WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві - Курсова робота

Обставини, що виключають можливість участі в кримінальному судочинстві - Курсова робота

Працівники прокуратури не можуть належати до будь-якихполітичних партій чи рухів (ч. 2 ст. 6 Закону про прокуратуру).

За наявності підстави для відводу прокурор має заявитисамовідвід, не чекаючи заяви про відвід.

Відвід прокурору може бути заявлений учасниками процесу вході провадження попереднього розслідування, а також у судовомузасіданні.

Прокурор вправі викласти вищестоящому прокурору або судусвої пояснення з приводу заявленого йому відводу.

Вирішуючи питання про відвід чи самовідвід, вищестоящийпрокурор і суддя виносять постанову, а суд — ухвалу.

До прийняття рішення про задоволення відводу чи самовідводупрокурор продовжує виконувати свої функції.

Відвід слідчого і особи, яка провадить дізнання

Слідчий і особа, яка провадить дізнання, підлягають відводу:

1. коли вони є потерпілими, свідками, цивільними позивачами, цивільними відповідачами або родичами кого-небудь зних, а також родичами обвинуваченого;

2. коли вони брали участь у справі як експерти, спеціалісти,перекладачі, захисники або представники інтересів потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача;

3. коли вони або їх родичі заінтересовані в результатахсправи;

4. при наявності інших обставин, які викликають сумнів у їхоб'єктивності.

При наявності зазначених підстав слідчий і особа, яка провадить дізнання, повинні заявити самовідвід, не чекаючи заяви про відвід. За цими підставами відвід слідчому і особі, яка провадить дізнання, може бути заявлений обвинуваченим, потерпілим і його представником, цивільним позивачем, цивільним відповідачем або їх представниками, а слідчому — і захисником.

Заява про відвід або самовідвід слідчого і особи, яка провадить дізнання, подається прокуророві, який розглядає і вирішує її протягом двадцяти чотирьох годин.

За смислом закону слідчий і особа, яка провадить дізнання,підлягають відводу або самовідводу також у тих випадках, коливони є родичами підозрюваного, захисника, представника потерпілого, цивільного позивача чи цивільного відповідача, експерта,спеціаліста, перекладача або брали участь у справі як поняті,підозрювані, обвинувачені. Наявність цих обставин викликає сумніву їхній об'єктивності.

Не є підставою для їх відводу, самовідводу або усунення прокурором від подальшого ведення слідства чи дізнання та обставина, щораніше вони провадили розслідування даної справи. Однак слідчий,який продовжує виконувати обов'язки за своєю посадою, не вправі підтримувати в суді обвинувачення у справі, яку він розслідував. Він має бути усунутий судом від участі в справі за власною ініціативою або за клопотанням учасників судового розгляду.

Крім осіб, вказаних у ч. 2 ст. 60 КПК, відвід може бути заявленийтакож підозрюваним і законним представником обвинуваченого.

Заява про відвід чи самовідвід може бути подана на будь-якомуетапі провадження попереднього слідства чи дізнання. Вона маєбути мотивованою.

Слідчий і особа, яка провадить дізнання, вправі дати свої пояснення з приводу заявленого їм відводу. До прийняття рішення прокурором відвід або самовідвід не усуває їх від виконання процесуальних дій у справі і не зупиняє розслідування.

Перед прийняттям рішення прокурор вправі зажадати письмових або усних пояснень слідчого або особи, яка провадитьдізнання, а також заслухати пояснення особи, яка заявила відвід.

Рішення прокурора оформляється мотивованою постановою, яка оголошується названим особам і може бути ними оскаржена вищестоящому прокурору (ст. 235 КПК).

Якщо самовідвід чи відвід слідчому або особі, яка провадитьдізнання, не заявлений, але прокурору іншим чином стала відомаобставина, що виключає можливість їх участі у справі, він зобов'язавний відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 227 КПК усунути їх від подальшого веденняпопереднього слідства чи дізнання, оскільки не заявлення самовідводу, за наявності для цього підстав, має розглядатись як порушення ними закону при розслідуванні справи.

Якщо начальник слідчого відділу бере участь у провадженніпопереднього слідства або провадить його особисто, користуючисьпри цьому повноваженнями слідчого (ч. 2 ст. 1141 КПК), вінпідлягає відводу, самовідводу та усуненню від подальшого веденняслідства з тих же підстав і в тому ж порядку, що і слідчий.

Відвід перекладача, експерта, спеціаліста і секретаря судового засідання

Експерт — це не зацікавлена в справі особа, що володіє спеціальними пізнаннями й уміннями в окремій галузі науки, техніки, мистецтва або ремесла і яка залучається у встановленому законом порядку до участі в кримінальному процесі для провадження експертизи.

Правовий статус експерта, певні вимоги до нього встановлені ст. 62, 75, 77, 196,500-201, 310-311 КПК України, законом України "Про судову експертизу" та підзаконними нормативними актами (Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та проведення судових експертиз, які затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5; Настанова про діяльність експертно-криміналістичної служби МВС України — наказ МВС України від 30.08.99 N2682 та інші).

Згідно зі ст. 10 Закону України "Про судову експертизу" судовими експертами можуть бути особи, які мають необхідні знання для надання висновку з досліджуваних питань. Експертизи та інші дослідження в експертних установах провадяться співробітниками, які мають вишу освіту, пройшли відповідну підготовку та атестовані як експерти певної спеціальності.

Експертизи та інші дослідження в експертних установах можуть провадитись також позаштатними працівниками цих установ, комплектування складу котрих та встановлення порядку їхньої діяльності покладається на керівника експертної установи.

Статтею 11 Закону України "Про судову експертизу" визначені особи, які не можуть бути судовими експертами. Так, до виконання обов'язків судового експерта не можуть залучатися особи, визнані у встановленому законом порядку недієздатними, а також ті, які мають судимість. Не може бути експертом особа, яка зацікавлена в справі і підлягає відводові. Згідно зі СТ. 75 КПК України, не можуть бути експертами особи, які перебувають у службовій або іншій залежності від обвинуваченого, потерпілого або які раніше були, ревізорами в справі.

Згідно зі ст. 12 Закону "Про судову експертизу", ст. 54, 62, 75 КПК України в визначених випадках експерт підлягає відведенню і не може бути залучений до проведення експертизи.

Експерт підлягає відводові:

 • якщо він є потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем або родичем кого-небудь із них, а також родичем слідчого, особи, яка проваджувала дізнання, обвинувачуваного; якщо він брав участь у даній справі як свідок, соба, яка проваджувала дізнання, слідчий, захисник або представник інтересів потерпілого, цивільного позивача або відповідача;

 • якщо він особисто або його родичі зацікавлені в результаті справи;

 • якщо він знаходиться в службовій або іншій залежності від обвинувачуваного, потерпілого, цивільного позивача або відповідача;

 • якщо він проводив по даній справі ревізію, матеріали якої послужили підставою порушення кримінальної справи;

 • у випадку, коли виявиться його некомпетентність, та за на явності інших обставин, які викликають сумнів у його об'єктивності.

Слідчий, розглянувши заяву про відвід, складає постанову, в якій мотивує своє рішення.

Чинним законодавством визначено права та обов'язки експерта в кримінальному процесі.

На експерта при провадженні експертизи в кримінальному процесі покладаються такі обов'язки:

 • з'явитися за викликом особи або органу, які призначили експертизу;

 • заявити самовідвід за наявності передбачених законом обставин;

 • прийняти до виконання доручену йому експертизу;

 • повідомити в письмовій формі особу або орган, які призначили експертизу, про неможливість її проведення, якщо поставлене питання виходить за межі компетенції експерта (спеціаліста) або якщо надані йому матеріали недостатні для вирішення поставленого питання, а витребувані додаткові матеріали не були отримані. Відмовитися від давання висновку з питань, що виходять за межі його компетенції, і письмово повідомити про це орган, що призначив експертизу;

 • використовувати всі наявні в його розпорядженні науково-технічні методи, засоби і свої пізнання для правильного і науково обґрунтованого рішення поставлених перед ним питань, одержання достовірних висновків;

 • провести повне і всебічне дослідження й дати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок; на вимогу органу дізнання, слідчого, прокурора, судді дати роз'яснення щодо даного ним висновку. При провадженні експертизи експерт самостійний у виборі засобів і методів дослідження. Експерт дає висновок відсвого імені і несе за нього особисту відповідальність.


 
 

Цікаве

Загрузка...