WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Організація та методологія наукових досліджень - Курсова робота

Організація та методологія наукових досліджень - Курсова робота

__________________________________________________________________ (найменування установи, де проводитиметься підготовка аспіранта (докторанта),

__________________________________________________________________ її підпорядкованість)

в особі керівника з одного боку, ________________________________, (прізвище, ініціали)

та аспіранта (докторанта) ________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові)

наукова спеціальність ___________________________________________,

з другого боку, уклали угоду про таке:

Вищий навчальний заклад (наукова установа) зобов'язується забезпечити:

1) якісну наукову підготовку аспіранта (докторанта) згідно зпрограмою та індивідуальним планом;

2) наукове керівництво (консультування);

3) виплату відповідно до законодавства державної стипендії;

4) місцем у гуртожитку на період навчання в аспірантурі (перебування в докторантурі) за рахунок коштів аспіранта (докторанта). У разі розірвання контракту право на проживання вгуртожитку припиняється;

5) після закінчення навчання в аспірантурі (перебування вдокторантурі) за умови виконання індивідуального плану місцем працевлаштування згідно з державним замовленням та цією угодою.

Аспірант (докторант) зобов'язується:

1) дотримуватися всіх умов Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів;

2) оволодіти науковими знаннями, практичними навичками, професійною майстерністю згідно з обраною спеціальністю;

3) виконати індивідуальний план роботи;

4) звітувати про хід написання дисертації та індивідуального плану;

5) своєчасно подавати відділу аспірантури (докторантури) індивідуальний план роботи, результати атестації та інші необхідні документи;

6) відпрацювати не менше трьох років у

__________________________________________________________________ (вищому навчальному закладі, науковій установі, які направляли

__________________________________________________________________ аспіранта (докторанта) на навчання за рахунок державного замовлення)

Інші умови:

1) зміни і доповнення до цієї угоди вносяться шляхомпідписання додаткових угод;

2) дія угоди припиняється за згодою сторін (оформляється протоколом);

3) усі спори, що виникають між сторонами, вирішуються всудовому порядку.

Угода набирає чинності з моменту підписання і діє до "_____"

______ __ р.

Угоду складено у двох примірниках, які зберігаються у кожноїсторони і мають однакову юридичну силу.

Адреси сторін:

вищий навчальний заклад _____________________________________ (поштовий індекс, адреса, номер телефону)

аспірант (докторант) ________________________________________ (місце постійного проживання, адреса, номер телефону)

паспорт _____________________________________________________ (серія, номер, ким і коли виданий)

МП

Керівник _____________________ Аспірант (докторант) _____________ (підпис) (підпис)

Головний бухгалтер ___________________ (підпис)

"___" ______________ ____ р.

Примітка. До угоди можуть бути внесені й інші зобов'язання сторін.

Додаток 2

(найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади повністю)

__________________________________________________________________ (найменування вищого навчального закладу,

__________________________________________________________________ наукової установи повністю)

ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник ________________________ "___"__________________ ______ р.

ПРОТОКОЛ N _____

засідання комісії з приймання кандидатських іспитів від "___"

________________ ____ р.

Голова комісії ______________________________________________ (прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання,

__________________________________________________________________ посада, шифр і найменування спеціальності за

__________________________________________________________________ переліком спеціальностей наукових працівників)

Члени комісії:

1. __________________________________________________________ (прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання,

__________________________________________________________________ посада, шифр, найменування спеціальності за

__________________________________________________________________ переліком спеціальностей наукових працівників)

2. __________________________________________________________

3. __________________________________________________________

Склад комісії затверджено наказом керівника _____________ від

______________ __ р. N ____

СЛУХАЛИ: Приймання кандидатського іспиту з __________________ (шифр, найменування

__________________________________________________________________ спеціальності за переліком спеціальностей наукових працівників)

в аспіранта (здобувача) _____________________________________

I. За програмою, затвердженою Міністерством освіти України, вченою радою вищого навчального закладу, наукової установи(потрібне підкреслити), протокол від _____________ ____ р. N ___поставлено такі запитання:

Основні:

1) __________________________________________________________

2) __________________________________________________________

3) __________________________________________________________

Додаткові:

1) __________________________________________________________

2) __________________________________________________________

3) __________________________________________________________

II. За додатковою програмою, затвердженою вченою радою вищогонавчального закладу, наукової установи, факультету (потрібне підкреслити) протокол від ____________ ____ р. N ___ поставлено такі запитання:

Основні:

1) __________________________________________________________

2) __________________________________________________________

3) __________________________________________________________

Додаткові:

1) __________________________________________________________

2) __________________________________________________________

3) __________________________________________________________

III. Подано реферат на тему _________________________________

_____________________________________________________________

Загальна оцінка

УХВАЛИЛИ: Вважати, що _____________________________ склав(ла) (прізвище, ініціали)

________________________________ з оцінкою _______________________ (найменування дисципліни) (словами)

Голова екзаменаційної комісії ____________________________________ (підпис, прізвище, ініціали)

Члени екзаменаційної комісії: 1. ____________________ 2. ____________________ 3. ____________________

Додаток 3

Зразок

ПОСВІДЧЕННЯ N ______

Видане ______________________________________________________ (прізвище, ім'я та по батькові)

в тому, що він(вона) склав(ла) кандидатські іспити із спеціальності

__________________________________________________________________ (шифр, найменування спеціальності)

і одержав такі оцінки:

------------------------------------------------------------------

Найменування | Оцінка і дата | Прізвище, ініціали, науковий

дисципліни | складання | ступінь, вчене звання та

| іспиту | посада голови і членів

| | екзаменаційної комісії

------------------------------------------------------------------

Посвідчення видане на підставі оригіналів протоколів абопосвідчень про складання окремих кандидатських іспитів, що зберігаються в архіві

__________________________________________________________________ (найменування вищого навчального закладу, наукової установи повністю)

МП

Керівник ____________________ (підпис)

Завідуючий аспірантурою ____________________ (підпис)

"____" ___________ ___ р.

Примітка. Посвідчення про складання кандидатських іспитівоформляється на офіційному бланку вищого навчального закладу,наукової установи.


 
 

Цікаве

Загрузка...