WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавств - Курсова робота

Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавств - Курсова робота

Реферат

Особливості та порядок оформлення результатів перевірок суб'єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог

чинного валютного законодавства

Запоріжжя 2005

Вступ

Вся контрольно-ревізійна діяльність податкової служби України здійснюється у відповідних правових формах, що викликає потребу в дослідженні саме правових питань діяльності податкових органів України.

Серед важливих завдань, які стоять перед працівниками державних податкових служб, не в останню чергу є правильне оформлення результатів перевірок суб'єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства.

Від цього значною мірою належить дотримання завдань, які держава та суспільство ставлять перед податковими службами.

Так, проведений аналіз скасованих ДПА у Харківській області рішень, прийнятих податковими інспекціями за І півріччя 2005 року, свідчить про те, що причинами скасування більш, ніж десятої їх частини є неякісне проведення перевірок і оформлення матеріалів за ними1.

Актуальність теми реферату зумовлюється суттєвим зростанням ролі податкової служби в сучасному розвитку економіки України і, у зв'язку з цим, посиленням необхідності удосконалення її правового регулювання.

Мета роботи полягає у системному аналізі сучасного стану особливостей та порядку оформлення результатів перевірок суб'єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства.

Методи дослідження випливають з вимог комплексного та об'єктивного аналізу оформлення результатів документальних перевірок діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства з боку суб'єктів підприємницької діяльності.

Дослідження проведено на основі формально-логічного, системно-функціонального, порівняльно-правового та інших загальних та спеціальних наукових методів.

Нормативно-правову база роботи становлять законодавчі, інші нормативно-правові акти, ухвалені відповідними органами державної влади, накази та роз'яснення Державної податкової адміністрації України.

Особливості та порядок оформлення результатів перевірок суб'єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

Органи державної податкової служби від імені держави здійснюють планові та позапланові документальні перевірки фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності. Зміст та правила складання акта документальної перевірки чітко обумовлено відповідними нормативними актами Державної податкової адміністрації України. Це накази ДПА „Про затвердження Порядку оформлення результатів невиїзних документальних, виїзних планових та позапланових перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства" (від 10.08.2005 № 327); „Про затвердження змін та доповнень до Порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації документальних перевірок юридичних осіб" (від 1 квітня 2004 р. № 187); „Про затвердження Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового та валютного законодавства суб'єктами підприємницької діяльності — фізичними особами" (від 11 червня 2004 р. №326); „Про затвердження форм актів перевірок" (від 31 січня 2003 р. № 50); „Про затвердження форми податкової накладної та порядку її заповнення" (№ 165 від 30.05.97); „Про затвердження Змін до форми розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства та Порядку складання розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства, затверджених наказом ДПА України від 10.02.2003 № 68" (від 15.12.2003 № 599).

За результатами проведеної документальної перевірки складається акт документальної перевірки.

Акт документальної перевірки повинен містити систематизований виклад виявлених у ході перевірки фактів порушень, зокрема, норм валютного законодавства (а також невиконання платником податків законних вимог посадової особи податкових органів, яка проводила перевірку).

За результатами документальної перевірки в акті викладаються всі суттєві обставини фінансово-господарської діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, які мають відношення до фактів виявлених порушень валютного законодавства.

Факти виявлених порушень податкового та валютного законодавства викладаються в акті документальної перевірки чітко, об'єктивно та в повній мірі, з посиланнями на первинні або інші документи, які зафіксовані за обліком та підтверджують наявність зазначених фактів.

Акт документальної перевірки повинен бути складений на паперовому носії державною мовою і мати наскрізну нумерацію сторінок.

У разі відсутності первинних документів, що підтверджують факт порушення, до акта перевірки додається пояснення платника податків, що перевіряється.

Титульний аркуш акта документальної перевірки друкується на номерному бланку органу державної податкової служби для складання актів документальних перевірок. Перший примірник акта в оригіналі залишається в органах державної податкової служби, інший — залишається суб'єкту підприємницької діяльності.

У разі необхідності використання у змісті акта скорочених назв і загальноприйнятих абревіатур при першому вживанні відповідне словосполучення наводиться повністю з вказівкою в дужках його скороченої назви або абревіатури, які будуть використовуватись далі в тексті.

В акті документальної перевірки, розрахунках та інших матеріалах не допускаються різного роду виправлення цифрових показників, дат та інших даних. Крім того, усі вартісні показники відображаються в національній валюті України, а показники, що виражені в іноземній валюті, підлягають відображенню в акті документальної перевірки з вказівкою їх еквівалента в національній валюті України за курсом валют, що встановлений Національним банком України на дату проведення фінансово-господарської операції.

Законодавцем встановлено, що інформація, що міститься в акті документальної перевірки, не підлягає розголошенню органом державної податкової служби і її співробітниками, а також передачі в інші органи, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Додамо, що у разі, якщо платник податків відмовляється від проведення перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб податкового органу до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів чи пов'язані з отриманням інших об'єктів оподаткування, електронних контрольно-касових апаратів, комп'ютерних систем, що застосовуються для розрахунків за готівку або з використанням карток платіжних систем, вагокасових комплексів, систем та засобів штрихового кодування, складається акт відмови від допуску до перевірки.

Акт відмови від допуску до перевірки (та акт відмови від підпису) підписується не менш як трьома особами.

Акт документальної перевірки повинен складатися з чотирьох частин: вступної, загальних положень, описової частини та висновку.

Вступна частина акта документальної перевірки повинна містити такі дані:

— місцезнаходження суб'єкта господарювання (місце розташування об'єкта власності, щодо якого проводиться перевірка).

— повне і скорочене найменування суб'єкта господарювання відповідно до установчих документів.

— підстави для проведення перевірки відповідно до Закону України „Про державну податкову службу в Україні" та інших законодавчих актів.

— дата та номер направлення на виїзну планову чи позапланову перевірку, назва органу державної податкової служби, який його виписав. Дати та номери наказів керівника органу державної податкової служби на проведення позапланової перевірки, продовження термінів проведення перевірок. Якщо виїзна позапланова перевірка у відповідних випадках здійснюється на підставі рішення суду, зазначається назва суду, який прийняв відповідне рішення щодо здійснення виїзної позапланової перевірки, його номер та дата, термін проведення перевірки.

— посади, назва структурного підрозділу, назва органу державної податкової служби, звання, прізвища, імена, по батькові посадових осіб, що проводять перевірку.

— тип перевірки (невиїзна документальна, виїзна планова чи позапланова перевірка).

— період, за який проводиться перевірка діяльності суб'єкта господарювання.

— інформація про направлення суб'єкту господарювання повідомлення про проведення планової виїзної перевірки.

— інформація про наявність журналу реєстрації перевірок суб'єкта господарювання та вчинення в ньому запису про проведення перевірки.

Загальні положення акта невиїзної документальної, виїзної планової чи позапланової перевірок повинні містити такі дані:

— термін проведення перевірки (дата початку та дата закінчення перевірки).

— інформація про посадових осіб, відповідальних за фінансово-господарську діяльність суб'єкта господарювання за період, що перевіряється, із зазначенням наказів про призначення та звільнення із займаної посади.

— дані про реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта господарювання в органах виконавчої влади (назва документа, назва органу, дата і реєстраційний номер), дата взяття на облік органом державної податкової служби (назва документа, назва органу державної податкової служби та дата взяття на облік), реєстраційні дані платника ПДВ (назва документа, дата, номер, індивідуальний податковий номер).

— дані про розмір статутного фонду, засновників, розмір їх внесків до статутного фонду, форма внесення (у разі необхідності), а також коди за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) та ідентифікаційні номери (для фізичних осіб).

— інформація про те, чи є суб'єкт господарювання засновником (учасником), акціонером іншого суб'єкта господарської діяльності.

— код форми власності, підпорядкованість для державних підприємств.

— перелік структурних підрозділів, у тому числі філій, відділень та інших відокремлених підрозділів, створених у встановленому порядку (у разі їх наявності).


 
 

Цікаве

Загрузка...