WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Основи інтелектуальної власності - Курсова робота

Основи інтелектуальної власності - Курсова робота

Є

Єдиність винаходу - вимога подачі заявки на один винахід, тобто заявка має містити опис лише одного об'єкта - пристрою, способу або речовини. Дозволяється об'єднання в одній заявці двох або більше винаходів, що відносяться до різних об'єктів (пристрій, спосіб, речовина), якщо вони призначені для задоволення однієї мети і можуть використовуватись лише спільно.

З

Заклад експертизи - уповноважений установою державний заклад (підприємство, організація) для розгляду і проведення експертизи заявок.

Закон - акт, що видається вищім законодавчим органом державної влади, якій встановлює найважливіші та принципові норми права.

Залежний пункт формули - пункт багатоланкової формули винаходу (KM), що не має самостійного правового значення, а лише розвиває та доповнює ознаки об'єкта, викладені в основних пунктах формули.

Запатентований винахід (KM) - винахід (КМ), на який видано патент.

Запатентований промисловий зразок - промисловий зразок, на який видано патент.

Запис (звукозапис, відеозапис) - фіксація за допомогою спеціальних технічних засобів (у тому числі й за допомогою числового представлення) на відповідному матеріальному носії звуків і (або) рухомих зображень, яка дозволяє здійснювати їх сприйняття, відтворення або сповіщення за допомогою відповідного пристрою.

Зареєстрований знак - знак, на який видано свідоцтво.

Зареєстрована топографія IMC- топографія IMC, відомості про яку занесено до Реєстру і на яку видано свідоцтво.

Заявник - фізична або юридична особа, яка подає заявку на об'єкт правової охорони до патентної Установи певної країни або міждержавного об'єднання.

Заявка на видачу патенту (свідоцтва) - комплекс обов'язкових документів, обумовлених в Законі певної країни, що подаються до патентної установи з метою одержання охоронного документа.

Збитки - будь-яка несправедливість, що завдана іншій особі, її особистості, правам, власності або репутації.

Збір - певна грошова сума, розміри якої встановлюються постановою Кабінету Міністрів України, що сплачується громадянами і юридичними особами за дії, пов'язані з охороною об'єктів промислової власності в Україні.

Здавання у майновий найм (прокат) - передача права користування і (або) володіння оригіналом чи примірником твору, фонограми, відеограми на певний строк з метою одержання прямої чи опосередкованої комерційної вигоди.

Знак для товарів і послуг — позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб.

Знак охорони авторських прав - вміщується на кожному примірнику твору і складається з латинської літери С у колі -, імені (найменування) особи, яка володіє авторським правом, і року першої публікації твору.

Знак охорони суміжних прав - вміщується на кожному примірнику фонограми або її футлярі і складається з латинської літери Р - у колі, імені (найменування) особи, що має суміжні права, і зазначення року першої публікації фонограми.

Знак охорони товарного знаку - вміщується на кожному примірнику товару, де проставляється товарний знак і позначається для зареєстрованого товарного знаку символом - , а для знаку, що знаходиться на реєстрації символом - ™.

І

Іменний (фірмовий) пошук - при цьому виді пошуку відбір інформації виконується не за індексами МПК або НІЖ, а ведеться за прізвищем авторів винаходу або KM чи назвою відповідної фірми. При цьому спочатку встановлюються прізвища винахідників та назви фірм, які працюють в певній галузі техніки.

Ім'я автора - сукупність слів чи знаків, що ідентифікують автора: прізвище та ім'я автора; прізвище, ім'я та по батькові автора; ініціали автора; псевдонім автора; прийнятий автором знак (сукупність знаків) тощо.

Інтегральна мікросхема (ІМС) - мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призначений для виконання функцій електронної схеми, елементи і з'єднання якого неподільно сформовані в об'ємі і (або) на поверхні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від способу його виготовлення.

Інтелектуальна власність - юридичне поняття, що охоплює право власності на об'єкти промислової власності, авторського та суміжного права запобігання недобросовісної конкуренції та всіх інших прав, що є результатом інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, літературній або мистецькій галузях.

Інформація - зміст будь-якого повідомлення.

Інформація про управління правами - інформація, в тому числі, в електронній (цифровій) формі, що ідентифікує об'єкт авторського права і (або) суміжних прав і автора чи іншу особу, яка має на цей об'єкт авторське право і (або) суміжні права, або інформація про умови використання об'єкта авторського права і (або) суміжних прав або будь-які цифри чи коди, у яких представлена така інформація, коли будь-який із цих елементів інформації прикладений до примірника об'єкта авторського права і (або) суміжних прав або вміщений у нього чи з'являється у зв'язку з його повідомленням до загального відома.

К

Кабельне мовлення - передачі телепрограм на комунальні антенні телевізійні системи за допомогою високої антени або мікрохвильового передавача, підсилення і розповсюдження серед передплатників за допомогою коаксіального кабелю.

Кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) - експертиза, що встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню та промисловій придатності).

Клас - елемент класифікаційної системи, що приймається за основний та являє собою сукупність предметів, понять тощо, об'єднаних за одним або декількома ознаками.

Класифікація - впорядкована розстановка об'єктів у відповідності з певними правилами, у тому числі прийнятими на міжнародному рівні. Наприклад, стосовно об'єктів промислової власності:

- Страсбурзька угода про Міжнародну патентну класифікацію (1971 p.);

  • Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів та послуг для реєстрації знаків (1957 p.);

  • Локарнська угода про встановлення Міжнародної класифікації промислових зразків (1908 р.)

  • Віденська угода про встановлення Міжнародної класифікації зображувальних елементів знаків (1973 р.)

Комерційна діяльність - діяльність, направлена на одержання прибутку.

Компіляція - несамостійна літературна чи наукова праця, побудована на використанні чужих творів.

Комп'ютерна програма - набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів чи в будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, яку читає машина, і які приводять її у дію для досягнення певної мети або результату. Це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладну програму, виражені у вихідному або об'єктному коді, включаючи підготовчі матеріали та аудіовізуальні відображення, одержані внаслідок розробки комп'ютерної програми. Поняття "комп'ютерна програма" не поширюється на поняття "база даних".

Контрафактний примірник твору, фонограми, відеограми -примірник твору, фонограми чи відеограми, відтворений, опублікований і (або) розповсюджуваний з порушенням авторського права і (або) суміжних прав, у тому числі примірники захищених в Україні творів, фонограм і відеограм, що ввозяться на митну територію України без згоди автора чи іншого суб'єкта авторського права і (або) суміжних прав, зокрема з країн, в яких ці твори, фонограми і відеограми ніколи не охоронялися або перестали охоронятися.

Конвекційна заявка - заявка на винахід (KM), що подається в одну з країн-учасниць Паризької конвенції (спочатку заявка обов'язково подається в країні, де вона створена), на яку проситься та діє річний пріоритет за датою заявки в першій країні; така заявка має перевагу за пріоритетом при зарубіжному патентуванні в цій країні перед всіма заявками, що подані до неї (але не раніше дати подачі заявки в першій країні).

Конкуренція - боротьба між собою одних і тих самих суб'єктів господарювання в один і той самий час.

Контрабанда - будь-яке майно, яким у відповідності з законом не можна володіти або виробляти, експортувати чи імпортувати.

Контракт - угода між двома або більшою кількістю осіб, яка породжує певні узгоджені між ними обов'язки по відношенню до виконання або невиконання конкретних дій.

Контрафактна продукція - примірники творів, фонограм, виготовлених і розповсюджених із порушенням авторського і суміжного права.

Копірайт - з англійської, буквально - право на виготовлення копій. Це поняття відноситься до сфери авторського права і позначає майновий інтерес авторів творів.

Корисна модель - нове і промислово придатне конструктивне виконання засобів виробництва і предметів споживання у вигляді пристрою, а також їх складових частин. (KM - явище, яке знаходиться десь посередині між винаходом і раціоналізаторською пропозицією).


 
 

Цікаве

Загрузка...