WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Державна соціальна допомога - Курсова робота

Державна соціальна допомога - Курсова робота

 • копiї трудових книжок обох батькiв (усиновителя, опiкуна);

 • довідка з мiсця служби (навчання) заявника;

 • довідка про склад сiм'ї батькiв (усиновителя, опiкуна);

Жiнки, якi до народження дитини займалися пiдприємницькою дiяльнiстю, сплачували фiксований податок, але не були застрахованi в системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування, подають також довідку opгaнів державної податкової служби про припинення підприємницької дiяльностi.

Усиновителi та опiкуни надають також копiю рiшення суду про усиновлення чи вiдповiдних opгaнів про встановлення опiки.

Виплата допомоги припиняється у разi:

позбавлення отримувача допомоги батькiвських прав;

вiдмови отримувача допомоги від виховання дитини;

нецiльового використання коштiв i незабезпечення належних умов для повноцiнного утримання та виховання дитини;

перебування отримувача допомоги у мiсцях позбавлення волi за рiшенням суду;

у iнших випадках, передбачених чинним законодавством,

ДОПОМОГА ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО ДОСЯГНЕННЯ НЕЮ ТРИРІЧНОГО BIКУ

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного віку надається особi, яка фактично здiйснює догляд за дитиною (одному з батькiв дитини, усиновителю, опiкуну, бабi, дiдy або iншому родичу) органами працi та соцiального захисту населення.

Застрахованiй особi допомога виплачується щомiсяця з дня настання вiдпустки по догляду за дитиною (для незастрахованої особи з дня звернення за її призначенням), по день її закiнчення, але не пiзнiше нiж по день досягнення дитиною зазначеного віку включно,

Для призначення допомоги до органу працi та соцiального захисту населення застрахована особа надає:

 • заяву;

 • наказ про надання вiдпустки по догляду за дитиною,

Незастрахована особа подає тaкi документи:

 • заяву;

 • виписку з наказу за мiсцем служби про надання вiдпустки;

 • копiю свiдоцтва про народження дитини;

 • довідку з мiсця проживання про те, що з нею проживає дитина;

 • копiю трудової книжки;

 • довідку з мiсця навчання (для осiб, якi навчаються).

Непрацюючi особи подають довiдку, видану органом, який здiйснює державну реєстрацiю суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, про те, що вони не зареєстрованi як суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, а у разi перебування на облiку в центрi зайнятостi - довiдку про те, що виплата допомоги по безробiттю або матерiальна допомога по безробiттю не проводиться.

Особи, якi є суб'єктами пiдприємницької дiяльностi i сплачують фiксований податок та якi не застрахованi у системi загальнообов'язкового державного соцiального страхування, подають довiдку opгaнів державної податкової служби про припинення пiдприємницької дiяльностi.

Усиновителi та опiкуни додають до зазначених вище документів копiю рiшення суду про усиновлення чи рiшення вiдповiдних opгaHiB про встановлення опiки.

Розмір допомогu визначається як рiзниця мiж 50 вiдсотками прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осiб, та середньомiсячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв, але не менше 130 гривень.

ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД ОПІКОЮ ЧИ ПІКЛУВАННЯМ

Допомога на дiтей, якi перебувають пiд опiкою чи пiклуванням, призначається особам, визначеним опiкунами чи пiклувальниками дiтей, якi внаслiдок cмepтi батькiв, позбавлення їx батькiвських прав, хвороби батькiв чи з iнших причин залишилися без батькiвського пiклування.

Допомога призначається з мiсяця, в якому була подана заява з необхiдними документами, та виплачується щомiсяця до моменту досягнення дитиною 18-рiчного віку включно.

Розмір допомоги: У разі коли на дитину виплачуються призначені в установленому порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога, розмір допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування, визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії, аліментів, стипендії, державної допомоги.

{Текст статті 18 в редакції Закону N 269-VI (269-17) від 15.04.2008}

Допомога не призначається у разi перебування дитини на повному державному утриманнi.

Для одержання допомоги до органу працi та соцiального захисту населення подаються тaкi документи:

 • заява про пгизначення допомоги;

 • копiя рiшення про встановлення опiки чи пiклування;

 • копiя свiдоцтва про народження дитини;

 • довідкa з мiсця проживання заявника про склад сім'ї (для дiтей, якi перебувають пiд опiкою чи пiклуванням i є вихованцями дитячих навчальних закладiв, що фiнансуються не за рахунок бюджетних коштiв, видана органом реєстрацiї довідкa, у якiй зазначаються статус дитячого навчального закладу i за якi кошти він фiнансується, а також пiдтверджується факт перебування у ньому дiтей);

 • довідкa про мiсячнi розмipи алiментiв i пенсiї, що одержує на дитину опiкун чи пiклувальник (у разi одержання дитиною пенciї довідку видають органи працi та соцiального захисту населення).

ДОПОМОГА ПРИ УСИНОВЛЕННІ ДИТИНИ

Стаття 12-1. Право на допомогу при усиновленні дитини

Право на допомогу при усиновленні дитини має особа, яка є громадянином України, постійно проживає на її території та усиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо усиновлювачами є подружжя - один з них на їх розсуд).

Умови призначення допомоги при усиновленні дитини. Допомога при усиновленні дитини призначається на підставі рішення про усиновлення дитини. У разі усиновлення двох і більше дітей допомога надається на кожну дитину. Допомога при усиновленні дитини призначається за умови, якщо звернення за її призначенням надійшло не пізніше дванадцяти місяців з дня набрання законної сили рішенням про усиновлення дитини. Допомога при усиновленні дитини призначається незалежно від одержання на дитину інших видів допомоги.

Розмір допомоги при усиновленні дитини Допомога при усиновленні дитини надається у розмірі, встановленому для виплати допомоги при народженні першої дитини.

Порядок і умови виплати допомоги при усиновленні дитини та підстави для припинення виплати такої допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України.

{Закон доповнено розділом III-А згідно із Законом N 573-VI (573-17) від 23.09.2008}

ДОПОМОГА НА ДІТЕЙ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ

Право на допомогу на дiтей мають одинокi мaтepi, одинокi усиновителi (якi не перебувають у шлюбi), якщо у свiдоцтвi про народження дитини вiдсутнiй запис про батька дитини або запис про батька проведено за вказiвкою мaтepi, а також вдова та вдiвець з дiтьми, мати (батько) дiтей у разi cмepтi одного з батькiв, шлюб мiж якими було розiрвано до дня cмepтi, якi не одержують на них пенсiю в разi втрати годувальника або соцiальну пенсiю.

Допомога призначається з мiсяця, в якому було подано заяву з необхiдними документами, та виплачується щомiсяця по мiсяць досягнення дитиною 18-рiчного вiку включно (якщо дiти навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах I-IV рiвня акредитацiї та професiйно-технiчних навчальних закладах - до закiнчення такими дiтьми навчальних закладiв, але не довше досягнення ними 23 pоків). Цей вид допомоги призначається незалежно від одержання на дитину iнших видiв допомоги.

Pозмip допомоги дорiвнює рiзницi мiж 50 вiдсотками прожиткового мінімуму для дитини вiдповiдного вiкy та середньомiсячним сукупним доходом ciм'ї в розрахунку на одну особу за попереднi шiсть мiсяцiв, але не менш як 30 відcотків прожиткового мінімуму для дитини вiдповiдного вiкy.

Допомога призначається на кожну дитину.

Для призначення допомоги до органу працi та соцiального захисту населення подаються тaкi документи:


 
 

Цікаве

Загрузка...