WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур - Курсова робота

Основні організаційно-управлінські акти міських, районних і прирівняних до них прокуратур - Курсова робота

При плануванні роботи міських, районних прокуратур слід передбачити проведення перевірок додержання законів з усіх напрямків прокурорської діяльності, визначаючи при цьому пріоритетні галузі, в тому числі питання щодо додержання конституційних прав і свобод громадян.

У діяльності прокуратур міської, районної ланок застосовуються різні види планів. За строком виконання планових заходів вони поділяються на перспективні (довгострокові), поточні й індивідуальні. [6; 41]

Перспективні (довгострокові) плани – це план на рік і більше. Як правило вони передбачають вирішення проблем щодо боротьби зі злочинністю в місті (районі) разом з іншими правоохоронними органами. Це можуть бути спільні заходи правоохоронних органів, які затверджені на координаційній нараді, або план прокуратури, де передбачаються заходи з найважливіших напрямів прокурорської діяльності з урахуванням реального стану законності і правопорядку на підставі наукового обгрунтування кримінологічного прогнозу. Слід зазначити, що наказами Генерального прокурора України перспективне планування не передбачено, але в практичній діяльності воно застосовується.

Поточні плани використовуються для планування заходів з головних напрямків прокурорської діяльності. Вони передбачають конкретні заходи, терміни виконання і складаються на квартал. Такими планами передбачаються перевірки виконання законів, аналітична робота, а також, як правило, обговорення результатів діяльності органів прокуратури.

Поряд з цим у прокуратурах міста, районів застосовується індивідуальне планування по підвищенню професійної підготовки, а також особисте планування діяльності прокурорів та працівників. Особисте планування прокурора та інших працівників є важливим елементом організації праці, як правило, воно складається на декаду або тиждень. Таке планування дозволяє раціонально використовувати особистий робочій час протягом дня, тижня, декади. Особистий план складає кожен працівник з урахуванням заходів, передбачених поточним планом, а також тих завдань, які йому необхідно вирішувати: перевірка скарг, участь у судових засіданнях, прийом громадян, підготовка актів прокурорського реагування та ін. Такий план – це особиста творчість кожного працівника, він ні з ким не погоджується, не заиверджується і складається з метою покращення організації праці.

Процес складання плану роботи міськрайпрокуратури поділяється на три стадії:

 1. Інформаційне забезпечення: збирання необхідної інформації про стан злочинності, додержання законів, дані аналізів і узагальнень прокурорсько-cлідчої практики тощо. [6; 42]

 2. План роботи необхідно складати у визначеній формі, де передбачаються відповідні графи: порядковий номер, назва заходів, строк їх виконання, виконавці і відмітка про виконання з вказівкою результатів.

 3. На завершальній стадії підготовки плану відпрацьовується кінцева його редакція. Враховуються заходи плану прокуратури області, її завдання і рекомендації, але не допускається дублювання заходів, передбачених планами прокуратув вищого рівня, а також не включаючи заходи, що стосуються повсякденної діяльності. Дороблений і обговорений проект плану підписується прокурором, і з цього моменту план стає управлінськім рішенням, обов'язковим для виконання. З планом роботи знайомляться під розписку всі оперативні працівники прокуратури.

Протокол оперативної наради при прокуратурі міста

Практикою вироблена певна тематика основних заходів при плануванні роботи прокуратури міста (району), які можна розділити на окремі тематичні напрямки. При складанні плану роботи прокуратури міста, ці заходи конкретизуються, враховуючи особливості кожного міста (району). Так серед загальних питань організації роботи, важливе місце займають оперативні наради при прокуратурі міста (району), на яких обговорюють підсумки роботи за певні періоди: квартал, півріччя, рік. Для закріплення отриманої інформації використовується організаційно-управлінський акт - протокол оперативної наради при прокуратурі міста.

Хід обговорення питань і рішень, що приймаються на нарадах, фіксуються у протоколах згідно з Інструкцією з діловодства в органах прокуратури України, затвердженою наказом Генерального прокурора України від 28 грудня 2002 р. №90. Протоколи оформлюються на підставі записів і стенограм, зроблених під час засідань. [6; 341]

У разі, коли засідання стенографується, зміст виступів до протоколу не заноситься. Розшифрована та оформлена належним чином стенограма додається до протоколу (п. 8.6 Інструкції).

Рішення підписується прокурором міста. З ним ознайомлюються всі оперативні працівники прокуратури. В разі необхідності рішення направляється зацікавленим керівникам правоохоронних органів.

Загальний контроль за виконанням рішення покладається на керівника прокуратури, який знімає його з контролю після виконання усіх прийнятих заходів. Виконання заходів підтверджується відповідними довідками!

Протокол складається із таких реквізитів: номер, назва, дата та місто проведення, порядок денний, тема оперативної наради, "Слухали" (наприклад, інформацію заступника прокурора району П.І.Б. про стан нагляду за додержанням законності при проведенні дізнання та досудового слідства в органах внутрішніх справ і податкової міліції за І півріччя 2008р.), "Виступили" (викладається коротко зміст виступів учасників наради, П.І.Б.), "Рішення оперативної наради" (складається з описової і регулятивної частини: заходи, порядок і строки виконання, виконавці, відповідальні).

Протокол (постанова) координаційної наради

Практикою вироблена певна тематика основних заходів при плануванні роботи прокуратури міста (району), які можна розділити на окремі тематичні напрямки. При складанні плану роботи прокуратури міста, ці заходи конкретизуються, враховуючи особливості кожного міста (району). Так серед загальних питань організації роботи, важливе місце займають координаційні наради працівників правоохоронних органів міста. Для закріплення отриманої інформації використовується організаційно-управлінський акт – протокол (постанова) координаційної наради.

Обов'язкові елементи протоколу: "Присутні" (учасники координаційної наради); "Слухали" (наприклад, про стан боротьби зі злочинністю); "Доповідає" (наприклад, заступник прокурора міста); "Виступили" (наприклад, начальник УМВС України в місті + коротко текст виступу); підбиття підсумків обговорення порядку денного.

В кінці протоколу зазначається: "З урахуванням висловлених на нараді пропозицій проект постанови від кореговано і вона схвалена всіма учасниками координаційної наради. Постанова додається до протоколу".

Постанова має такі елементи: дата, місто, результати координаційної наради: "Обговоривши стан боротьби зі злочинністю у місті в 2008 р., координаційна рада відмічає, що проведена організаційна робота правоохоронних органів в 2008 р. по боротьбі зі злочинністю позитивно вплинула на криміногенний стан у місті". Далі, як правило, відмічаються позитивні тенденції, а також положення, які були прийняті на координаційній нараді та затверджуються даною постановою. Постанова координаційної ради надсилається керівникам правоохоронних органів міста. Контроль за виконанням постанови координаційної ради, як правило, здійснюється по відомствам.

Постанова міжвідомчої наради працівників правоохоронних органів

Практикою вироблена певна тематика основних заходів при плануванні роботи прокуратури міста (району), які можна розділити на окремі тематичні напрямки. При складанні плану роботи прокуратури міста, ці заходи конкретизуються, враховуючи особливості кожного міста (району). Так серед загальних питань організації роботи, важливе місце займають міжвідомчі наради працівників правоохоронних органів міста. Для закріплення отриманої інформації використовується організаційно-управлінський акт – постанова міжвідомчої наради працівників правоохоронних органів.

Суть цього документа мало чим відрізняється від тих про які вже було зазначено у цьому розділі.

ВИСНОВОК

Підводячи підсумок необхідно зазначити, що організація роботи в органах прокуратури України, в тому числі міської (районної) прокуратури, завжди була в центрі уваги Генерального прокурора, про що свідчить зміст наказів, які регламентують діяльність прокуратури за всіма напрямками.

Форми і методи реалізації повноважень прокурорів міст, районів по виконанню функцій прокуратури, в межах встановленого Конституцією України та законами України порядку, регламентуються також наказами і розпорядженнями Генерального прокурора України, прокуратур обласного рівня, рішеннями колегій і оперативних нарад, інструкцією з діловодства в органах прокуратури України.

Характерною особливістю відомчих організаційно-управлінських актів є їх спрямованість на створення оптимального організаційного порядку діяльності, який забезпечує повноту і своєчасність використанням прокурорами наданих їм повноважень, оперативне і реальне усунення порушень закону, зміцнення правопорядку, поновлення порушених конституційних прав і свобод громадян, притягнення винних до встановленої законом відповідальності.

Основними організаційно-управлінськими актами міськрайпрокуратур є наказ про розподіл службових обов'язків між оперативними працівниками міської (районної) прокуратури, план роботи прокуратури міста (району), протокол оперативної наради при прокуратурі міста (району), постанова координаційної наради керівника правоохоронних органів, постанова міжвідомчої наради працівників правоохоронних органів міста (району).

Таким чином, в процесі виконання контрольної роботи автор сформував навички до самостійної навчально-дослідної діяльності, а отже головне завдання роботи – виконано.

Список використаної літератури

 1. Конституція України

 2. Закон України "Про прокуратуру" від 5 грудня 1991р., №1790-ХІІ

 3. Наказ Генерального прокурора України №1 від 19.09.2005 "Про організацію роботи і управління в органах прокуратури України"

 4. Інструкція з діловодства в органах прокуратури України, затверджена наказом Генерального прокурора України від 28 грудня 2002 р. №90, із змінами, внесеними наказом від 21 січня 2004 р. №9

 5. Мичко М.І. Функції та організаційний устрій прокуратури.- Донецьк: Донеччина, 2001.- 272с. (с. 194-210)

 6. Каркач П.М. Організація роботи прокуратури, міста, району. Методичний посібник з організації роботи в міських, районних прокуратурах.- Х.: Право, 2008. – 352с., (с. 28-56, 335-349)

 7. Каркач П.М. Організація роботи прокуратури міста (району) по виконанню функцій, визначених Конституцією України.- Х.: Лєгас, 2004.- 240с.

 8. Давиденко Л. Питання організації роботи та управління в органах прокуратури Вісник прокуратури - №4, серпень 2002, с. 12-15.


 
 

Цікаве

Загрузка...