WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Основи інтелектуальної власності - Курсова робота

Основи інтелектуальної власності - Курсова робота

ЛІТЕРАТУРА

 1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28.06.1996 р. // Відомості ВРУ. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

 2. Винахід / Л. І. Ніколаєнко, Г. П. Добриніна, Л.А.Меняйло та інші. За ред. В. Л. Петрова. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999. - 136 с.

 3. Драпак Г. Захист інтелектуальної власності. - Хмельницький: Поділля, 1997. - 57 с

 4. Дахно И.И. Англо-русский толковый словарь по интеллектуальной собственности (Словарь Ивана Дахно). - К.: ВИРА-Р, 1997. -387 с.

 5. Драпак Г.М., Гуляева В.О. Роздуми над деякими проблемами європейської інтеграції України // Проблеми підготовки спеціалістів з інтелектуальної власності в Україні. Матеріали до науково-практичної конференції. - К.: Ін-т інтелектуальної власності і права, 2001.-С 80-82.

 6. Жаров В.О. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти набуття, здійснення та захисту прав. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000.-188 с

 7. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів та послуг", від 15.12. 1993 р. № 3689-ХИ (зі змінами та доповненнями) // Відомості ВРУ. - 1994. - № 7.

 8. Закон України "Про авторське право та суміжні права" від 23.12.1993 р. № 3792-XII (зі змінами та доповненнями) // Відомості ВРУ.-2001.-№32.

 1. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки" від 15.12.1993 р. 3688-ХІІ // Відомості ВРУ. - 1994. - № 7.

 2. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15.12.1993 р. № 3687-ХІІ у ред. від 01.06.2000 р. (зі змінами та доповненнями) // ОВУ. - 2000. - № 26.

 3. Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем" від 5.11.1997 р. № 621/97-ВР (зі змінами та доповненнями) // ОВУ. - 1997. - № 48.

 4. Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів" від 16.06.1999 p. № 752-XIV (зі змінами та доповненнями) //ОВУ.-1999.-№28.

 5. Інтелектуальна власність. Основні поняття. - Хмельницький: ХДЦНТЕІ, 2001. - 29 с

 6. Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика. - Науч.-практ. изд.: В 4т. / Под общ. ред. А.Д. Свято-цкого. - К.: Издательский Дом "Ін Юре", 1999

 7. Киселев А. Секреты с Бережковской набережной // ИР -1991. -№4. -С. 31-32.

 1. Корисна модель / Л.І. Ніколаєнко, Г.П.Добриніна, Л.А. Ме-няйло та ін., за ред. В. Л. Петрова. - К.: Видавничій дім "Ін Юре", 1999.- 128 с.

 2. Костин А.Н. Названия говорящие за себя // Техника молодежи. - 1976. -№12. - С.34.

 3. Крайнев П.П., Работягова Л.І., Дятлик І.І. Патентування винаходів в Україні / За ред. П.П.Крайнева: Монографія. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000. - 340 с.

 4. Скиба М., Драпак Г. Навчання винахідництву // Тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції "Шляхи підвищення якості підготовки фахівців". - К.: КНУТД, 2001. - С.47-49.

 5. Основы интеллектуальной собственности. - К.: Издательский Дом "Ін Юре", 1999. - 600 с.

 6. Охорона промислової власності в Україні: Монографія / За редакцією О.Д. Святоцького, В.П.Петрова. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 1999.-400 с.

 7. Оцінка прав інтелектуальної власності. Інформаційні матеріали. - К.: УІНТЕІ, 1998. -62 с

 8. Патентування винаходів в іноземних державах / Л.І. Ніколаєнко, І.Ю.Кожарська, В.С.Радомський, С.Й.Полачек. - К.: Державне патентне Відомство України, 1999.

 9. Промисловий зразок / Л.І. Ніколаєнко, А.П. Буттєва, Л.А. Ме-няйло та інші за ред. В.Л. Петрова. - К.: Видавничій дім "Ін Юре", 1999.- 136 с.

 10. Р. Силин, Р. Коуп. Практика тотального менежмента: Учебное пособие для вузов.- Хмельницький: ТУП, 2000. - 248 с.

 11. Товарний знак / Л.І. Ніколаєнко, А.П. Буттєва, Л.А. Ме-няйло, В.М. Радомський за ред. В.Л. Петрова. - К.: Видавничій дім "Ін Юре", 1999.- 123 с.

 12. Цивільний кодекс України: Закон України від 29.11.2001 р. -К.: ВТФ "Велес", 2002. - 88 с

 13. http://www.wipo.int.

 14. http://ukrpravo.com.

 15. http://spon.kiev.ua.

 16. http://sdip.kiev.ua.

 17. http://febras.ru.

 18. http://fips.ru.

ЗМІСТ

Передмова

Вступ

Розділ 1.Що таке інтелектуальна власність

 1. Основні поняття інтелектуальної власності

 2. Про авторські права і суміжні права

 3. Про промислову власність

 1. Патенти на винаходи

 2. Корисні моделі

 1. Про промислові зразки

 2. Про товарні знаки, фірмові назви і зазначення походження товару

 3. 1.5.1.Товарні знаки

1.5.1.1 Функції товарних знаків

1.5.1.2. Значення товарних знаків для економіки

 1. Фірмові назви

 2. Зазначення походження товару

1.6.Про недобросовісну конкуренцію

Розділ 2. Правове регулювання відносин щодо об'єктів авторського права і суміжних прав

 1. Авторське право

 2. Суміжні права

Розділ 3. Правове регулювання відносин щодо об'єктів промислової власності

 1. Дещо з історії винахідництва

 2. Винаходи та корисні моделі в Україні

3.2.1. Умови надання правової охорони винаходу

та корисної моделі

3.2.2. Умови патентоздатності винаходу та корисної моделі

 1. Право на одержання патенту

 2. Процедура подання заявки на винахід та корисну модель

 3. Експертиза заявки

 4. Іноземне патентування винаходів та корисних моделей

3.3.Правова охорона промислових зразків

3.3.1. Умови надання правової охорони промисловому зразку

3.3.2. Умови патентоспроможності промислового зразка

3.3.3. Право на одержання патенту на промисловий зразок

3.3.4.Порядок оформлення та подання заявки на промисловий зразок

3.3.5.Експертиза заявки

3.4. Правова охорона товарних знаків

 1. Знаки для товарів та послуг

 2. Правова охорона знака

 3. Умови надання правової охорони знака

 4. Право на одержання свідоцтва на знак

 5. Порядок оформлення та подання заявки на знак

 6. Експертиза заявки

 7. Міжнародна класифікація товарів і послуг

Розділ 4. Передача прав на об'єкти інтелектуальноївласності

4.1 Передача прав на об'єкти авторського права та суміжних прав

4.2. Передача прав на об'єкти промислової власності

Розділ 5. Захист прав на об'єкти інтелектуальної власності

 1. Захист прав на об'єкти авторського і суміжного права .

 2. Захист прав на об'єкти промислової власності

 3. Особливості захисту власних прав на об'єкти інтелектуальної власності

Термінологічний словник

Література

Навчальне видання

ГЕОРГІЙДРАПАК, МИКОЛА СКИБА

ОСНОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Навчальний посібник

Відповідальний за випуск: Яремчук В. С.

Художнє оформлення обкладинки: ГурницькийД.В.

Комп'ютерна верстка: Карпанасюк В.П.

Коректор: Юрченко Н.К

Підписано до друку 20.06.2003 р.

Формат А 3. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman Cyr.

Друк різографією. Ум. друк. арк. - 8,50. Обл.-вид. арк. - 7,36.

Тираж 300. Зам. № 135

Віддруковано в редакційно-видавничому центрі ТУП 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 7/1


 
 

Цікаве

Загрузка...