WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України) - Курсова робота

Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України) - Курсова робота

"Стаття 296. Хуліганство

1. Умисне порушення громадського спокою, що супроводжується винятковим цинізмом та/або особливою зухвалістю, яке спричинило потерпілому моральну, фізичну або майнову шкоду, -

карається обмеженням волі на строк до п'яти років.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або групою осіб, або із погрозою застосування зброї чи предметів, які використовувалися як зброя, -

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до шести років.

3. Дії, передбачені частиною першою або частиною другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб чи організованою групою або такі, що пов'язані з опором громадянам, які припиняли хуліганські дії, поєднані із заподіянням умисного легкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження, – караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років".

Список праць, опублікованих за темою дисертації

  1. Налуцишин В.В. Питання кваліфікації хуліганства за наявності кваліфікуючих і особливо кваліфікуючих ознак // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №7. – С.44-52.

  2. Налуцишин В.В. Історико-правові та порівняльні аспекти кримінально-правової характеристики хуліганства // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2005. – №4. – С.237-247.

  3. Налуцишин В.В. Призначення покарання за вчинення хуліганства // Право України. – 2005. – №12. – С.97-100.

  4. Налуцишин В.В. Проблеми відмежування хуліганства від суміжних злочинів // Прокуратура. Людина. Держава. – 2005. – №6 – С.46-53.

  5. Налуцишин В.В. Способи вчинення кримінально-караного хуліганства // Вісник прокуратури. – 2006. – №2. – С.117-123.

  6. Налуцишин В.В. Хуліганство: питання відповідальності та кваліфікації // Теоретико-прикладні проблеми протидії організованій злочинності та злочинам терористичної спрямованості: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 8-9 квітня 2005р., м. Львів. Львів: Львівський юридичний інститут МВС України, 2005. – С.175-179.

  7. Налуцишин В.В. Розмежування хуліганства від суміжних злочинів // Кримінальний кодекс України 2001р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 7-8 квітня 2006 р., м. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2006. – Ч.2. – С.162-164.

  8. Налуцишин В.В. Питання кримінальної відповідальності за хуліганство в контексті Постанови Пленуму Верховного Суду України від 22 грудня 2006 року № 10 "Про судову практику у справах про хуліганство" // Кримінальний кодекс України 2001р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 13-15 квітня 2007р. м. Львів: У 2-ч. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2007. – Ч.2. – С.99-101.

АНОТАЦІЯ

Налуцишин В.В. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст.296 КК України). – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2007.

Дисертація є першим комплексним монографічним дослідженням кримінально-караного хуліганства (ст.296 КК). Розглянуті історичні та порівняльно-правові аспекти нормативного визначення хуліганства; проаналізовані термінологічні та змістові ознаки цього злочину, їх відповідність юридичній природі хуліганства та запропоноване авторське їх бачення; досліджені проблемні і суперечливі питання об'єктивних і суб'єктивних ознак; уточнено визначення об'єкта злочину, способів його вчинення, кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак, відмежування діяння, передбаченого ст.296 КК, від суміжних складів злочинів, зокрема, злочинів проти здоров'я людини, власності тощо. Пропонується вдосконалити конститутивні, кваліфікуючі та особливо кваліфікуючі ознаки складу злочину, передбаченого ст.296 КК, посилити покарання за різновиди хуліганства та авторська редакція ст.296 КК України.

Ключові слова: хуліганство, громадський порядок, громадський спокій, особлива зухвалість, винятковий цинізм, група осіб, зброя.

АННОТАЦИЯ

Налуцишин В.В. Уголовная ответственность за хулиганство (ст.296 УК Украины). – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право. – Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2007.

Диссертация является первым комплексным монографическим исследованием, в котором рассмотрен комплекс вопросов теоретического и практического характера относительно уголовно-правовой характеристики состава хулиганства, предусмотренного ст.296 УК Украины. В работе рассматриваются основные исторические и сравнительные аспекты нормативного определения уголовно-наказуемого хулиганства. На основании проведенного исследования с учетом практики применения ст.296 КК дано определение ряда специфических понятий и словосочетаний "общественный порядок", "общественная безопасность", "правопорядок", "общественная мораль", "общественное спокойствие", "особая дерзость", "исключительный цинизм", "явное неуважение к обществу", проанализировано их соотношение и соответствие юридической природе уголовно-наказуемого хулиганства и предложено их авторское видение; уточнено определение непосредственных объектов хулиганства, в том числе и через определение признаков потерпевших от этого преступления; дано определение двоединого способа совершения этого деяния, подтверждающего психофизическое единство объективных и субъективных признаков хулиганства и образующих его конструктивных признаков.

При исследовании квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков аргументируется инородность по отношению к хулиганству таких из них: "хулиганство, совершенное лицом, ранее судимым за хулиганство" и "сопротивление представителю власти или представителю общественности, выполняющему обязанности по охране общественного порядка", в силу их архаизма и неконкретного изложения.

Обосновывается необходимость законодательного уточнения редакции ст.296 УК в части замены словосочетание "иные предметы, специально приспособленные или заранее приготовленные для нанесения телесных повреждений" на понятие "иные предметы, которые использовались как оружие".

В результате изучения практики назначения наказания за хулиганство предложено существенно изменить как подходы относительно видов и размеров наказания, так и смягчения наказания относительно несовершеннолетних, конфискации орудий совершения преступления.

В результате проведенного исследования сформулированы предложения по совершенствованию уголовного законодательства Украины и практики его применения. В частности, предлагается изложить ст.296 УК Украины в авторской редакции.

Ключевые слова: хулиганство, общественный порядок, общественное спокойствие, особая дерзость, исключительный цинизм, группа лиц, оружие.

SUMMARY

Nalutsyshyn V. V. Criminal liability for hooliganism (article 296 of the Criminal Code of Ukraine). - Manuscript.

The dissertation for the academic degree of the candidate of legal sciences, specialty 12.00.08 – Criminal law and Criminology; Criminal law enforcement. – Kyiv National Taras Shevchenko University, Kyiv, 2007.

The thesis is the first complex monographic research of the criminal hooliganism (Art.296 of the Criminal Code). Historical and comparative-legal aspects of the normative definition of hooliganism have been considered; terminological and substantial signs of this crime, their compliance with the legal nature of hooliganism have been analyzed, and the author's vision has been proposed; the problem and controversial questions of objective and subjective signs have been investigated; the definition of the crime object, ways of its committal, qualified and especially qualified signs, marking off the criminal action (stipulated by Art.296 of the Criminal Code) from related components of crime, particularly, crimes against human health, property, etc. have been specified. It is offered to improve the constitutive, qualified, and especially qualified signs of the components of crime (stipulated by Art.296 of the Criminal Code), to aggravate the criminal sanction for the hooliganism and the author's wording of Art.296 of the Ukrainian CC.

Key words: hooliganism, public order, public tranquility, special impudence, exceptional cynicism, group of persons, arms.


 
 

Цікаве

Загрузка...