WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації - Курсова робота

Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації - Курсова робота

3

ПЛАН

  1. Роль інформації у діяльності ОВС

  2. Інформаційне забезпечення ОВС та напрями його здійснення

  3. Інформаційна система ОВС

  4. Шляхи оптимізації інформаційного забезпечення ОВС

ВСТУП

Сучасний етап розвитку суспільства і становлення України як суверенної держави характеризується нечуваним зростанням ролі управління, ускладненням і розширенням його завдань у всіх сферах людської діяльності, які з успіхом розв'язуються на засадах нового інформаційно-методичного забезпечення. Висококваліфіковане, раціонально збалансоване та організоване управління на базі сучасного інформаційного забезпечення у зовнішній і внутрішній політиці держави та системі державного господарювання, зокрема, в правоохоронній діяльності, організації боротьби зі злочинністю та профілактиці правопорушень виступає нині надійною запорукою успіху, законності, прогресу та правопорядку.

Таким чином, на сучасному етапі розвитку України спостерігається необхідність вивчення сутності інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ, тому що воно є одним із гарантів та способом забезпечення ефективності бротьби зі злочинністю, захисту прав і свобод українського суспільства в цілому й окремих його членів. Адже не слід збувати давню мудрість: „Попереджений – значить озброєний".

Суть досліджуваного питання торкається не тільки особливості інормаційного забезпечення ОВС України, але й систематизації даних в єдину інформаційну систему, створення та вдосконалення якої є необхідною умовою діяльності правоохоронних органів України.

Темою даної курсової роботи з навчальної дисципліни "Управління в ОВС України " є "Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації ". Мета даної роботи полягає в розгляді питання про інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та вивченні джерел відповідного законодавства, ознайомленні з поняттям інформації, розгляді інформаційної системи МВС. Необхідним для повноти вивчення ролі інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ є розгляд та аналіз його недоліків та пошук шляхів оптимізації інформаційної роботи. Відмітимо, що без інформації неможливе здійснення усіх функцій управління: аналітичної роботи, планування, надання допомоги, контролю, кадрового забезпечення. Інформаційна робота приводить інформацію до виду, придатного для використання при здійсненні цих функцій управління. Організація інформаційної роботи підвищує її ефективність. Значення інформаційної роботи визначається важливістю інформації. У ОВС України інформація — це систематизовані знання про стан злочинності, практику протидії правопорушенням, організацію роботи правоохоронних органів.

Завданням даної роботи, насамперед, є систематизація знань про становлення й розвиток інформаційного забезпечення ОВС України, спроба аналізу основних основних напрямів його здійснення. Завданням є, також, простежування еволюційного розвитку інформаційних підсистем.

Актуальність теми "Особливості інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ та шляхи його оптимізації" і поставленого в ній питання про важливість інформації в роботі правоохоронних органів полягає в тому, що проблеми отримання та раціонального її застосування, з огляду на прогресивний науково-технічний прогрес, належать до числа найскладніших і ключових. Необхідною умовою наукової праці є теоретичне осмислення цих проблем. І це особливо важливо, тому що злочинність, як і всі соціальні явища, має здатність безупинно розвиватися, вбираючи в себе новітні світові наукові досягнення, виробляється адекватними реаліями життя та отримує складний характер. Цей факт зумовлює потребу вдосконалення інформаційно-методичного забезпечення.

Методом дослідження даного питання є вивчення літератури, присвяченої обраній темі, систематизація й узагальнення отриманих знань. Також ми використовуємо метод порівняльного аналізу, що дозволить повною мірою оцінити основні положення досліджуваного питання й зробити відповідні висновки.

РОЗДІЛ І. Роль інформації у діяльності ОВС

Перш, ніж почати розгляд сутності інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ, ми повинні дослідити поняття „інформація".

Згідно із ст.1 закону України "Про інформацію" під інформацією слід розуміти документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі.

Із вищевказаного поняття можна сформулювати висновок про те, що інформація в ОВС – це відомості, які відображають стан злочинності, охорони громадського порядку та умови зовнішнього середовища, характеризують сили та засоби, а також, результати діяльності ОВС [6, с.134].

Поняття „інформація" в соціальній сфері за своїм значенням найближче підходить до понять „дані", „відомості" з усіма притаманними їм властивостями: вірогідність, повнота, первинність, вторинність, старіння тощо. Згідно до коментованих статей закону України "Про інформацію" під комп'ютерною інформацією розуміються не самі дані, а форма їх представлення у машинному вигляді, тобто сукупність символів яка зафіксована у пам'яті комп'ютера, або на машинному носії (дискеті, оптичному, магнітооптичному диску, магнітній смузі або іншому матеріальному носії). При розгляді справ слід враховувати, що за певних обставин й фізичні поля можуть виступати носіями інформації [10, с.5]. За джерелами отримання інформації її поділяють на первинну і вторинну, за формою фіксації - на документальну і недокументальну; за способом передачі – на ручну та механізовану; за способом обробки – на вихідну та оброблену.

Без інформації немає процесу управління, без неї неможливо сформулювати цілі управління, оцінити ситуацію, визначити проблеми, спрогнозувати розвиток подій, підготувати управлінські рішення, проконтролювати їх виконання. Сфера охорони правопорядку є надзвичайно динамічною, комплексною, вона потребує постійного вдосконалення, взаємодії правоохоронних структур, що можливе тільки при належному інформаційному забезпеченні [4, с.240].

У цьому плані варто навести точку зору Р.А. Калюжного, з якою ми повністю погоджуємося. Він, зокрема, вважає, що при організації системи інформації в органах внутрішніх справ необхідно враховувати ряд вимог, реалізація яких забезпечує її ефективність, а саме: інформація має бути, по-перше, необхідною; по-друге, достатньою; по-третє, мінімальною; по-четверте, вірогідною; по-п'яте, надійною; по-шосте, сучасною; по-сьоме, оперативною, по-восьме, систематичною, по-дев'яте такою, яка може використовуватися для машинної обробки, тобто мінімально формалізованою і з максимальною уніфікацією носіїв інформації. На жаль, на практиці ці вимоги виконуються далеко не завжди. Так, загалом, відомо, що без необхідної вірогідності інформації про об'єкт управління не можна достатньо професійно, грамотно і ефективно організувати його роботу, навіть використовуючи і найсучасніші та найбільш досконалі методи управління. Підвищення вірогідності інформації при цьому можна здійснити, наприклад, за рахунок скорочення ланок опрацювання, підвищення відповідальності за вірогідність даних, більш широкого впровадження сучасних технологічних засобів тощо [13, с.172].

Відмітимо, що чим складніше та масштабніше завдання постає перед ОВС, тим відповідно і вищі критерії оцінки до інформації яка стосується його: її аналізу та захисту. Захист інформації розглядається як діяльність, спрямована на запобігання витоку інформації з обмеженим доступом (інформації, що складає таємницю ), а також по запобіганню різноманітного роду несанкціонованих і небажаних умисних впливів на інформацію та її носії, тобто діяльність, спрямована на захист інформації [6, с. 130].

Адже, без добре налагодженої інформаційної роботи ОВС перевага завжди буде на боці злочинців, які зможуть вільно вибирати час та місце вчинення злочину та мати необмежені можливості для цього. Інформаційно-аналітична робота – невід'ємна складова управлінської діяльності на всіх рівнях функціонування ОВС. Це стосується в першу чергу боротьби зі злочинністю. Hе знаючи реального стану справ на місцях, не можливо попередити негативні тенденції, оперативно керувати силами та засобами, вчасно надавати підпорядковуваним органам та підрозділам необхідну допомогу, впливати на організацію та кінцевий результат їх роботи [12, c. 258]. Саме інформаційна робота є самостійною функцією управління правоохоронних органів. Це сукупність суворо регламентованих операцій, що проводяться над інформацією і її носіями. До складу таких операцій входять збір, підготовка, обробка даних. У свою чергу, збір містить у собі фіксацію і передачу даних. Підготовка поєднує приймання, редагування, формалізацію даних. Обробка складається із введення, збереження даних, обробки масивів інформації [8, c. 53].


 
 

Цікаве

Загрузка...