WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Логічна природа доказування в слідчій і судовій практиці - Курсова робота

Логічна природа доказування в слідчій і судовій практиці - Курсова робота

Важливу роль у встановленні правил, по яких проводиться доказування грає презумпція не винуватості (у кримінальному процесі діють і інші окремі презумпції, наприклад, одного визнання вини недостатньо для виголошення обвинувачувального вироку; правило про обов'язкове проведення експертизи і ін.).

З положень презумпції витікає ряд важливих правил: недоказана вина в юридичному відношенні прирівнюється до доказової не винуватості, обов'язок по доказування не може бути покладений на обвинуваченого ; всі сумніви, які неможливо спростувати в процесі доказування тлумачаться на користь обвинуваченого.

При цьому наявність неусувного сумніву у факті, що обґрунтовує звинувачення, тягне його виключення з системи доказів, і тим самим сумнів тлумачиться на користь обвинуваченого; за наявності неусувного сумніву у факті, який спростовує звинувачення, цей факт залишається в системі доказів, поки не буде повністю спростований.

Якщо сумнів в існуванні тих або інших фактичних обставин тягне в свою чергу сумнів і в кваліфікації злочину або мірі покарання, то і тут воно повинне тлумачитися на користь обвинуваченого (відповідна кваліфікуюча обставина визнається неіснуючою).

Не вимагають доказування факти загальновідомі (як те: вночі темно, вдень ясно (проте в певних ситуаціях і вони вимагають доказування)) і преюдиційні. Останні, встановлені вироком або рішенням суду, впливають на доказування у інших справах, де ці факти вважаються вже встановленими. Наприклад, в рішенні суду у цивільній справі (про відшкодування шкоди, заподіяної злочином) можуть бути встановлені певні події і дії, які не вимагають свого доказування, якщо потраплять в сферу доказування у кримінальній справі; відмова в позові, постановленому у цивільній справі, позбавляє позивача права звернутися за захистом своїх майнових інтересів при провадженні з кримінальної справи.

Окрім кримінально-процесуальних презумпцій виділяють і презумпції кримінально-правові — вони виражають такі зв'язки між фактами, які обумовлюють наявність або відсутність передумов застосування кримінального закону.

При провадженні у кримінальній справі необхідно враховувати і кримінально-правові презумпції. Вони вказують на обставини, що не підлягають доказуванню а також на відносність доказів. Наприклад, кожен громадянин вважається таким, що знає кримінальний закон; правопорушник вважається таким, що не представляє суспільної небезпеки після витоків строків давності притягнення до кримінальної відповідальності і ін.

Кримінально - процесуальне пізнання істини у конкретній справі не безмежно в часі, просторі і по колу осіб. Воно має певні рамки.

Межі пізнання вичерпуються якраз обставинами, суттєвими для кримінальної справи, що мають значення для правильного застосування кримінального закону. Істина у кримінальній справі є встановленою, якщо всі обставини з'ясовані правильно, вірно проведена кваліфікація вчиненого і покарання призначені відповідно до вимог закону.

Таким чином, доказування служить здійсненню належної кваліфікації вчиненого:

3 іншого боку, діяльність слідчого, суду, іншого правозастосовувача, ведучого кримінальне судочинство, можна розглядати як постійно здійснювану в часі і в просторі кваліфікацію діяння, що розслідується (або що розглядається судом), що в кінцевому результаті, як вже наголошувалося, додає процесу доказування спрямованість і визначеність.

В той же час не можна ототожнювати доказування і кваліфікацію. Суд не зв'язаний обов'язком доказувати обвинувачення. У разі не доказування обвинувачення суд також проводить кваліфікацію: без цього неможливо зробити висновок про відсутність, наприклад, події або складу злочину.

Загальні нормативно-правові акти й література

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. -1996.-№30.

 2. Кримінальний кодекс України: Чинне законодавство зі змінами та доповн. станом на 1 вересня 2005 р.: (відповідає офіційн. текстові). - К.: Вид. Паливода А. В., 2005.

 3. Конституційне законодавство України (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення): Збірник нормативних актів.: У 2 кн. / Автори-упорядники: С. В. Лінецький, М. І. Мельник, А. М. Ришелюк. - Кн. 2. - К.: Атіка, 2004.

 4. Бурчак Ф. Г Квалификация преступлений. -2-е изд., доп. - К.: Политиздат Украиньї, 1985.

 5. Вартилецька І. А., Плугатир В. С. Кримінальне право України. Альбом схем: Навч. посіб. /За ред. В. Я. Горбачевського. - К.: Атіка, 2003.

 6. Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория и практика. - М.: АО "Центр ИнфоР", 2005.

 7. Коржанський М. И. Кваліфікація злочинів: Навчальний посібник. - 2-е вид. -К.: Атіка, 2002.

 8. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Бажанова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. -2-ге вид., перероб. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2005.

 9. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник. (Ю. В. Александров, В. І. Антипов, М. В. Володькота ін.). Вид. 3-тє, переробл. та допов. / За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. -К.: Юридична думка, 2004.

 10. Кримінальне право в запитаннях і відповідях. Загальна частина. (Посібник для підготовки до іспитів) / (За загальною редакцією Клименка В. А.). - К.: Атіка, 2003.

 11. Кримінальне право України: Загальна частина: Курс лекцій / М. Й. Коржанський - К.: Атіка, 2002.

 12. Кримінальне право України. Загал, частина: Підруч. для студентів юрид. вузів і фак. / Г.В. Андрусів, П. П. Андрушко, В. В. Бенківський та ін.; За ред. П. С. Матишевського та ін. - К.: Юрінком Інтер, 1997.

 13. Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник/ М. І. Бажанов, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов та ін.; За ред. проф. М. І. Баженова, В. В. Сташиса, В. Я. Тація. - перероб. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2005.

 14. Кримінальне право України. Особлива частина: Підручник. (Ю. В. Александров, О. О. Дудоров, В. А. Клименко та ін.) / За ред. М. І. Мельника, В. А. Клименка. - К.: Юридична думка, 2004.

 15. Кримінальне право України: Навч. посіб. / С. Г Волкотруб, О. М. Омельчук, В. М. Ярін та ін. За ред. О. М. Омельчука. -К.: Наукова думка; Прецедент, 2004.

 16. Кудрявцев В. Н. Обіцая теория квалификации преступлений. -М.:ЮРИСТЬ, 2001.

 17. Кузнецов В. В., Савченко А. В., Плугатир В. С. Кримінальне право України: питання і задачі (з відповідями) для державних іспитів: Навч. посіб. / за заг. ред. В. Я. Горбачевського. - К.: Атіка, 2004.

 18. Кузнецов В. В., Савченко А. В., Плугатир В. С. Кримінальне право України: теоретичний курс і практикум: Навч. посіб. / За заг. ред. В. Я. Горбачевського. -К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2005.

 19. Мальїхин В. И. Квалификация преступлений. Теоретические вопросьі: Учебн. пособие к спецкурсу. - Куйбьішев: Куйбьіш. ун-тет, 1987.

 20. Навроцький В. О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації. -К.: Атіка, 1999.

 21. Навроцький В. О. Наступність кримінального законодавства України (порівняльний аналіз КК України 1960 р. та 2001 р.). -К.: Атіка, 2001.

 22. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / За загальною редакцією Гончаренка В. Г, Андрушка П. П. - К.: Форум, 2005.

 23. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. -3-тє вид., переробл. та доповн. /За ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. - К.: Атіка, 2005.

 24. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. - 4-те вид., переробл. та доповн. / Відп. ред. С. С. Яценка. - К.: А.С.К., 2005.

 25. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / За ред. М. И. Коржанського - К.: Атіка, 2001.

 26. Наумов А. В., Новиченко А. С. Закони логики при квалификации преступлений. - М., 1978.

 27. Новий Кримінальний кодекс України: Питання застосування і вивчення: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків) 25-26 жовтня 2001 р. / Редкол.: В. В. Сташис (голов, ред.) та ін. -К.; X.: Юрінком Інтер, 2002.

 28. Осадчий В. І., Плугатир В. С, Кузнецов В. В. Кримінальне право України. Тестові завдання з відповідями: Навчальний посібник / За заг. ред. В. І. Осадчого. -К.: Атіка, 2002.

 29. Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах (1973-2004). Офіційне видання/У поряд. П. П. Пилипчук та ін.; За заг. ред. Голови Верховного Суду України В. Т. Маляренка. - К.: "Видавничий Дім "Ін Юре", 2004.

 30. Практика судів України у кримінальних справах. 1993-1995. -К.: Юрінком, 1996.

 31. Савченко А. В. Збірник тестів і завдань для практичних занять з кримінального права України: Особлива частина: Навч. посіб. - К.: Знання України, 2002.

 32. Савченко А. В., Кузнецов В. В., Штанько О. Ф. Сучасне кримінальне право України: Курс лекцій.-К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2005.

 33. Сучасне кримінальне право України: нормативно-правові документи та судово-слідча практика: Хрестоматія / Упоряд. А. В. Савченко та ін.; За заг. ред. В. В. Кузнецова. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2005.

 34. Тарарухин С. А. Квалификация преступлений в судебной и следственной практике.-К.: Юринком, 1995.

 35. Шишов О. Ф. Теоретические проблеми квалификации преступлений. - М., 1988.


 
 

Цікаве

Загрузка...