WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Особливості проведення бюджетної реформи в Україні - Курсова робота

Особливості проведення бюджетної реформи в Україні - Курсова робота

Основними завданнями подальшого розвитку бюджетної політики є такі:

 1. Покращення матеріального становища та добробуту громадян.

Шляхи виконання:

 • забезпечення безумовного виконання встановлених Конституцією України та іншими законами України соціально-економічних прав, державних соціальних стандартів і гарантій;

 • встановлення з 1 січня 2010 року мінімальної заробітної плати на рівні об'єктивно обрахованого і законодавчо встановленого прожиткового мінімуму для працездатних осіб на основі оновленого набору "споживчого кошика";

 • здійснення оплати праці працівників установ та організацій окремих галузей бюджетної сфери на основі удосконаленої Єдиної тарифної сітки;

 • поглиблення диференціації розмірів пенсій;

 • підвищення ефективності механізму індексації грошових доходів населення;

 • надання державної допомоги на рівні не нижче прожиткового мінімуму.

 1. Забезпечення збалансованості та стійкості бюджетної системи.

Шляхи виконання:

 • посилення платіжної дисципліни зі сплати страхових внесків до Пенсійного фонду;

 • визначення середньострокових бюджетних пріоритетів та відповідно до них граничних рівнів бюджетних витрат;

 • підвищення ефективності та контролю за витрачання бюджетних коштів.

 1. Запровадження нових інструментів стимулювання регіонального розвитку.

Шляхи виконання:

 • зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування;

 • підвищення питомої ваги загального фонду місцевих бюджетів у загальному фонді зведеного бюджету порівняно з відповідним показником, врахованим при затвердженні державного бюджету на 2009 рік;

 • удосконалення механізмів бюджетної, податкової, цінової, грошово-кредитної, інноваційної та інвестиційної політики щодо підтримки депресивних регіонів;

 • забезпечення справедливого перерозподілу вилучень з бюджетів міст-донорів до Держбюджету та запровадження сучасної та стимулюючої формули цих вилучень;

 • зниження рівня диференціації видатків із місцевих бюджетів у розрахунку на одного мешканця;

 • запобігання нецільового та неефективного використання міжбюджетних трансфертів і коштів бюджетів усіх рівнів управління;

 • вдосконалення діючої схеми використання сум штрафів за забруднення навколишнього середовища;

 • встановлення механізму стимулювання повернення працівників, які мігрували працювати на інші території (країни), на місця постійного проживання на депресивних територіях (встановлення надбавок до оплати праці тощо).

 1. Покращення якості надання соціальних послуг населення та забезпечення його високоякісною і доступною медициною.

Шляхи виконання:

 • підвищення ефективності системи соціального захисту населення в умовах зростання цін і тарифів на товари і послуги;

 • запровадження ефективної системи державного соціального медичного страхування і завершення реформування всієї системи соціального страхування;

 • відшкодування державою видатків матеріального забезпечення для незастрахованих осіб;

 • забезпечення державним фінансуванням загальнодержавних оплачуваних громадських робіт;

 • забезпечення розвитку сучасної медицини на селі, зміцнення її матеріально-технічної бази;

 • запровадження системи загальнообов'язкового соціального медичного страхування.

 1. Підвищення рівня безпеки й умов праці в галузях економіки.

Шляхи виконання:

 • удосконалення системи державної підтримки створення здорових і безпечних умов праці згідно з вимогами Конституції України і базового Закону України "Про охорону праці";

 • запровадження належного фінансування профілактичних заходів з цих питань та обліку коштів, що виділяються з Державного і місцевих бюджетів на:

а) реалізацію загальнодержавної, галузевих, регіональних цільових програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

б) виконання робіт з охорони праці, попередження випадків травматизму й профзахворювань на підприємствах, в установах і організаціях бюджетної сфери (в обсягах не менше 0,2 відсотка від фонду оплати праці).

 • надання права державного контролю технічним інспекторам праці профспілок;

 • розробка концепції забезпечення безпечних умов праці і здоров'я працюючих;

 • розробка законодавчих актів щодо забезпечення працюючих лікувально-профілактичним харчуванням (молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами), мийними та знешкоджувальними засобами, газованою солоною водою;

 • приведення у відповідність з Цивільним Кодексом Закону України "Про загальнообов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків"

 1. Задоволення потреб та інтересів працюючих і членів їх сімей в послугах культурно-освітніх, фізкультурно-спортивних закладів, змістовному дозвіллі та відпочинку, оздоровленні.

Шляхи виконання:

 • забезпечення фінансування науки та освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури та спорту у розмірах, установлених законодавством про ці галузі;

 • збереження мережі закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, дитячих оздоровчих закладів;

розроблення та затвердження відповідно до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" державних соціальних стандартів оздоровчої роботи серед дітей та механізмів економічного стимулювання власників дитячих оздоровчих закладів;

 • встановлення державного замовлення на організацію оздоровлення й відпочинку дітей-сиріт, дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, віднесення видатків на оздоровлення й відпочинок дітей до захищених статей державного і місцевих бюджетів;

 • створення умов для розвитку меценатства, інвестицій у культуру, збільшення частки відрахувань з прибутку підприємств на благодійництво та спонсорство.

 1. Підвищення конкурентоспроможності національної економіки.

Шляхи вирішення:

 • забезпечення зниження рівня інфляції на основі узгоджених заходів Кабінету Міністрів України та Національного банку України;

 • реальне визнання освіти і науки головними чинниками досягнення суспільством конкурентоспроможного рівня економічного розвитку;

 • забезпечення підтримки пріоритетних галузей та сфер діяльності,створення інноваційної системи розвитку виробництва;

 • посилення ролі бюджету у стимулюванні зростання економіки та підвищення рівня життя населення на багаторічну перспективу;

 • формування головними розпорядниками бюджетних коштів інвестиційних планів діяльності в розрізі цільових державних програм та інноваційно-інвестиційних проектів зі встановленням конкретних показників результативності та ефективності виконання поставлених цілей;

 • розробка до 15 серпня 2009 року бюджетної стратегії на період до 2012 року, яка має включати параметри бюджетної системи, виявляти довгострокові ризики та встановлювати цільові орієнтири для досягнення яких необхідно мобілізувати бюджетні ресурси в інтересах конкурентоспроможності національної економіки та адресної соціальної підтримки;

 • посилення відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів щодо своєчасного розрахунку із суб'єктами господарювання за виконані роботи згідно з державним замовленням;

 • зменшення обсягу державного боргу відносно ВВП в порівнянні з поточним роком.

 1. Посилення цільової спрямованості та підвищення ефективності житлової політики.

Шляхи виконання:

 • удосконалення (осучаснення) правової бази, яка регулює житлові правовідносини, зокрема переорієнтування на сучасні соціальні потреби по забезпеченню громадян житлом;

 • запровадження реальних заходів покращення ситуації на кредитному та іпотечному ринках, здешевленню будівельних матеріалів;

 • збільшення видатків державного бюджету на фінансування програми будівництва доступного житла, гуртожитків для студентської молоді;

 • державна підтримка громадян, які втратили рботу або перебувають у вимушеній безоплатній тимчасовій відпустці по виконанню ними обов'язків за іпотечними договорами;

 • забезпечення фінансування за рахунок коштів державного бюджету заходів, пов'язаних з наданням соціального житла малозабезпеченим верствам населення та окремим категоріям громадян, визначеним законодавством;

 • переорієнтування житлової політики держави на європейські стандарти та впровадження державного класифікатора параметрів якості житла.

Проведення у середньостроковій перспективі виваженої і послідовної податково-бюджетної політики дасть можливість забезпечити макроекономічну стабільність, збалансованість та стійкість бюджетної системи, що досягатиметься шляхом зниження податкового навантаження на економіку, проведення системних реформ у соціально-економічній сфері, ефективної політики управління державним боргом, утримання бюджетного дефіциту в економічно безпечних межах, підвищення якості надання соціальних послуг та посилення соціального захисту громадян. Усе це сприятиме стабільному соціально-економічному розвитку держави та підвищенню рівня життя і добробуту громадян України.

  1. Прогноз зведеного бюджету України за основними видами доходів і видатків на 2010-2012 роки

Цей Прогноз визначає основні напрями змін у податково-бюджетній політиці в середньостроковій перспективі, що здійснюються для досягнення довгострокових стратегічних цілей.


 
 

Цікаве

Загрузка...