WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Захист прав і свобод людини та карний процес - Курсова робота

Захист прав і свобод людини та карний процес - Курсова робота

2) доповнити статтю 187 КПК України після частини 6 наступною частиною: "Термін дії постанови про накладення арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів звязку не може перевищувати шести місяців. За необхідністю продовження терміну проведення зазначених слідчих дій, суд може прийняти рішення про продовження цього терміну, в порядку визначеному чинним законодавством".

3) замінити формулювання в ст.163 КК України "порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер" на формулювання "ознайомлення із відомостями, що становлять таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної й іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер" та "розголошення відомостей, що становлять таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної й іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку або через комп'ютер" та, передбачивши останню в якості кваліфікаційного складу.

Підбиваючи підсумок, необхідно відзначити, що право на таємницю телефонних переговорів є невід'ємним правом кожного громадянина, без належного захисту якого неможливе повноцінне життя в сучасному суспільстві. Саме тому зазначену таємницю, жорсткі умови її обмеження в діяльності правоохоронних органів і кримінально-правову заборону її порушення варто розглядати як одну з найважливіших гарантій охорони приватного життя громадян від злочинних зазіхань, невід'ємну умову відвертого спілкування між ними.

Перелік літератури

Нормативно-правові акти

 1. Конституція України від 28.06. 1996 р. // Відомості Верховної Ради. – 1996. - № 30. – Ст.141.

 2. Кримінальний кодекс України № 2341-ІІІ від 05.04. 2001 р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. - № 25-26. – Ст.131.

 3. Кримінально-процесуальний кодекс України 1960 р. // Відомості Верховної Ради. – 1961. - № 2. – Ст.15.

 4. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини. Від 04.11. 1996 р. // Офіційний вісник України. – 1998. - № 13.

 5. Закон України "Про банки і банківську діяльність" № 2121-ІІІ від 07.12. 2000 р. // Відомості Верховної Ради. – 2001. - № 5-6. – Ст.30.

 6. Закон України "Про державну службу" № 3723-ХІІ від 16.12. 1993 р. // Відомості Верховної Ради. – 1993. - № 52. – Ст.490.

 7. Закон України "Про державну таємницю" № 3855-ХІІ від 21.01. 1994 р. // Відомості Верховної Ради. – 1994. - № 16. – Ст.93.

 8. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" № 3782-ХІІ від 23.12. 1993 р. // Відомості Верховної Ради. – 1994. - № 11. – Ст.51.

 9. Закон України "Про інформацію" № 2657-ХІІ від 02.10 1992 р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. - № 48. – Ст.650.

 10. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" №2135-ХІІ від 18.02. 1992 р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. - № 22. – Ст.303.

 11. Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" № 3341-ХІІ від 30.06. 1993 р. // Відомості Верховної Ради. – 1993. - № 35. – Ст.358.

 12. Закон України "Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції" // Відомості Верховної Ради. – 1997. - № 40. – Ст.263.

 13. Закон України "Про Службу безпеки України" № 2229-ХІІ від 25.03. 1992р. // Відомості Верховної Ради. – 1992. - № 27. – Ст.382.

 14. Закон України "Про статус суддів" № 2862-ХІІ від 15.12. 1992р. // Відомості Верховної Ради. – 1993. - № 8. – Ст.56.

 15. Закон України "Про судоустрій України" № 3018-ІІІ від 07.02. 2002 р. // Відомості Верховної Ради. – 2002. - № 27-28. – Ст.180.

 16. Закон України "Про статус народного депутата України" № 2790-ХІІ від 17.11. 1992 р. // Відомості Верховної Ради. – 1993. - № 3. – Ст.17.

 17. Закон України "Про прокуратуру" № 1789-ХІІ від 05.11. 1991 р. // Відомості Верховної Ради. – 1991. - № 53. – Ст.793.

 18. Закон України "Про боротьбу з тероризмом" № 638-ІV від 20.03. 2003 р. // Відомості Верховної Ради. – 2003. - № 25. – Ст.180.

 19. Закон України "Про ратифікацію Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності" № 1433-ІV (1433-15) від 04.02. 2004 р. // Инфодиск. "Законодательство Украины ". – 2005. – Декабрь.

 20. Закон України "Про поштовий зв'язок" // Відомості Верховної Ради. – 2002. - № 6. – Ст.39.

 21. Закон України "Про телекомунікації" // Відомості Верховної Ради. – 2004. - № 12. – Ст.155.

 22. Указ Президента України "Про додержання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів" № 1556/2005 від 07.11. 2005 р. // Инфодиск. "Законодательство Украины ". – 2005. – Декабрь.

 23. Указ Президента України "Про впорядкування виготовлення, придбання та застосування технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку" № 256/2001 від 13.04. 2001 р. // Офіційний вісник України. – 2001. - № 16.

 24. Наказ Генерального Прокурора України "Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство" № 4гн від 19.09. 2005р. // Инфодиск. "Законодательство Украины ". – 2005. – Декабрь.

 25. Наказ Генерального Прокурора України "Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність" № 4/1гн від 19.09. 2005р. // Инфодиск. "Законодательство Украины ". – 2005. – Декабрь.

 26. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя" № 9 від 01.11. 1996р. // Инфодиск. "Законодательство Украины ". – 2005. – Декабрь.

 27. Лист Верховного Суду України "Про тимчасовий порядок розгляду матеріалів про дачу дозволу на проникнення до житла чи іншого володіння особи, накладення арешту на кореспонденцію і виїмку поштово-телеграфних установ та зняття інформації з каналів зв'язку (телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції) " № 16/6 від 19.11. 1996 р. // Инфодиск. "Законодательство Украины ". – 2005. – Декабрь.

Основна література

 1. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. Частина 1: Підручник. – Х.: Вид-во НУВС, 2002. – 336 с.

 2. Берекашвили Л.Ш. Обеспечение прав человека и законности в деятельности правоохранительных органов: Учеб. пособие – М.: Щит-М, 2002. – 164 с.

 3. Брусницын Л.В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: российский, зарубежный и международный опыт ХХ века. – М.: Юрлитинформ, 2001. – 400 с.

 4. Галаган В.І. Проблеми вдосконалення кримінально-процесуальної діяльності органів внутрішніх справ України. – К.: НАВСУ, 2002. – 300 с.

 5. Гаврилин Ю.В., Дубоносов Е.С. Использование контроля и записи телефонных и иных переговоров в раскрытии и расследовании преступлений: Учебное пособие. – М.: ЮИ МВД РФ; Книжный мир, 2003. – 70 с.

 6. Григорян Л.А. Неприкосновенность личности, жилища, тайна переписки и телефонных переговоров. – М.: Знание, 1980. – 64с.

 7. Грошевий Ю.М., Марочкін І. Є. Органи судової влади в Україні. – К.: Ін Юре, 1997. – 20 с.

 8. Европейский суд по правам человека: Избранные постановления 1999-2000 гг. и комментарии / Отв. ред.Ю. Ю. Берестнев, А.О. Ковтун. – М.: Юридическая лит., 2002. – 624с.

 9. Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 576 с.

 10. Конституция Швеции / Пер. со швед. и вступ. статья М.А. Могуновой – М.: Юридическая литература, 1981. – 142с.

 11. Криминалистика: Учебник / Под ред.А.Г. Филиппова. – М.: Спарк, 2004. – 750 с.

 12. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Т. Гончаренка. – К.: ФОРУМ, 2003. – 938 с.

 13. Курс уголовного права. Общая часть. Т.1: Учение о преступлении / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. – М.: ИКД "Зерцало-М", 2002. – 624 с.

 14. Молдован А.В. Кримінальний процес: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навч. посібник для вузів. – К.: ЦНЛ, 2005. – 352с.

 15. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Відп. ред.С. С. Яценко. – К.: А.С.К., 2002. – 936 с.

 16. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред.В.Б. Рушайло. – СПб.: "Лань", 2000. – 720 с.

 17. Петрухин И.Л. Личная жизнь: пределы вмешательства. – М.: Юридическая литература, 1989. – 192 с.

 18. Петрухин И.Л. Личные тайны (человек и власть). – М.: ИГиП РАН, 1998. – 232 с.

 19. Погорілко В.Ф. Основи конституційного ладу України. – К.: Ін Юре, 1997. – 40 с.

 20. Погорілко В.Ф., Головченко В.В., Сірий М.І. Права та свободи людини і громадянина в Україні. – К.: Ін Юре, 1997. – 52 с.

 21. Права человека: итоги века, тенденции, перспективы / Под общ. ред. чл. -корр. РАН Е.А. Лукашевой. – М.: Норма, 2002. – 448с.

 22. Прослушивание телефонов в международном праве и законодательстве одиннадцати европейских стран / Сост.Е. Е. Захаров. – Х.: Фолио, 1999. – 152 с.

 23. Романовский Г.Б. Право на неприкосновенность частной жизни. – М.: М3-Пресс, 2001. – 312 с.

 24. Семенов В.С., Прагнюк О.Я. Міжнародно-правові аспекти Конституції України. – К.: Ін Юре, 1997. – 32 с.

 25. Сервецький І.В. Науково-практичний коментар Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" (станом на 1 лютого 2002 року). – К.: НАВСУ, 2002. – 312 с.

 26. Смирнов М.П. Комментарий оперативно-розыскного законодательства РФ и зарубежных стран: Учеб. пособие – М.: Экзамен, 2002. – 544 с.

 27. Стецовский Ю.И. Право на свободу и личную неприкосновенность: Нормы и действительность. – М.: Дело, 2000. – 720 с.

 28. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник. – К.: А.С.К., 2003. – 1120с.

 29. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України. – К.: А.С.К., 2002. – 1056 с.

 30. Уголовный кодекс Швейцарии / Пер. с нем. – М.: ИКД "Зерцало-М", 2000. – 138 с.

 31. Уголовный кодекс ФРГ / Пер. с нем. – М. ИКД "Зерцало-М", 2001. – 208с.

 32. Уголовный кодекс Испании / Под ред. проф. Кузнецовой Н.Ф., Ф.М. Решетникова – М.: "Зерцало", 1998. – 218 с.

 33. Уголовный кодекс Австрии / Пер с нем. – М.: ИКД "Зерцало-М", 2001. – 144 с.

 34. Уголовный процесс: Учебник для вузов / Под ред. В.П. Божьева. – М.: Спарк, 2004. – 671 с.

 35. Франковски С., Гольдман Р., Лентовска Э. Верховный суд США о гражданских правах и свободах. – Варшава: Изд-во "Бега", 1997. – 254 с.

 36. Хартия Европейского Союза об основных правах: Комментарий / Под ред. д. ю. н. проф.С.Ю. Кашкина. – М.: Юриспруденция, 2001. – 208 с.

 37. Юрина Л.Г., Юрин В.М. Контроль и запись переговоров: Учеб. пособие. – М., 2002. – 114с.

 38. Якупов Р.Х. Уголовный процесс: Учеб. – М.: Теис, 2004. – 607с.

 39. Додаткова література

 40. Бахин С.В. О классификации прав человека, провозглашенных в международных отношениях // Правоведение. – 1991. - № 2. – С.41-51.

 41. Біденко М. Процесуальна-регламентація оперативно-розшукової діяльності // Вісник Прокуратури. – 2002. – Грудень. № 6 (18). – С.50–52.

 42. Бозров В.М. Контрольная функция суда // Российская юстиция. – 1996. - № 11. – С.11.

 43. Буткевич В. Права людини в Україні // Права людини в Україні. – Щорічник. 1993. - К., 1995. – С.33 – 37.

 44. Власова О. Законодательство Великобритании: охрана коммерческой тайны и иной конфиденциальной информации // Хозяйство и право. – 1998. - № 8. – С.111-116.

 45. Еськов С.В. Проблемы ограничения прав граждан на тайну телефонных переговоров в современном правовом государстве // Вісник ЛАВС МВС України. – 2004. – Ч.5. – С.156 – 160.

 46. Жеребятьев И., Шамардин А. Некоторые вопросы реализации правосудия в уголовном судопроизводстве // Уголовное право. – 2004. - № 3. – С.82-83.

 47. Козьяков И.Н. Правовая охрана тайны частной жизни // Юрист-правовед. – 2004. - № 2 (9). С.37-39.

 48. Котухов М. Контроль и запись переговоров // Законность. – 2001. - № 12. – С.28-32.

 49. Лопатин В.Н. Защита прав на неприкосновенность частной жизни // Журнал российского права. – 1999. - № 1. – С.85-97.

 50. Мачковский Л.Г. Посягательства на личные (гражданские права) в УК России и УК Украины // Журнал российского права. – 2002. -№ 3. –С.79-85.

 51. Машков С.А. Прослушивание телефонных и иных переговоров: нерешенные вопросы и возможности применения результатов // Проблемы формирования уголовно-розыскного права (Оперативно-розыскная теория и практика в государствах-участниках СНГ). Вып.6. – М.: Изд-ль Шумилова И.И., 2003. – С.61-69.

 52. Медведько О. Ще одна гарантія захисту прав людини // Вісник Прокуратури. – 2003. – Квітень. - № 4 (22). – С.8 – 11.

 53. Моисеева Т.В. Судебный контроль за соблюдением прав граждан на тайну телефонных переговоров и иных сообщений // Журнал российского права. – 2001. - № 1. – С.54-58.

 54. Петрухин И.Л. Прокурорский надзор и судебный контроль за следствием // Российская юстиция. – 1998. - № 9. – С.13.

 55. Пешков М. Прослушивание и электронное наблюдение в США // Российская юстиция. – 1997. -№ 4. – С.55-56.

 56. Проект Кримінально-процесуального кодексу України № 1233 від 13.12. 2007 / Під ред. Кармазина Ю.А., Вернидубова І.В., Мойсика В.Р., Ківалова С.В.

 57. Семенцов В.А. Судебный контроль при производстве следственных действий // Российский судья. – 2005. - № 12. – С.26-30.

 58. Сергеєва Д.Б. Зняття інформації з каналів зв'язку: проблеми законодавчого регулювання в слідчій і оперативно-розшуковій діяльності // Адвокат. – 2006. - № 7. – С.16 – 19.

 59. Смолькова И.В. Гласность в уголовном процессе // Законность. – 1998. - № 7. – С.41-42.

 60. Строков І.В. Завдання та тенденції розвитку криміналістики на сучасному етапі // Наук. вісник НАВСУ. – 2004. - № 3. – С.33-39.

 61. Устинова Т. Нарушение тайны переписки, телефонных и иных сообщений граждан // Уголовное право. – 1998. - № 2. – С.6-11.

 62. Федюнин А.Е. О содержании ряда оперативно-розыскных мероприятий с учетом развития современных технологий в области передачи информации // Российский следователь. – 2005. - № 1. – С.40-42.

 63. Филимонов Б.А. О правовом регулировании и практике прослушивания телефонных переговоров в уголовном процессе Германии // Вестник МГУ. Серия 11. Право. – 1991. - № 5. – С.55-60.

 64. Чорнооченко С.І. Забезпечення таємниці особистого життя громадян України в правоохоронній діяльності // Вісник Одеського інституту внутрішніх прав. – 2002. - № 2. – С.61-67.

 65. Шейфер С.А. Проблемы правовой регламентации доказывания в уголовно-процессуальном законодательстве РФ // Государство и право. – 1995. - № 10. – С.97 – 103.


 
 

Цікаве

Загрузка...