WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Державне регулювання відносин власності на природні ресурси - Курсова робота

Державне регулювання відносин власності на природні ресурси - Курсова робота

3. Антонов А.Л. Організаційно-правове забезпечення збереження природного середовища // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2007.-№3. – С. 8-13.

4. Антонов А.Л. Державне регулювання у сфері використання природних ресурсів: теоретичний аспект // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління "Фінансовий механізм державного управління економікою України", т. VIII, вип. 85, серія "Державне управління". – Донецьк, ДонДУУ, 2007. – С. 136-146.

5. Антонов А.Л. Державне регулювання використання природно-ресурсного потенціалу розвитку курортно-оздоровчих територій // Економіка та держава. – 2007. – №11. – С. 84-86.

6. Антонов А.Л. Роль держави в управлінні природокористуванням і природоохоронною діяльністю // Актуальні проблеми державного управління: 3б. наук. пр. – X.: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2007. – №2 (32). – С. 257-264.

7. Антонов А.Л. Чинники регулювання екологічно збалансованого розвитку курортно-оздоровчих територій // Економіка та держава. – 2007. – № 12. – С. 89-91.

8. Антонов А.Л. Вдосконалення планування та управління природоохоронною діяльністю // Стратегія регіонального розвитку: формування та механізми реалізації: Матеріали щорічної міжнародної науково-практичної конференції. 31 жовтня 2007 року. У 2-х т. – Т. 2. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. – С. 4-5.

9. Антонов А.Л. Регулювання економічних важелів природокористування // Стратегии развития Украины в глобальной среде / Материалы международной научно-практической конференции 26-28 октября 2007 г. - Симферополь: издательский центр Крымского института бизнеса, 2007. – С. 88-90.

10. Антонов А.Л. Державні інструменти стимулювання природокористувачів до зменшення шкідливого впливу на довкілля // Актуальні проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України. Матеріали наук.-практ. конф. м. Харків, 27 листопада 2007 р. / ХарРІДУ НАДУ. – 2007. – С. 6-8.

Анотація

Антонов А.Л. Державне регулювання відносин власності на природні ресурси. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю – 25.00.02 – механізми державного управління. – Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2008.

Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методологічних та прикладних засад державного регулювання відносин власності на природні ресурси, пріоритетних напрямів його вдосконалення. Виявлено специфіку власності на природні ресурси як об'єкту державного регулювання. Вивчено методологічні і теоретичні підходи щодо аналізу державного регулювання відтворення і використання природних ресурсів. Розкрито зміст відносин власності на природні ресурси. Досліджено специфіку державного регулювання відносин власності на прикладі Харківської області. Розроблено концептуальні основи регіональної системи державного регулювання відносин власності на природні ресурси. Визначено ключові напрями вдосконалення процесу державного регулювання відносин власності на природні ресурси у Харківській області. Розроблено заходи державної підтримки фінансування інвестицій природоохоронного призначення.

Ключові слова: відносини власності, використання, господарювання, державне регулювання, природні ресурси, управління.

Аннотация

Антонов А.Л. Государственное регулирование отношений собственности на природные ресурсы. – Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук государственного управления по специальности – 25.00.02 – механизмы государственного управления. – Классический приватный университет. – Запорожье, 2008.

Диссертация посвящена обоснованию теоретико-методологических и прикладных основ государственного регулирования отношений собственности на природные ресурсы, приоритетных направлений его совершенствования. Определено, что природные ресурсы характеризуются некоторыми свойствами, что выделяют их как особенные объекты собственности, что подлежат государственному регулированию. Влияние государственного регулирования отношений собственности на природные ресурсы в современных условиях рассмотрено в экономической литературе по двум стратегиям: дерегулирование и детальное государственное регулирование. Обе эти стратегии не могут служить основанием для государственной политики в Украине.

Государственное регулирование отношений собственности определена нами как совокупность мероприятий и методов по рациональному сбалансированному использованию, развитию, воссозданию природных ресурсов в хозяйственной деятельности, направленных на удовлетворение потребностей людей, улучшения качества их жизни. Государство реализует прямые методы влияния и осуществляет непрямое регулирование отношений собственности на природные ресурсы. Анализ отношений собственности на природные ресурсы позволил сделать такие выводы: управление государственной собственностью на природные ресурсы сведено к функциям распределения и потребления. Функция владения фактически государством не выполняется; отсутствует адекватная оценка природных ресурсов, что выводит их за пределы экономических объектов собственности. Уровень реализации прав собственности в доходах, которые изымаются государством от использования природных ресурсов, следует определить как низкий.

Одним из приоритетных направлений усовершенствования государственного регулирования отношений собственности на природные ресурсы выступает разграничение государственной собственности между государственным и региональным уровнями. Существует необходимость управления взаимодействием этих форм с учетом того, что государственная собственность есть, в сущности, опосредствованной реализацией собственности населения страны на природные ресурсы, но не собственностью административного аппарата. Такое разграничение должно основываться на учете содержания критериев, таких как: соответствие функциям общегосударственных и региональных органов власти; уникальность естественного объекта; географические границы; социальный критерий и экологическая целесообразность.

Механизм реализации исключения рентных доходов из государственной собственности (которая может быть самостоятельной или переходной формой собственности) должен учитывать интересы государства (что преследует собственнические полномочия населения страны в целом) – регионов (что преследуют собственнические полномочия населения данных регионов) – частных пользователей природных ресурсов. Предложенная региональная система государственного регулирования отношений собственности на природные ресурсы определена как совокупность процессов, методов и мероприятий, направленных на регулирование отношений собственности на природные ресурсы в регионе с целью повышения эффективности природопользования.

Обоснованы такие приоритетные направления совершенствования государственного регулирования относительно отношений собственности на природные ресурсы в Харьковской области: введение единого учета природных ресурсов как объектов собственности и формирования комплексных кадастров природных ресурсов региона (на основе отраслевых). Отдельно выделяются мероприятия по: повышению доступности, полноте и достоверности имеющейся информации; усовершенствование платежей за пользование природными ресурсами; систематизации и благоустройства отношений.

Установлено, что реализация права отношений на природные ресурсы предусматривает увеличение объемов финансирования инвестиций природоохранного назначения. Для повышения эффективности процессов аккумуляции и расходования средств на экологические потребности в рамках государственного бюджета и бюджетов территорий предложено введение экологического налога.

Ключевые слова: отношения собственности, использования, ведения хозяйства, государственное регулирование, природные ресурсы, управление.

Annotation

Antonov А.L. State adjusting of relations of own on natural resources. Manuscript.

Dissertation on the receipt of scientific degree of candidate of sciences from state administration after speciality – 25.00.02 are mechanisms of state administration. Classic private university. Zaporozhia, 2008.

Dissertation is devoted substantiation the theory-methodological and applied bases of the state adjusting of relations of own on natural resources, priority directions of his perfection. The specific of own is exposed on natural resources as object of the state adjusting. Methodological and theoretical approaches are trained in relation to the analysis of the state adjusting of recreation and use of natural resources. Maintenance of relations of own is exposed on natural resources. The specific of the state adjusting of relations of own is explored on the example of the Kharkov region. Conceptual bases of the regional system of the state adjusting of relations of own are developed on natural resources. The key trends of perfection of process of the state adjusting of relations of own are certain on natural resources in the Kharkov region. The measures of state support of financing of investments of the nature protection setting are developed.

Keywords: relations of own, uses, menages, state adjusting, natural resources, managements.


 
 

Цікаве

Загрузка...