WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Інформаційно-правові основи забезпечення безпеки мореплавства - Курсова робота

Інформаційно-правові основи забезпечення безпеки мореплавства - Курсова робота

Вірним виходом із ситуації, що склалася, буде створення єдиної національної системи нормативно-правових актів щодо інформаційно-правового забезпечення діяльності, пов'язаної з пошуком і рятуванням у морській зоні відповідальності України з дотриманням таких вимог: 1. Розробка положення "Про єдину службу пошуку і рятування в морській зоні відповідальності". 2. Розробка нормативно-правових актів, щодо координації зусиль, пов'язаних з використанням всіх наявних ресурсів і наданням інших ресурсів за такої потреби. 3. Нормативно-правове закріплення географічних зон відповідальності з відповідним рятувально-координаційним центром, укомплектованим персоналом. 4. Організаційно-правове забезпечення навчання й іншої кадрової підтримки з метою управління й експлуатації системи. 5. Нормативно-правове закріплення забезпечення сучасних засобів здійснення зв'язку та обміну інформацією.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

  1. Іванов Д.А. Правова природа установчих актів Міжнародної організації морського супутникового зв'язку: поняття та особливості // Актуальні проблеми держави та права: Зб. наук. пр. – Одеса: Юрид. л-ра, 2004. – Вип. 22. – С. 521-525.

  2. Иванов Д.А. Автоматическая Идентификационная Система как основопологающий фактор противодействия терроризму на море в Причерноморском регионе // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – Одеса: Юрид. л-ра, 2004. – Вип. 21. – С. 67-75.

  3. Іванов Д.А. Юридико-технінчні норми у міжнародно-правових актах з безпеки судноплавства // Суспільство. Держава. Право: Наук.-практ. журн. – Одеса: ПП "Фенікс", 2004. – Вип. 4. – С. 47-50.

  4. Іванов Д.А. Правове регулювання використання системи глобального мобільного (рухомого) супутникового зв'язку на морських суднах // Митна справа – Львів: ТзОВ "Митна газета", 2005. – №. 2. – С. 99-105.

  5. Іванов Д.А. Історія правового регулювання використання радіозв'язку для пошуку та рятування на морі // Актуальні проблеми держави і права: Зб. наук. пр. – Одеса: Юрид. л-ра, 2005. – Вип. 26. – С. 246-254.

АНОТАЦІЯ

Іванов Д.А. Інформаційно-правові основи забезпечення безпеки мореплавства. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – Одеська національна юридична академія, Одеса, 2008.

Дисертація є першим в Україні комплексним дослідженням інформаційно-правових основ забезпечення безпеки мореплавства.

Визначено поняття та зміст інформаційних правовідносин у сфері безпеки мореплавства. Розкрито правову природу поняття "юридико-технічні норми" як окремого виду інформаційно-правових норм. Визначено зміст поняття "інформаційно-правове забезпечення" в діяльності, пов'язаній з пошуком і рятуванням на морі. Запропоновано класифікацію інформаційно-правових норм у галузі безпеки мореплавства згідно з цілями і порядком їх застосування.

З урахуванням комплексного аналізу нормативного забезпечення та практичної діяльності уповноважених органів у сфері забезпечення безпеки мореплавства надано пропозиції щодо вдосконалення законодавства України, що регулює інформаційно-правове забезпечення безпеки мореплавства.

Ключові слова: інформаційне право, інформаційно-правові відносини, забезпечення безпеки мореплавства, пошук та рятування на морі, автоматична ідентифікаційна система, інформаційні повідомлення.

АННОТАЦИЯ

Иванов Д.А. Информационно-правовые основы обеспечения безопасности мореплавания. – Рукопись.

Диссертация на соискание учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.07 – административное право и процесс; финансовое право; информационное право. – Одесская национальная юридическая академия, Одесса, 2008.

Диссертация является первым в Украине комплексным исследованием информационно-правовых основ обеспечения безопасности мореплавания.

Определены понятие и содержание информационных правоотношений в сфере безопасности мореплавания, которыми являются урегулированные информационно-правовыми нормами информационные общественные отношения по поводу сохранения человеческой жизни, защиты морских судов от опасности на море и защиты морской среды от загрязнения из судов; стороны которых выступают как носители взаимных прав и обязанностей, установленных и гарантированных информационно правовой нормой. Главной целью информационных правоотношений в сфере безопасности мореплавания является соблюдение требований к: проектированию и конструкции судов, пригодности их к плаванию, комплектованию экипажем, использованию сигналов, поддержанию связи, предупреждению столкновений, организации поиска и спасания, расследованию аварий. Раскрыта правовая природа понятия "юридико-технические нормы" как отдельного вида информационно-правовых норм. Определено содержание понятия "информационно-правовое обеспечение" в деятельности, связанной с поиском и спасанием на море, под которым следует понимать комплекс мероприятий по сбору, обработке, накоплению, хранению, поиску, распространению информации, предназначенной для удовлетворения информационных потребностей субъектов деятельности по обеспечению безопасности мореплавания. Исследован генезис правового регулирования информационно-правовых отношений в сфере поиска и спасания на море, согласно чему безопасность мореплавания во многом зависит от технического уровня обеспечения мореплавания, создания и надлежащего поддержания в рабочем состоянии информационных ресурсов, а также уровня использования современных технологий информационного обмена на море, который будет определять как место страны в международном содружестве, так и степень безопасности мореплавания

Предложена классификация информационно-правовых норм в области безопасности мореплавания согласно целям и порядку их применения. Охарактеризованы особенности учредительных актов ИНМАРСАТ. Определено место организационно-правовых основ идентификации судов в системе обеспечения безопасности мореплавания.

С учетом комплексного анализа нормативного обеспечения и практической деятельности уполномоченных органов в сфере обеспечения безопасности мореплавания сформулированы предложения относительно усовершенствования законодательства Украины, регулирующего информационно-правовое обеспечение безопасности мореплавания.

Ключевые слова: информационное право, информационно-правовые отношения, обеспечение безопасности мореплавания, поиск и спасание на море, автоматическая идентификационная система, информационные сообщения.

SUMMARY

Ivanov D.A. Information-legal basis of the safety at sea. – Manuscript.

The candidate thesis in law within specialization 12.00.07 – Administrative Law and Process; Financial Law; Information Law. – Odessa National Academy of Law, Odessa, 2008.

The dissertation is the first complex research in Ukraine on the information-legal-basis of the safety at sea.

The concept and legal frameworks of existence of legal relations in safety at sea are being determined in this work. The legal nature and content of "law-technical norms" are explored. The maintenance of concept "information-legal supply" connected with search and rescue on the sea is defined. Classification of information-legal norms in safety at see is expounded.

Considering the complex analysis of national law acts of safety at sea the conclusions and proposals concerning the improvement of the legislation of Ukraine, which regulates the organization and conduction of search and rescue at sea are formulated.

Keywords: informational law, information-law relations, safety at sea, search and rescue at sea, automatic identification system, information messages.


 
 

Цікаве

Загрузка...