WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини - Курсова робота

Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини - Курсова робота

Державна система попередження правопорушень повинна мати власне законодавче підґрунтя, яке визначає загальні засади, принципи, суб'єктів, форми та інші важливі положення щодо цієї сфери діяльності, а також окремі законодавчі і нормативно-правові акти, які мають регулювати застосування заходів профілактичного впливу. Основні принципи діяльності щодо попередження злочинів вимагають обов'язкового закріплення на законодавчому рівні.

У попередженні правопорушень повинні використовуватися різноманітні за змістом заходи, що в цілому утворюють систему економічних, політичних, правових, психологічних, організаційних, технічних, соціальних, ідеологічних та інших чинників. Кримінологічна теорія вимагає наукового дослідження зазначених факторів та вивчення механізму їх впливу на причини і умови правопорушень.

Список використаних джерел

 1. Конституція України від 28.06.96 р.// Відомості Верховної Ради України.-1996.-№30.-ст.141.

 2. Закон України "Про Державну прикордонну службу України" // ВВР. – 2003. – № 27. – Ст.208.

 3. Закон України "Про міліцію" від 20.12.1990 р. // ВВР. – 1991. – № 4. – Ст.20.

 4. Закон України "Про прокуратуру" вiд 5.11.1991 р. // ВВР.– 1991.– №53. – Ст.793.

 5. Закон України "Про службу безпеки України" вiд 25.03.1992 р. // ВВР. – 1992. – 13 травня.

 6. Про комплексну програму профілактики злочинності на 2001–2005 рр.: Указ Президента України від 25.12.2000 р. // Офіційний вісник України. – 2000. – № 52. – ст.101;

 7. Програма реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на 2003–2010 роки // Офіційний вісник України. – 2003. – № 24. – ст.1133.

 8. Восьмой конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. М. – 1990 –с.26

 9. Аванесов Г.А. Криминология и социальная профилактика. – М., 1980.

 10. Айдаров И.И. О профилактиктической политике и ее роли в борьбе с преступностью//Вопросы борьбы с преступностью.-Вып.47.-М.,1988.-С.106-108.

 11. Бабаев М.М., Плешаков В.А. Основы криминологической безопасности // Современные криминологические проблемы борьбы с преступностью. Труды Академии управления. – М.: Академия управления МВД России. – 2000. – С.45.

 12. Бандурка А.М., Давиденко Л.М. Преступность в Украине: причины и противодействие: Монография. – Х.: Основа, 2003.

 13. Блувштейн Ю.Д., Добрынин А.В.Основания криминологии. Опыт логико-философского исследования.-Минск,1990.

 14. Боков А.Б. Социальное назначение органов внутренних дел и проблемы борьбы с преступностью // Закон и право. – 2003. – № 4. – С.20–22.

 15. Бородин С.В. Борьба с преступностью: теоретическая модель комплексной программы. – М., 1990.

 16. Босхолов С.С. Основы уголовной политики: Конституционный, криминологический, уголовно–правовой и информационный аспекты. – М.: Учебно–консультационный центр "ЮрИнфоР", 1999.

 17. Владимиров Л.Е. Уголовный законодатель как воспитатель.-М.,1903.

 18. Воробей П.А. Теорія і практика кримінально-правового ставлення в вину.Автореф. дис.доктора юр. наук.-К.,1999.

 19. Голина В.В. Криминологическая профилактика, предотвращение и пресечение преступлений. – К. - 1989.

 20. Голина В.В. Спеціально-кримінологічне попередження злочинів (теорія і практика) // Автореф. дис. доктора юрид.наук. – Харків, 1994.

 21. Голіна В.В. Кримінологічна профілактика злочинів // Радянське право. – 1980. – № 8. – С.45.

 22. Голіна В.В.Попередження злочинності.Лекція.-Харків,1994.

 23. Даньшин И.Н. Актуальные вопросы предупреждения преступности // Вопросы борьбы с преступностью. – М.: Юрид. лит., 1988. – Вып. 47. – С.104.

 24. Даньшин И.Н. Криминология: понятие, предмет, задачи и система криминологической науки: конспект лекции. - Харьков,1995. – С. 71.

 25. Долгова А.И. Организация предупреждения преступности с учетом детерминации// Вопросы борьбы с преступностью.-Вып.47.-М.,1988.-С.85-87.

 26. Ємельянов В. Щодо кримінально-правового визначення тероризму // Право України. – 1999. – № 8. – С.83.

 27. Загальна теорія держави та права / М.В. Цвік, В.Д. Ткаченко, Л.Л. Богачова та ін. За ред. М.В. Цвіка, В.Д. Ткаченка, О.В. Петришина. – Харків: Право, 2002.

 28. Закалюк А.П. Общественное воздействие и предупреждение правонарушений. – Наукова думка.

 29. Звирбуль В.К. Деятельность прокуратуры по предупреждению преступности. – М.: Юридическая лит-ра, 1971.

 30. Зелінський А.Ф., Литвак О.М. Деякі зауваження кримінологів щодо проектів КК України. //Право України.-1999.-№5.-С.70-73.

 31. Зудин В.Ф. Социальная профилактика преступлений. – Саратов: изд-во Саратовского унив-та, 1983.

 32. Игошев К.Е. Социальный контроль и профилактика преступлений. – Горький, 1976.

 33. Игошев К.Е., Шмаров И.В. Социальные аспекты предупреждения правонарушений. – М., 1980.

 34. Иншаков С.М.Зарубежная криминология.-М.,1997.

 35. Исмаилов И.А. Преступность и уголовная политика (актуальные проблемы борьбы с преступностью). – Баку, 1990.

 36. Кайзер Г. Криминология: Пер. с нем. – М.: Юрид. лит., 1979.

 37. Карпец И.И. Социалистическая криминология. Состояние. Задачи // Вопросы борьбы с преступностью. – Вып.47. – М.: Юрид. лит., 1988.

 38. Карпов Н.Н. К вопросу о государственной политике предупреждения правонарушений // Право и политика. – 2001. – № 11. – С. 93.

 39. Келина С.Г. Некоторые аспекты теории криминализации // Проблемы уголовной политики и уголовного права: Межвуз. сб. науч. тр. М.: МВШМ МВД РФ, 1994. – С. 47 – 53.

 40. Концепція розвитку кримінологічної науки в Україні на початку XXI століття // Інформаційний бюлетень – К.: Академія правових наук України. – № 5. – 2002. – С.12–13.

 41. Коржанський М.Й. Уголовне право України. Частина загальна: Курс лекцій. – К.: Наукова думка; Українська видавнича група, 1996.

 42. Коробеев А.И. Советская уголовно–правовая политика: проблемы криминализации и пенализации. – Владивосток: Изд–во Дальневосточного ун–та, 1987.

 43. Костенко О.М. Організована злочинність: Юридична дефініція та модель протидії.// Проблеми боротьби з корупцією і організованою злочинністю.- Т.7.- К.,1998.

 44. Криминология. – М.: ООО "Профобразование", 2002.

 45. Криминология. Учебник для ВУЗов. - Под ред.А.И.Долговой. - М.,1997.

 46. Криминология. Учебное пособие. Под общ. ред. докт. юрид. наук, проф., Заслуж. юриста Российской Федерации В.Е.Эминова. –М.: Изд. группа ИНФРА.М–НОРМА, 1997.

 47. Криминология: Учеб. пособие / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. – М., 1996.

 48. Криминология: Учебник – СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, Питер, 2002.

 49. Криміногенна ситуація в Україні: оцінка, тенденції, проблеми/ Звіт МВС України. - К.,2001.

 50. Криміногенна ситуація в Україні: оцінка, тенденції, проблеми/ Звіт МВС України. - К.,2003.

 51. Криміногенна ситуація в Україні: оцінка, тенденції, проблеми/ Звіт МВС України. - К.,2002.

 52. Кримінологія: Підручник для студентів вищих навч. закладів / О.М.Джужа, Я.Ю.Кондратьєв, О.Г.Кулик, П.П.Михайленко та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

 53. Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. – М., 1976.

 54. Кудрявцев В.Н., Келина С.Г. О принципах советского уголовного права // Проблемы советской уголовной политики. – Владивосток: Изд–во Дальневосточного ун–та, 1985. - С. 6–7.

 55. Кузнецов А.В. Понятие и социальная ценность основополагающих принципов советской уголовной политики // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 40. – М., 1984. – С. 6 - 10.

 56. Кузнецова Н.Ф. Проблема изучения эффективности уголовно-правовых норм и институтов// Эффективность применения уголовного закона. - М.,1973.-С.31.

 57. Кури Х. Исследование проблем виктимизации в Германии//Криминологические исследования в мире.-М.,1995.

 58. Курс кримінології: Загальна частина: Підручник / О.М.Джужа, П.П.Михайленко та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2001.

 59. Лекарь А.Г. Профилактика преступлений. – М., 1972.

 60. Лесниевски–Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности. Теория и законодательная практика. – М.: Норма, 1998.

 61. Литвак О.М. Державний контроль за злочинністю: Дис... докт. юрид. наук. – Х., 2002.

 62. Литвак О.М.Злочинність, її причини та профілактика.-К.,1997.

 63. Лихова С. Про визначення поняття "правоохоронні органи" // Радянське право. – 1984. – № 11. – С.74–76;

 64. Лихолоб В.Г., Филонов В.П., Коваленко О.И. и др. Криминология. – Киев–Донецк, 1997.

 65. Лунеев В.В. Преступность в ХХ веке.Мировой криминологический анализ.-М.,1997.

 66. Малков В.Д. О концептуальных основах развития государственной системы профилактики правонарушений // Современные криминологические проблемы борьбы с преступностью. Труды Академии управления. – М.: Академия управления МВД России, 2000. – С.23.

 67. Маляренко В.Т. Про соціальну зумовленість і справедливість покарання // Вісник Верховного Суду України. – 2002. – № 3. – С. 3.

 68. Матузов Н.И. Актуальные проблемы российской правовой политики // Государство и право. – 2001. – № 10. – С. 5.

 69. Матузов Н.И. Понятие и основные приоритеты российской правовой политики // Правоведение. – 1997. – № 4. – С. 6

 70. Мельник М.І. Кримінологічні та кримінально-правові проблеми протидії корупції: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.08 / Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2002.

 71. Миньковский Г.М. О понятии и системе уголовной политики в свете положений Конституции СССР // Конституционно-правовые основы организации и деятельности органов внутренних дел. – М., 1982. – С.71;

 72. Миньковский Г.М. Предмет криминологической профилактики и некоторые проблемы ее эффективности // В сб.: Вопросы борьбы с преступностью. Вып.17. – М.: Юридическая лит-ра, 1972.

 73. Митрофанов А.А. Основні напрямки кримінально-правової політики в Україні: формування та реалізація: Дис... канд.. юрид. наук. – Одеса, 2005.

 74. Михайленко П.П. Кримінальне право, кримінальний процес та кримінологія України (статті, доповіді, рецензії): У 3-х т. – К.: Генеза, 1999. – 944 с.

 75. Негодченко В.О. Діяльність органів внутрішніх справ щодо попередження злочинів в сучасних умовах: Дис. ... канд. юрид. наук. – Х., 2003.

 76. Новий тлумачний словник української мови: У 4 т. – К.: Видавництво "Аконіт", 1998.

 77. Панов М., Герасіна Л. Правова політика як універсальний феномен соціального буття // Право України. – 2001. – № 8. – С. 39.

 78. Панченко П.Н. Основные направления борьбы с преступностью и их изучение в системе вузовской подготовки работников органов внутренних дел. – М., 1985.

 79. Петров Э.И. Защита прав человека как функция субъектов профилактики // Конституційні гарантії захисту людини у сфері правоохоронної діяльності. – Дніпропетровськ: "Поліграфіст", 1999.

 80. Побегайло Э.Ф., Ревин В.П. Уголовно-правовые средства предупреждения тяжких преступлений против личности. – М.: Академия МВД СССР, 1989.

 81. Похмелкин В.В. Социальная справедливость и уголовная ответственность. – Красноярск, 1990.

 82. Предупреждение преступлений и иных правонарушений: Сборник документов. – М.: Юрид. лит., 1986. – 304 с.

 83. Ратинов А.Р., Ефремова Г.Х. Правосознание и преступное поведение// Правосознание и правовое воспитание личности.-М.,1982.-С.32.

 84. Сахаров А.Б. Социальная система предупреждения преступности // Советское государство и право. – 1972. - №11. – С.65-67.

 85. Теоретические основы предупреждения преступности. – М.: Юрид. лит., 1977.

 86. Тіньова економіка та організована злочинність в Україні: сучасний стан та проблеми боротьби з ними. Аналітична доповідь УЦЕПД.-К.,2000.

 87. Туляков В.А. Виктимология (социальные и криминологические проблемы).- Одесса, 2000.

 88. Туляков В.О. Державний захист природних прав жертв злочинів у сучасному світі// Проблеми боротьби з корупцією та організованою злочинністю: Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників.-т.7.-К.,1998.

 89. Туркевич И.К. Деятельность местных советов народных депутатов по предупреждению преступлений и иных правонарушений // Автореф. дис. доктора юрид.наук. – К., 1987.

 90. Україна в контексті світової економіки: сучасне становище та перспективи. Аналітична доповідь УЦЕПД / Боротьба з контрабандою: проблеми та шляхи їх подолання.-Т.10.-К.,2002.

 91. Фролова О.П. Злочинність і система кримінальних покарань. – Київ, 1997.

 92. Харитонов А.Н. Государственный контроль над преступностью (вопросы теории).- Автореферат на соискание уч. степ. доктора юр. наук.- Н.-Новгород,1997.

 93. Четвериков В.С. Криминология: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА.М, 1996.

 94. Чугаев А.П. Основы дифференциации ответственности и индивидуализации наказания. – Краснодар, 1985.

 95. Щедрин Н.В. Основы общей теории предупреждения преступности. – Красноярск, 1999.


 
 

Цікаве

Загрузка...