WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Основи інтелектуальної власності - Курсова робота

Основи інтелектуальної власності - Курсова робота

Розповсюдження об'єктів авторського права і (або) суміжних прав - будь-яка дія, за допомогою якої об'єкти авторського права і (або) суміжних прав безпосередньо чи опосередковано пропонуються публіці, в тому числі доведення цих об'єктів до відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити доступ до цих об'єктів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором.

Розголошення суті винаходу (KM) - інформація, що створює можливість для спеціаліста безперешкодно відтворити об'єкт. Джерела, що порочать новизну можуть бути як недруковані, так і друковані. До недрукованих відносяться наприклад, роботи прийняті на конкурс, в яких міститься інформація про об'єкти або їх використання.

Роялті - вид платежу, що направляється власнику об'єкта інтелектуальної власності за легальне використання майнових прав на об'єкт, що уступлені іншій особі за угодою або по ліцензії. Величина роялті визначається у відсотках до кожного проданого примірника твору, запатентованого виробу тощо.

С

Свідоцтво - свідоцтво України на знак для товарів і послуг.

Секретний винахід (секретна KM) - винахід (KM), що містить інформацію, віднесену до державної таємниці.

Службовий винахід (KM) - винахід (KM), створений працівником:

  • у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не передбачене інше;

  • з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і обладнання роботодавця.

Службові обов'язки - зафіксовані в трудових договорах (контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'язки працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести до створення об'єкта інтелектуальної власності.

Службовий твір - твір, створений автором у порядку виконання службових обов'язків відповідно до службового завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем.

Співавтор - особа, що приймала творчу участь в розробці винаходу (KM). Особи, що надали автору технічну допомогу в оформленні заявки, виготовленні дослідного зразка тощо не вважаються співавторами.

Спосіб - метод виготовлення продукту або параметри цього процесу.

Статут Анни - державний акт стосовно авторських прав, що був прийнятий парламентом Великобританії у 1709 р. і надавав автору літературного твору право на його друкування протягом 14 років від дати першої публікації цього твору.

Статут про монополії - державний акт, що був прийнятий парламентом Великобританії у 1623 р. з метою запобігання королівських зловживань при наданні монопольного права, що погіршували умови вільної торгівлі та ускладнювали конкуренцію в сфері основних комерційних товарів та предметів щоденного попиту. "Статут" зупинив необмежену роздачу королівських монополій. Однак він не стосувався патентів, що могли видаватися терміном до 14 років, і надавав першому діючому винахіднику і означав надання йому виключних прав на виготовлення та використання виробу на території королівства. Це був Закон, що вважається відправною точкою для подальшого розвитку патентного законодавства.

Строк дії майнових прав на об'єкти інтелектуальної власності -авторські права діють протягом усього життя автора і 70 років по його смерті. Дія суміжних прав обмежується 50 роками з моменту першого оприлюднення твору. Для патентів цикл відраховується від дати подачі заявки і становить: на винахід - 20 років, на KM - 10 років, для деклараційного патенту на винахід - 6 років, для промислового зразка - 10 років і може бути продовжена, але не більше ніж на 5 років. Для свідоцтва на товарний знак - 10 років від дати подачі заявки і також може продовжуватись. Таке продовження щоразу відбувається на 10 років.

Суміжні права - це права, що належать виконавцям, виробникам фонограм і організаціям ефірного віщання відповідно до їхніх виконань, фонограм і теле- та радіопередач.

Суспільне надбання - твори і об'єкти суміжних прав, строк дії авторського права і (або) суміжних прав на які закінчився.

Суттєві ознаки винаходу - ознаки, кожна з яких взята окремо необхідна, а всі разом достатні для ідентифікації об'єкта.

Суть винаходу - сукупність суттєвих ознак, достатніх для досягнення технічного результату, який забезпечує винахід або KM.

Т

Твір архітектури - твір у галузі мистецтва спорудження будівель і ландшафтних утворень (креслення, ескізи, моделі, збудовані будівлі та споруди, парки, плани населених пунктів тощо).

Твір образотворчого мистецтва - скульптура, картина, малюнок, гравюра, літографія, твір художнього (у тому числі сценічного) дизайну тощо.

Твір ужиткового мистецтва - твір мистецтва, в тому числі твір художнього промислу, створений ручним або промисловим способом для користування у побуті або перенесений на предмети такого користування.

Тематичний пошук - вид пошуку патентної інформації, що виконується за індексами МІЖ та НПК для тих країн, по фондах яких мають проводитись дослідження. Як правило, прийнято виконувати пошук по фондах промислово розвинених країн: Великій Британії, США, ФРН, Франції, Японії, Швейцарії, Росії, України а також по колишньому союзу.

Технічна задача, що вирішується винахідником - конкретизація мети винаходу (KM), яка розкривається в його описі і містить вказівку, в чому конкретно полягає задача, що вирішується.

Технічні засоби захисту - технічні пристрої і (або) технологічні розробки, призначені для створення технологічної перешкоди порушенню авторського права і (або) суміжних прав при сприйнятті і (або) копіюванні захищених (закодованих) записів у фонограмах (відеограмах) і передачах організацій мовлення чи для контролю доступу до використання об'єктів авторського права і суміжних прав.

Тимчасовий патент - патент, що видається патентним відомством країни на підставі формальної експертизи.

Товарний знак - дивись (Знак для товарів і послуг).

Топографія ШС - зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними.

У

Установа - центральний орган виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності, на сьогодні - це Державний департамент інтелектуальної власності.

Уступка прав власності - акт передачі іншій особі прав власності (майнових прав) у повному обсязі або частково.

Ф

Фірмена назва - назва, під якою фірма проводиться власну діяльність.

Формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) - експертиза, у ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам.

Формула винаходу (KM) - коротка словесна характеристика винаходу (KM) , яка відбиває його суть і служить для визначення правової охорони, що надана патентом.

Фонограма - звукозапис на відповідному носії (магнітній стрічці чи магнітному диску, грамофонній платівці, компакт-диску тощо) виконання або будь-яких звуків, крім звуків у формі запису, що входить до аудіовізуального твору. Фонограма є вихідним матеріалом для виготовлення її примірників (копій).

Франчиза - детально пророблена угода, за якою одержувач франчизи (франчайзі) приймає на себе обов'язки по відношенню до проведення комерційної діяльності або продажу продукту у відповідності до методів та процедур, запропонованих особою, що надає фран-чизу (франчайзером). У пересічних громадян найбільш поширеним є дещо спрощене поняття франчизи, коли під нею розуміється ліцензія, яка надається власником товарного знака або фірмової назви, на продаж продукту або надання послуги під цим товарним знаком або фірмовою назвою (пригадайте хоча б ресторани MaCdonal's, що розкидані по усьому світу).

ш

Штами мікроорганізмів - спадково однорідні культури бактерій, вірусів, грибів та інших мікроорганізмів, що продукують корисні речовини або володіють іншими корисними властивостями.

ю

Юридична особа - установа або підприємства різних форм власності, що вступають у правові стосунки як правонаступник винахідника, власника патенту на винахід KM або промисловий зразок чи свідоцтва на товарний знак, заявника винаходу або KM тощо, а також в інших випадках, які передбачені законодавством про інтелектуальну власність.

ц

Цитата - порівняно короткий уривок з літературного, наукового чи будь-якого іншого опублікованого твору, який використовується, з обов'язковим посиланням на його автора і джерела цитування, іншою особою у своєму творі з метою зробити зрозумілішими свої твердження або для посилання на погляди іншого автора в автентичному формулюванні.


 
 

Цікаве

Загрузка...