WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права - Курсова робота

Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права - Курсова робота

У свою чергу, стаття 29 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" нормативно закріпляє здійснення місцевими державними адміністраціями повноважень, делегованих їм обласними і районними радами "відповідно до Конституції України в обсягах і межах, передбачених статтею 44 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Крім того, стаття 34 Закону "Про місцеві державні адміністрації" безпосередньо регулює відносини місцевих державних адміністрацій з обласними та районними радами.

Так місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження, делеговані їм відповідними обласними, районними радами.

Делегування радами повноважень місцевим державним адміністраціям супроводжується передачею фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення.

Місцеві державні адміністрації підзвітні та підконтрольні відповідним радам у частині делегованих повноважень. Голови місцевих державних адміністрацій мають право вносити на розгляд відповідних рад питання, пов'язані з виконанням делегованих повноважень, та інші пропозиції.

Голови обласних державних адміністрацій мають право дорадчого голосу на засіданнях обласних рад. Голови районних державних адміністрацій мають право дорадчого голосу на засіданнях районних рад.

Голови місцевих державних адміністрацій щорічно звітують перед відповідними радами з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та культурного розвитку територій і делегованих повноважень.

Обласна та районна ради можуть висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого, з урахуванням пропозицій органу виконавчої влади вищого рівня, Президент України приймає рішення і дає відповідній раді обґрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові обласної чи районної державної адміністрації висловили дві третини від складу відповідної ради, Президент України приймає відставку голови відповідної місцевої державної адміністрації.

Також, стаття 35 Закону "Про місцеві державні адміністрації" визначає відносини місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування територіальних громад і їх посадовими особами. За змістом статті, "місцеві державні адміністрації на відповідній території взаємодіють з сільськими, селищними і міськими радами, їх виконавчими органами та сільськими, селищними і міськими головами, сприяють у здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, зокрема у вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій, зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, контролюють виконання наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади, розглядають та враховують у своїй діяльності пропозиції депутатів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

У разі розгляду місцевою державною адміністрацією питань, які зачіпають інтереси місцевого самоврядування, про це повідомляється заздалегідь відповідним органам місцевого самоврядування.

Представники цих органів та посадові особи територіальних громад мають право брати участь у розгляді таких питань місцевою державною адміністрацією, висловлювати зауваження і пропозиції.

Голови місцевих державних адміністрацій, їх заступники, керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевої державної адміністрації або їх представники мають право бути присутніми на засіданнях органів місцевого самоврядування та бути вислуханими з питань, що стосуються їх компетенції.

Місцеві державні адміністрації не мають права втручатися у здійснення органами місцевого самоврядування власних повноважень.

Для здійснення спільних програм місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть укладати договори, створювати спільні органи та організації".

З іншого боку, відповідно до Закону "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчим комітетам міських рад делеговані деякі повноваження органів виконавчої влади. На підставі п. 2 ст. 11 цього Закону виконавчі комітети під час здійснення делегованих їм повноважень підконтрольні відповідним органам виконавчої влади. Це означає, що вони реалізують певний

обсяг виконавчої влади, тобто належать до її суб'єктів.

Тобто, повноваження делегуються взаємно, не тільки від органів місцевого самоврядування, а й до них, що сприяє збалансованому поєднанню загально державних і місцевих інтересів.

4. Акти місцевих органів виконавчої влади

Дане питання регламентовано Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні", зокрема ст. 59, п.6, де зазначено, що „виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті ради.

У разі незгоди сільського, селищного, міського голови (голови районної у місті ради) з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд відповідної ради.

Сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті, районної, обласної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Рішення виконавчого комітету ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування доводяться до відома населення. На вимогу громадян їм може бути видана копія відповідних актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування".

Висновок

Обласна державна адміністрація є одним із суб'єктів адміністративного (державно-управлінського) права, тому що, здійснює діяльність по управлінню соціальними відносинами, віднесеними до її компетенції законодавством України;

Поняття, правовий статус, повноваження, призначення і принципи діяльності обласної державної адміністрації закріплено в Конституції2, та відповідних Законах України. Насамперед, це Закони "Про місцеві державні адміністрації" та "Про місцеве самоврядування в Україні", оскільки вони закріпляють основний розподіл виконавчої влади на місцях.

Обласна державна адміністрація є складовою ланкою ієрархії державної влади і здійснює виконавчу владу відповідно до адміністративно-територіальнго поділу України.

Вона покликана захищати права і законні інтереси громадян та держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний розвиток території та реалізацію державної політики у визначених законодавством сферах управління.

Обласна державна адміністрація діє на засадах законності, гласності, поєднання загальнодержавних і місцевих інтересів, взаємодії з відповідними представницькими органами та органами місцевого самоврядування.

Список використаної літератури

  1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996.- № 30..

  2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" № 280-97-ВР вiд 21.05.1997, з наступними змінами та доповненнями.

  3. Закон України "Про місцеві державні адміністрації" № 586-14 від 09 квітня 1999р., Відомості Верховної Ради, 1999, № 20-21, ст.190. , з наступними змінами та доповненнями.

  4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" № 280-97-ВР від 21/05/1997р., з наступними змінами та доповненнями.

  5. Загальна Теорія держави та права, Академічний курс, Том 1., під редакціею Марченко В.Н., К.: Либідь, 2004.

  6. Колпаков В. К., Адміністративне право України, Підручник, Київ, Юрінком Інтер, 2003.


 
 

Цікаве

Загрузка...