WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Кримінально-процесуальний статус свідка - Курсова робота

Кримінально-процесуальний статус свідка - Курсова робота

  1. Тетерин Б.С. Трошкин Е.З. Возбуждение и расследование уголовных дел. Москва, 1997 г.

  2. Якуб М.Л. Показания свидетелей и потерпевших. М., 1968, с.83.

1 Павлов Н.Е. Субьекты уголовного процесса. М., Новый Юрист, 1997год

2 2. Кримінально-процесуальний кодекс України: Проект підготовлений робочою групою Кабінету Міністрів України у співдружності з Українською Правничою Фундацією.-К., 1999- С. 41

3 Садовський А. Правовая незащощонность свидетеля Л. 2003 с. 548

4 Коченов М М, Осипова Н.Р. Психология допроса несовершеннопетних свидетелей Москва, 1984, с.ЗЗ.

5 Тадевосян В.С Расследование преступлений несовершеннолетних Москва, 1950.С.62.

6 Международное право в документах.- М. 1982.- С. 124-137 коло осіб які користуються правом дипломатичної недоторканності визначено Положенням про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні, звурджене Указом Президента України від 10 червня 1993 року

7 Давлетов А.А. Оценочная деятельность в уголовно-процесуальном позваний -Актуальньіе проблеми советского уголовного процесса . Свердловск, 1987. С. 73.

8 Порядок проведення судово-психіатричної експертизи Затверджено наказом Міністерства охорони здоров'я від 8 жовтня 2001 року № 397

9 С.М. Стахівський "Показання свідка як джерело доказів у кримінальному процесі" К.. 2001. С.20-21

10 Белков О Теоретичні ф практичні аспекти прав свідка відмовитись свідчити стосовно себе членів сім'ї та близьких родичів Л. 2003 р

11 Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 року № 9

12 Казаренко М Право свідка на Імунітет та підстави його застосування // Право України, № 6, 1998рік, с.50.

13 Смітієнко 3. Казаренко М. Представництво та свідок у кримінальному процесі: вирішення питання //Право України 1998рік№ 4 С.89

14 Положение о полкових судах. Ст.. бб.Утверждено декретом СНК РСФСР 1919 г.

12 Положение о воєнних следователях. Ст. 66. Утверждена приказом Реввоенсовета республики №1595 от 30 сентября 1919г.

15

16 Закон України про державну таємницю// Голос України – 1994.- 21 січня

17 Основи законодавства України про охорону здоров'я" 19 листопада 1992 р// Голос України.- 15 грудня

18 Закон України Про нотаріат 1993, 2 вересня

19 Закон України Про адвокатуру 1992, 19 грудня

20 Закон України Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні 1992, 16 листопада

21 Закон України Про оперативно розшукову діяльність 18 лютого 1992р., - ВВР України, 1992, № 22

22 Тертишщник В.М. Кримінально-процесуальне право України, підручник 4-те вид. доп. і переобл.- К. : Видавництво А.С.К. 2003 с. 185-186

23 Бедяков Д.И. Непроцесуальна информация и расследование пре ступлений.- М. 1991.- С. 122

24 Парасюк М.В. Професійна етика слідчого органів внутрішніх справ. Навчальний посібник, Львівській інститут внутрішніх справ при НАВС України. - Л., 2004, с. 45.

25 Закон України Про свободу совісті та релігійні організації 1991, 23 квітня

26 Стахівський С. Проблеми імунітету свідків у кримінально-процесуальному законодавстві. // Право України, 1996 рік, № 9, с.71

27 Якуб М.Л. Показання свидетелей й потерпевших. М., 1968, с.83.

28 Смыслов В.Й. Свидетель в советском уголовном процессе. М., 1971. С.44

29 Наказа МВС України від 28 грудня 1995 року № 864 Про затвердження Інструкція про порядок иконання постанов прокурорів, суддів, слідчих, органів дізнання і ухвал судів про привід підозрюваних,обвинувачених, підсудних, свідків і потерпілих

30 Садовський А. Правовая незащощонность свидетеля Л. 2003 с. 548

31 Кудин Н.Ф. Процессуальное принуждение в советском праве. М. 1982

32 Постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710 "Про завтердження "Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів

33 Є. І Макаренко Л.М. Лобойко, В.М. Тертишник, В.В. Лі пінський А.Г. Шиян "Дізнання в міліції та митиних органах" Дніпропетровськ Ліра ЛТД 2003 с. 247

34 Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" // Голос України.- 1994.- 2 березня

35 Кодекс України про адміністративні правопорушення 7 грудня 1984.

36 Строгович М.С. Курс советского утоловного процесса М, 1968. С.395.

37 Постовой Д.А Доказательства УПК УССР. Научно-практический комментарий К.,1984,с.110.

38 Коченов М.М., Осипова Н.Р Психология допроса несовершеннолетних свидетелей. М , 1984, с.19.

39 Суслов Д.С. Допрос свидетеля й потерпевшего. УПК УССР. Научно-практический комментарий.. К., 1984. С.237.

40 Ратинов А.Р. Психологические основи расследования престуллений. М...1972.С.289.

41 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса.Т.2. ДО., 1970 С 112.

42 21 Давлегов А.А. Оценочная деятельность в уголовно-процессуальном познании. - Актуальньїе проблеми советского уголовного процесса, Сверддовск, 1987. с.76.

43 22 Белкин А.Р.Теория доказьівания Моква. 1999, с.189

44 23Коршунов А.М. Познание й деятельность. М, 1984, с.121.

45 24Коченов М.М., Осипова Н.Р. Психология допроса несовершеннолетних свидетелей. М., 1934, с.28.

46 Тетерин Б.С. Трошкин Е.З. Возбуждение й раследование уголовных дел. Москва, 1997год, с 57

47 26 Теория доказательств в советском уголовном процесе. Под ред. Н.В.Жогина й др. Москва, 1973, с. 596

48 Парасюк М.В. Професійна етика слідчого органів внутрішніх справ. Навчальний посібник, Львівській інститут внутрішніх справ при НАВС України. - Л., 2004, с. 40

49 Осмислов В.Й. Свидетель в совстском уголовном процессе.М., 1971,С 129. 1ЗО

50 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т.2. М, 1970. С.102.

51 29Корнеева Л.М., Ординський С.С., Роззнбліт С Я Практика допроса на предварительном следствии. М., 1968. С.71.

52 Настільна книга слідчого :[ Наук.-практ. Виданн для слідчих та дізнавачів] / Панов М.І., Шепітько В.Ю., Коновал В.О. та ін .- К.: Видавництво Дім " Ін Юре" 2003 с.121-122

53 Васильєв В. Л. Юридическая психология М . Юридическая питерагура 1991 С 318-319

54 Коченов М М, Осипова Н.Р. Психология допроса несовершенолетних свидетелей М , 1984 С 31-33.

55 Півненко В. Досудове слідство: проблеми теорії та практики.// Прало України №12 1998рікС.76


 
 

Цікаве

Загрузка...