WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Особливості проведення бюджетної реформи в Україні - Курсова робота

Особливості проведення бюджетної реформи в Україні - Курсова робота

Проведення у середньостроковій перспективі виваженої і послідовної податково-бюджетної політики дасть можливість забезпечити макроекономічну стабільність, збалансованість та стійкість бюджетної системи, що досягатиметься шляхом зниження податкового навантаження на економіку, проведення системних реформ у соціально-економічній сфері, ефективної політики управління державним боргом, утримання бюджетного дефіциту в економічно безпечних межах, підвищення якості надання соціальних послуг та посилення соціального захисту громадян. Усе це сприятиме стабільному соціально-економічному розвитку держави та підвищенню рівня життя і добробуту громадян України.

ВИСНОВКИ

Вже багато років в Україні триває реформа бюджетної системи. Реформа, яка має на меті сформувати оптимальну систему міжбюджетних відносин, привести у відповідність делеговані місцевим органам повноваження і виділені для їх виконання фінансові ресурси, ввести в дію оптимальний механізм розподілу бюджетних трансфертів між регіонами, укоренити нову філософію бюджетних відносин між центром і регіонами, надати бюджетному процесу більшої відкритості та публічності, забезпечити умови для економії місцевих бюджетних видатків і створення стимулів для перевиконання місцевих бюджетів та розвитку територій.

У 2001 році був прийнятий Бюджетний кодекс України, який процедурно врегульовує провадження бюджетного процесу та встановлює загальні для всіх правила гри. Уперше було гармонізовано та взаємопов'язано державний бюджет і програму соціально-економічного розвитку країни. Було запропоновано бюджет розвитку, в якому передбачаються кошти на капітальні вкладення та інші державні інноваційні програми. Розпочату роботу із запровадженням програмно-цільового методу фінансування видатків державного бюджету. Відбулося збільшення фінансової незалежності місцевих бюджетів.

Однак незважаючи на ці досягнення бюджетна реформа стикається з багатьма проблемами. Головною з них є те, що вона так і не стала складовою реформи суспільних відносин взагалі. За відсутності реальних реформ в інших сферах суспільного життя бюджетна реформа діє фрагментарно. Фактично реформа міжбюджетних стосунків зупинилася на рівні села, селища, міста, району. Затягується введення в дію програмно-цільового методу фінансування на рівні місцевих бюджетів. Існує проблема перепідготовки кадрів, які мають навчатися правильно застосовувати нові бюджетні процедури Бюджетного кодексу.

Державна бюджетна політика – це діяльність у сфері управління бюджетом, що спрямовується на досягнення державних цілей.

Бюджетна політика є складовою економічної політики держави та фінансової політики. Основа бюджетної політики – розроблення напрямів використання бюджету відповідно до засад соціально-економічного розвитку суспільства. Практична реалізація бюджетної політики полягає у сукупності заходів стратегічного та тактичного характеру які здійснює держава через бюджетну систему.

Завданнями бюджетної політики на сучасному етапі є:

 • сприяння процесу збалансованості макроекономічної стабілізації та структурній перебудові економіки, подолання інфляційних процесів;

 • здійснення податкової політики в напрямів стимулювання підприємницької діяльності вітчизняних виробників товарів і послуг;

 • здійснення структурних реформ за критерієм економічного зростання і підвищення рівня економіки в країні;

 • оптимізація рівня бюджетного дефіциту, державного боргу та пошук джерел їх реалістичного фінансування;

 • пошук додаткових джерел доходів бюджету.

Основними проблемами при формуванні бюджетної політики є:

 • максимально точне визначення обсягу ВВП, із урахуванням інших макроекономічних показників: рівня інфляції, обсягу виробництва, споживання та нагромадження;

 • впровадження науково обґрунтованих розрахунків дохідної бази бюджету.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Конституція України, прийнята 28 червня 1996 р., із змінами, внесеними Законом України №2222-IV від 8 грудня 2004 року.

 2. Закон України "Про бюджетну систему України" від 05.12.1990 р. №512 –ХІ (Закон втратив чинність на підставі Бюджетного кодексу №2542-ІІІ від 21.06.2001 р.) // Відомості Верховної Ради. – 1991. - №1. – Ст.1.

 3. Закон України "Про місцеве самоврядування в України" від 21.05.1997р №280/97-ВР, остання редакція від 30.04.2009 р. // Відомості Верховної Ради. – 1999. - №24. – Ст.190.

 4. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" від 09.04.1999 №586-XIV, остання редакція від 31.01.2009 р. // Відомості Верховної Ради. – 1997. - №20-21. Ст.170.

 5. Бюджетний кодекс України. №2542-ІІІ від 21 червня 2001 року, остання редакція від 26.03.2009 р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. - №37-38. – С.189.

 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. №160 "Про схвалення Декларації цілей та завдань бюджету на 2009 рік (Бюджетної декларації)" // http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

 7. Алексєєв І.В., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько А.М. Бюджетна система: Навч. посіб. – К.: "Хай-Тек Прес", 2007. – 368 с.

 8. Алексєєнко Л.М., Олексієнко В.М., Юркевич А.І. Економічний словник: банківська справа, фондовий ринок (укр..-англ.-рос. тлумач. слов.). – К., 2000. – 529 с.

 9. Бескид І.М. Теоретичні підвалини дослідження суті державного бюджету України // Фінанси України. – 2002. - №8. –С.96-102.

 10. Бюджетна децентралізація в Україні в контексті реформи місцевого самоврядування // www.icps.com.ua/doc/Fiscal_Decentra lization_ Ukr. pdf.

 11. Ганущак Ю. Міжбюджетні відносини: Все це ми бачили до 2001 року...// Дзеркало тижня. – 2005. - №48(576). – 10-16 грудня 2005.

 12. Грацианова Н.П. Совершенствование механизмов формирования эффективной бюджетной политики региона // Проблемы совершенствования бюджетной политики регионов и муниципалитетов России и стран Северной Европы: Материалы Пятой ежегод. междунар. науч-практ. конф. – Петрозаводск, 2005. – Кн. 1. – 246 с.

 13. Фінанси. Підручник / За ред. Юрія С.І., Федорова В.М. – К: "Знання", 2008. – 611 с.

 14. Лютий І.О., Демиденко Л.М. Формування бюджетної політики економічного зростання // Фінанси України. – 2006. - №10. – С.3.

 15. Максюта А.А. Напрями вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні // Україна: Формування основи для стабільного зростання. Меморандум про економічний розвиток. Т.1. – К.: Світовий банк, 2004. – 120 с.

 16. Опарін В.М. та ін. Бюджетна система: Навч.-метод. посібник для сам ост. вивч. дисц. – 2-ге вид., перероб. і доп. / В.М. Опарін, В.І. Малько, С.Я. Кондратюк, Г.Б. Коломієць. – К.: КНЕУ, 2002. – 336 с.

 17. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: Навч. посібник. – К.: Знання-Прес, 2006. – 607 с.

 18. Словник сучасної економіки МАКМІЛЛАНА / Пер. з англ. – К.: АртЕК, 2000. – 640 с.

 19. Фещенко А.В., Проноза П.В., Кузьминчук Н.В. Бюджетна система України. Навч. пос. – К.: "Кондор", 2008. – 440 с.

 20. Фінансова реструктуризація в Україні: проблеми і напрями: Монографія / За наук. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ,2002. – 387 с.

 21. Ковалёва Т.М. Бюджет и бюджетная политика в Российской Федерации: Учеб. пособие. / Т.М. Ковалёва, С.В. Барулин. – М.: КНОРУС, 2005. – 152 С.

 22. Азаров М.Я. Формування бюджетної політики економічного зростання // Фінанси України. – 2006. - №9. – С. 3-9.

 23. Буковинський С. Формування бюджетної політики у ринковому середовищі // Вісник Національного Банку України. – 2006. - №6. – С. 14-21.

 24. Буковинський С.А. Концептуальні підходи до формування перспективного бюджетного плану // Фінанси України. – 2006. - №3. – С. 21-28.

 25. Буковинський С.А., Комаров В.А. Бюджет розвитку та пріоритети бюджетних інвестицій // Фінанси України. – 2004. - №29. – С. 3-19.

 26. Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: У 6 т./ Редкол.: Азаров М. Я.(голова) та ін. – К: НДФІ, 2004.

 27. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. – К.: Київ. Нац. торг.-екон. ун-т. – 2001.

 28. Шибер Т.В. Бюджетна політика України // Фінанси України. – 2005. - №8. – С. 7-11.

 29. Плужніков І. Засади визначення пріоритетів бюджетної політики держави // Економіст. – 2003. - №2. – С. 25-29.

 30. Про основні напрями бюджетної політики на 2007 рік // Праця зарплата. – 2007. - №28. – С. 1-3.

 31. Януль І. Бюджетна політика України: проблеми та перспективи // Фінанси України. 1998. - №2. – С. 38-48.

 32. Полотенко Д.В. Бюджет і бюджетна політика України в умовах трансформаційної економіки // Економіка АПК. – 2006. - №12. – С. 29-3

 33. Запатріна О.В. Бюджетна політика стимулювання економічного зростання та механізми її реалізації // Фінанси України. – 2006. - №4. – С. 38-45.

 34. Державна фінансова політика та прогнозування доходів бюджету України / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко,Т.І. Єфименко й ін. – К., 2004. – С. 52.

 35. Гальчинський А. Три кроки бюджетної політики // Дзеркало тижня. – 2006. - №37. – 30 верес.

 36. Лютий І.О. Бюджетна політика і стабільність соціально-економічного розвитку України // Фінанси України. – 2006. - №10. - С.

3


 
 

Цікаве

Загрузка...