WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Засоби цивільно-правового захисту права власності - Курсова робота

Засоби цивільно-правового захисту права власності - Курсова робота

Конституція і Закон України "Про власність" встановлюють гарантії від примусового вилучення майна у власників, зокрема громадян. Конфіскація може бути застосована лише за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом. Водночас Конституція України допускає можливість примусового сплатного вилучення майна. Так, це можливо щодо об'єктів права приватної власності лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості, а також в умовах воєнного чи надзвичайного стану з наступним повним відшкодуванням вартості примусово відчужених об'єктів (ст. 41 Конституції).

У ст. 55 Закону України "Про власність" конкретизовано випадки позбавлення права власності і закріплено загальний принцип оплатності вилучення майна. Так, за обставин надзвичайного характеру (у разі стихійного лиха, аварій, епідемій, епізоотій) майно в інтересах суспільства за рішенням органів державної влади може бути вилучено (реалізовано) у власника в порядку і на умовах, встановлених законодавчими актами України з виплатою його вартості. Допускається сплатне вилучення майна у власника за рішенням суду чи іншого компетентного органу (службової особи) в інших випадках, передбачених законом.

Закон України "Про власність" допускає конфіскацію майна не лише. за судовим рішенням, а й на підставі рішення компетентного органу (службової особи), що не узгоджується з Конституцією України.

Не викликає заперечень допустимість вилучення майна власника при зверненні стягнення на це майно за зобов'язаннями власника у випадках і в порядку, встановлених законодавством (ст.55 Закону України "Про власність").

Висновки

В даній дипломні роботі, тема якої "Цивільно-правовий захист права власності", ми розглянули наступні питання: витребування майна власником з чужого незаконного володіння; витребування цінних паперів на пред'явника; захист прав власника від порушень, не поєднаних з позбавленням володіння; інші засоби цивільно-правового захисту права власності. Висвітливши ці питання в даній дипломні роботі і давши визначення окремим поняттям можна зробити висновки про значення захисту права власності.

Захисту права власності наш законодавець завжди приділяв велику увагу, оскільки власність громадян, колективна та державна власність є основою розвитку Української держави. Отже, коли здійснюється захист зазначених форм власності, йдеться, по суті, про захист основ нашого суспільства, Необхідність всебічного захисту власності громадян зумовлюється ще й тим, що вона безпосередньо має задовольняти їхні матеріальні та культурні потреби.

Переважна більшість громадян виконують свої конституційні обов'язки: берегти і зміцнювати колективну та державну власність, поважати права та інтереси інших громадян, у тому числі їх право власності. Однак є ще багато осіб, які порушують зазначені обов'язки. До них застосовуються не тільки засоби виховного характеру, а й примусу.

Значне місце в Законі України "Про власність" посідають норми, які передбачають гарантії та захист права власності. В основному це цивільно-правові норми, які мають бути підставою для дальшого вдосконалення саме цивільно-правового захисту права власності.

Слід підкреслити, що на захист права власності спрямовані норми не тільки цивільного, а й інших галузей права, зокрема кримінального, адміністративного, трудового тощо.

Цивільно-правовий захист права власності здійснюється своїми особливими методами відмінними від кримінально - та адміністративно-правових. Цивільно-правовий захист крім загальної мети для всіх методів захисту права власності - виховання громадян у дусі дбайливого ставлення до власності - переслідує ще й особливі цілі, властиві саме цивільно-правовим методам захисту. Такою специфічною метою є прагнення відновити порушені права, попередній майновий стан особи, права якої порушено.

Якщо у власника вкрадено річ, він може пред'явити позов про її витребування. Коли хтось заважає власнику користуватися своєю річчю, він може пред'явити позов про усунення перешкод у користуванні нею. Якщо власник не може витребувати з якихось причин річ, що вийшла з його володіння, він може при наявності певних умов вимагати відшкодування завданих йому збитків і таким чином відновити свій попередній майновий стан. Отже, в усіх цих випадках йдеться про відновлення попереднього майнового стану особи, права якої порушено.

У цій галузі права розглянуті лише позови "речового" характеру, спрямовання на захист права власності, які на відміну від зобов'язально - правових характеризуються перед усім тим, що власник не перебуває з порушником його прав у договірних чи інших зобов'язальних правовідносинах.

Список використаних джерел

 1. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради України, 1996, № ЗО, ст. 141.

 2. Цивільний процесуальний кодекс України, Закон Української РСР від 18 липня 1963 р. - Відомості Верховної Ради УРСР, 1963, № ЗО, ст. 464..

 3. Про власність. Закон України від 7 лютого 1991 р. - Відомості Верховної Ради Української РСР, 1991, X" 20, ст. 249.43.

 4. Про захист від недобросовісної конкуренції. Закон України від 7 червня 1996 р. - Відомості Верховної Ради України, 1996, № 36, ст. 164.

 5. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі. Закон України від 15 грудня 1993 р. - Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7, ст. 32

 6. Про охорону прав на промислові зразки. Закон України від 15 грудня 1993 р. - Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7, ст. 34.

 7. Про охорону прав на знаки для товарів і послуг. Закон України від 15 грудня 1993 р. - Відомості Верховної Ради України, 1994, № 7. Ст. 36.34.

 8. Про авторське право і суміжні права. Закон України від 23 грудня 1993 р. - Відомості Верховної Ради України, 1994, № 13, ст. 64.65.

 9. Про введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України щодо охорони інтелектуальної власності". Постанова Верховної Ради України від 28 лютого 1995 р. - Відомості Верховної Ради України, 1995, № 13, ст. 86.

 10. Цивільний кодекс України К.: Школа, 2003р.

 11. Цивільний Кодекс Української РСР. Затверджений законом від 18 липня 1963 року. Офіційний текст із змінами та доповненнями за станом на 4 березня 1996 року // Кодекс України. - 1996. №2.

 12. Цивільне право. Частина перша. К.: Вентурі, 1997р.

 13. Калмиков Ю.Х. Вопросы применения гражданско-правовых норм. - Саратов., 1976.

 14. Гражданское право. Ч. 1. - М.: Тейс, 1996р.

 15. Цивільне право. Дзера О.В. Київ 2002р.

 16. Цивільне право: навч. посібник для студентів юридичних вузів та факультетів. А.О. Підопригора, Д.В. Боборова та ін. - К.: Вентурі., 1997р. - 544с.

 17. Бірюков І.А., Заіка Ю.О., Співак В.М. Цивільне право України: навч. посібник – К.:Наук.думка,2000

 18. Бойко М.Д., Співак В.М., Хазін М.А. Цивільно – правові документи. – К.: Наук.думка,2000.

 19. Гражданское и семейное право Украины: Учеб.-практич. Справочник / под ред. Е.А. Харитонова. – Х.: Одисей,2000.

 20. Цивільне право України: Підручник: У 2 кн. / За ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузніцової. – К.: Юрінком Інтер, 1999

 21. Власник і право власності. — К., 1994.

 22. Гражданское право. — М., 1998. - 4.2.

 23. Ромовская 3. В. Защита в советском семейном праве. — Львов, 1985.

 24. Гражданское право. — М., 1998. — Ч. 1

 25. Юридичний довідник. - К., 1996.

 26. Елисейкин П. Ф. Правоохранительнне норми: Понятие, виды, структура // Защита субьективных прав и гражданское судопроизводство. — Ярославль,

 27. Крашенинников Е. А. Структура субьекгивного права и право на защиту //;

 28. Ромовская 3. В. Защита в семейном праве. — М., 1998.

 29. Советское Гражданское право. — Харьков, 1983. — Ч. 1.

 30. "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з судовим захистом права державної власності". — Роз'яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 2 квітня 1994 р.

 31. Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суду України. — К., 1996. — № 1.

 32. Скворцов О. Ю. Вещные иски в судебно-арбитражной пракгике. -М., 1998.

 33. Збірник рішень та арбітражної практики Вищого арбітражного суд України. - 1995. - № 34.

 34. Луць В. В. Контракти у підприємницькій діяльності. — К., 1999.

 35. Агарков М. М. Возникновение обязательств из причинений вреда // Гражданское право. — М., 1944.

 36. Антимонов Б. С. Значение вины погерпевшего при гражданском правонарушении. — М., 1959;

 37. Серебровский В. Й. Обязательства, возникающие из причинения вреда // Советское гражданское право. — М., 1950.

 38. Смирнов В. Т., Собчак А. А. Общее учение о деликтных обязательствах в совстском гражданском праве. — Л., 1983;

 39. Красавчиков О. А. Возмещение вреда, причияенного источником повышенной опасности. — М., 1966;

 40. Белякова Л. М. Имущественная ответственность за причинение вреда.— М., 1979; Боброва Д. /).

 41. Проблемы Деликтной ответственности в советском гражданском праве. — Харьков, 1988.

 42. Красько И, Неосновательное приобретение и сбережение имущества // Бизнес. - 1999. - 15 марта. - № 11 (322)

 43. Толстой Ю, К. Обязательства из неосновательного приобретения или сбережения имущества // Вестник ЛГУ. — 1973. — № 5.

 44. Флейшиц Е. А. Обязательства из причинений вреда и неосновательного обогащения. — М., 1951.

 45. Иоффе О. С. Обязательственное право. — М., 1975.

 46. Советское градсданское право / Под ред. В. А. Рясенцева. — М., 1965. — Т. 1.

 47. Венедиктов А. В, Гражданско-правовая охрана социалистической собст-венности в СССР. - М.-Л., 1954.

 48. Ерошенко А.А. Личная собственность в гражданском праве.

 49. Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах. іт-№5.-

 50. Єрьоменко Г. В. Цивільно-правові засоби захисту прав осіб від неправомірних актів органів влади і управління: Автореф. дис. канд. юр. наук. — Харків, 1994.

 51. Інформаційний вісник Вищого арбітражного суду України. — 2000

 52. Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву. — 1940.

 53. Матвеев Г. К. Вина в советском гражданском праве. — К., 1951.

 54. Иоффе О. С. Ответственность по советскому гражданскому праву. — Л.„ 1955.

 55. Яичков К. К. Система обязательств из причинений вреда в советском праве // Вопросы гражданского права. — М., 1957.

 56. Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском праве. — М., 1958.

 57. Малеин Н. С. Имущественная ответстнснность в хозяйственннх отношениях. ~ М., 1968.

 58. Гражданское право: Учебник: В 2 т. / Под ред. Е. А. Суханова. — М., 1993. — Т. 1.

 59. Брагинский М. Й., Витрянский В. В. Договорное право. Общие положения. - М., 1997.


 
 

Цікаве

Загрузка...