів

Платниками податку з продажу імпортних товарів є юридичні особи і громадяни, які зареєстровані як суб'єкти підприємництва.

Об'єктом оподаткування є сумарна вартість товарів за ринковими цінами, що зазначається у декларації, яка подається щоквартально до державної податкової інспекції по району (місту) за місцезнаходженням (місцем проживання) суб'єкта підприємництва.

Граничний розмір податку з продажу імпортних товарів не повинен перевищувати 3 відсотків виручки, одержаної від реалізації цих товарів.

Місцеві податки і збори перераховуються до бюджетів місцевого самоврядування в порядку, визначеному Радами народних депутатів, якими вони встановлюються. Стягнення не внесених в установлений термін місцевих податків і зборів здійснюється згідно з чинним законодавством.

Над міру сплачені платниками суми місцевих податків і зборів зараховуються в рахунок майбутніх платежів або повертаються їм згідно з чинним законодавством.

Іноземні юридичні особи і громадяни сплачують місцеві податки і збори на рівних умовах з юридичними особами та громадянами України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами та законодавством України.

Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати місцевих податків і зборів до бюджету місцевого самоврядування покладається на платників відповідно до чинного законодавства.

Контроль за сплатою місцевих податків і зборів здійснюється державними податковими інспекціями6.

4. Платники місцевих податків та зборів. Їх права та обов'язки

У фінансовому праві найбільш традиційною є класифікація платників податків на юридичних і фізичних осіб. Але такий поділ не враховує різноманітнолті реальних проявів у галузі регулювання податків і зборів. Багато побатків і зборів передбачають змішаного платника. Ним можуть виступати як юридичні, так і фізичні особи. Крім того, виділяється також група платників, які не мають статусу юридичної особ14.

Платниками податків і зборів (обов'язкових платежів) є юридичні і фізичні особи, на яких згідно з законами України покладено обов'язок сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі)2.

Об'єктами оподаткування є доходи (прибуток), додана вартість продукції (робіт, послуг), вартість продукції (робіт, послуг), у тому числі митна або її натуральні показники, спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб та інші об'єкти, визначені законами України про оподаткування.

Платники податків і зборів наділені певними правами та обовязками.

Платники податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані:

1) вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її зберігання у терміни, встановлені законами;

2) подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів);

3) сплачувати належні суми податків і зборів (обов'язкових платежів) у встановлені законами терміни;

 1. допускати посадових осіб державних податкових органів до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів чи пов'язані з утриманням об'єктів оподаткування, а також для перевірок з питань обчислення і сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)2.

Платники податків і зборів (обов'язкових платежів) мають право:

1) подавати державним податковим органам документи, що підтверджують право на пільги щодо оподаткування у порядку, встановленому законами України;

2) одержувати та ознайомлюватися з актами перевірок, проведених державними податковими органами;

3) оскаржувати у встановленому законом порядку рішення державних податкових органів та дії їх посадових осіб2.

Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) і додержання законів про оподаткування несуть платники податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до законів України.

Висновок

Для виконання завдань і функцій держава повинна мати у своєму розпорядженні достатню кількість коштів, тобто мобілізувати необхідні фінансові ресурси для забезпечення фінансової діяльності. Основним джерелом доходів держави є валовий внутрішній продукт, частину якого вона використовує для покриття власних видатків. Таке використання відбувається внаслідок переходу до державної власності у вигляді різних видів платежів. Враховуючи значення таких платежів, держава закріпила на рівні Конституції України (ст. 92), що виключно законами встановлюється система оподаткування, податки і збори, порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу16. Формуваннядоходної частини бюджету є важливим видом діяльності будь-якої держави. Україна не є винятком. Процес приватизації державної власності і становлення ринкових відносин протягом останніх років суттєво змінили зміст фінансових ресурсів державного бюджету, все більше набувають податкові методи акумуляціїїх. Податки стають не тільки головним джерелом формування державного бюджету, але й важливим джерелом радикальних змін, виконуючи роль фінансового регулятора виробництва, стають засобом забезпечення соціальної сфери.

Аналізуючи стан економіки останніх років, слід зазначити, що мобілізація податкових доходів до бюджетів відбувалася в умовах певної стабілізації економіки, про що свідчить зростання валового внутрішнього продукту. При цьому одним з головних резервів використання потенціалу податків у доходній частині бюджетів є діяльність органів.

Мобілізація фінансових ресурсів забезпечується набором фінансово-правових норм, що регулюють відносини, які виникають при: встановленні та введенні податків, неподаткових доходів до бюджетів та цільових фондів; визначенні принципів мобілізації фінансових ресурсів, структури доходів бюджетної системи; справлянні податків та обов'язкових зборів, плат тощо; здійсненні контрою за надходженням коштів до бюджету; застосуванні уповноваженими органами санкцій за порушення фінансового законодавства.

Література

 1. Констикуція України від 28.06.1996 р..

 2. Закон України " Про систему оподаткування " від 25.06.1991 р.

 3. Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні " від 21.05.1997р.

 4. Закон України " Про місцеві державні адміністрації" від09.04.1999 р.

 5. Законом України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними централізованими фондами" від 21.12.2000 р.

 6. Декрет Кабінету Міністрів України від 20.25.1993 р. " Про місцеві податки і збори ".

 7. Бюджетний кодекс України : закон, засади, коментар / За редакцією О.В.Турчинова і Ц.Г.Огня. – К.: Парламентське видавництво, 2002.-320 с.

 8. Бюджетнезаконодавство України : Збірник нормативних актів. К.:Юрінком Інтер, 2002.-416 с.

 9. Берегін М.Г. Основи податкового законодавства. – К.: Вища школа,2002. – 356 с.

 10. Гега П.Т., Доля Л.М. Основи податкового права : Навчальний посібник, - К.: Товариство " Знання ", КОО, 1998 – 273 с.

 11. Кадькаленко С.Т. До питання про систему оподаткування і поняття податку // Доклади та виступи на міжнародній науково-практичній конференції " Правове регулювання державних доходів та видатків " (24 – 26 вересня 1998 р. ). – Харків: АПрН України. 1998.

 12. Козырин А.Н. Налоговое право зарубежных стран. Вопросы теории и практики. – М., 1993.

 13. Кучерявенко Н.П. Основы налогового права : Учедное пособие. – Харьков : Легос,2001.

 14. Кучерявенко М.П. Податковий статус юридичних осіб // Вісник Академії правових наук України. – 1997. - № 3.

 15. Луцик А.І. Податки , як інструмент фіскального адміністрування // Фінанси України. – 2002. - №9.

 16. Орлюк О.П. Фінансове право : Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. –528 с.

 17. Пришва Н.Ю. Основні засади справляння обовязкових платежів // Матеріали 9 регіональної науково-практичної конференції " Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні " (13 – 14 лютого 2003р.). – Львів: Вид-во ЛНУ ім.Івана Франка, 2003.

 18. Соколова А.М. Податкова система України : творія та практика становлення. – К.: НДФІ, 2001.

 19. Фінансове право : Підручник / (Алісов Є.О., Воронова Л.К.,Кадькаленко С.Т. та ін. ); Керівник авторського колективу і відповідальний редактор Л.К.Воронова. – Видання друге, виправлене та доповнене – Х.: Фірма " Консул ", 1999. – 496 с.

 20. Финансовое право : Учебник. – Х.: ООО " Одисей ",2003. – 448 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...