WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Апеляційні суди України - Курсова робота

Апеляційні суди України - Курсова робота

— організація роботи з підвищення кваліфікації суддівського корпусу і співробітників апарата суду;

— подання в установленому порядку пропозицій щодо фінансування витрат на утримання суду та організаційного забезпечення його діяльності;

— внесення пропозицій Голові ВСУ шодо кандидатур для призначення на посади голів місцевих судів та їх заступників та інші повноваження.

Поряд з вищевказаними повноваженнями, голова суду виконує цілий ряд інших обов'язків організаційного характеру: здійснює контроль за виконанням судових рішень, стежить за своєчасним виконанням вироків, веде підготовку звітів про роботу суду, затверджує поточні і довгострокові плани роботи суду і здійснює контроль за їх виконанням, відає кадровою політикою апарату суду.

У випадку відсутності голови суду його функції виконує перший заступник голови, у випадках його відсутності обов'язки голови виконує старший за віком заступник голови апеляційного суду — голова судової палати. Заступники голови апеляційного суду очолюють судові палати.

Повноваження заступників голови апеляційного суду

Перший заступник та заступники голови апеляційного суду призначаються у тому ж порядку, шо і голова суду. На ці посади воші можуть бути призначені повторно після закінчення 5-річного терміну. Заступники голови апеляційного суду — голови судових палат.

— організують роботу відповідної судової палати;

— формують колегії суддів для розгляду конкретних цивільних і кримінальних справ та головують у засіданнях або призначають для цього суддів;

— інформують президію суду про діяльність судових палат та здійснюють інші повноваження.

У разі виникнення необхідності голова суду за погодженням з президією суду може з числа суддів апеляційного суду призначити у складі судової палати заступника голови судової палати. Він виконує доручення голови судової палати шодо організації її діяльності та здійснює обов'язки голови палати у разі його відсутності. За відсутності заступника обов'язки голови судової палати виконує старший за віком суддя палати.

Президія апеляційного суду.

Президія складається з голови апеляційного суду, його заступників і суддів, кількість яких визначається рішенням загальних зборів суддів даного суду.

Президія апеляційного суду — це постійно діючий орган суду, що сприяє діяльності голови суду та поширює демократичні і колегіальні принципи управління судовою установою.

Президія апеляційного суду здійснює функції, що умовно можна поділити натри групи: організаційно-розпорядчу, загально-аналітичну та методично-правову (див. таблицю).

Президія апеляційного суду проводить свої засідання не рідше одного разу на місяць. Вони є повноважними, якщо на засіданні будуть присутніми не менше двох третин її складу. За результатами роботи президії приймаються постанови відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів суддів, які були присутні на засіданні. Постанова повинна бути підписана головуючим на засіданні президії суддею.

4. Апарат апеляційного суду

Апарат апеляційного суду, до якого входять консультанти, канцелярія, секретарі, архів, експедиція, кодифікація, сприяє здійсненню правосуддя, створюючи умови для всебічної підготовки справ перед розглядом за дорученням судді. Керівництво апаратом суду здійснює голова суду.

Консультанти вивчають скарги і справи, що надійшли до суду для перевірки в апеляційному порядку. Про результати розгляду вони доповідають голові суду, який переглядає справу. Група консультантів бере участь у підготовці матеріалів для вивчення й узагальнення судової практики й аналізу судової статистики. Вони здійснюють роботу зі систематизації законодавства, що дає можливість здійснювати правосуддя у точній відповідності чинному законодавству.

Секретаріат суду апеляційного суду виконує функції організаційно-технічного характеру. Завідувач секретаріатом (канцелярією) організує прийом відвідувачів головою суду, подає йому пошту, видає учасникам судового процесу з дозволу голови суду чи його заступників копії рішень, вироків, ухвал і постанов.

Секретарі судового засідання здійснюють роботу з безпосередньої підготовки матеріалів справи до слухання (викликають повісткою в судове засідання позивача, відповідача, потерпілого, свідків, експертів, перекладачів, забезпечують вручення копії обвинувального висновку підсудному); повідомляють прокурора про день і годину розгляду справи; готують і вивішують для інформації списки справ у визначений період для конкретного судді; ведуть протоколи судового засідання, де повно й об'єктивно викладають усі дії і рішення суду, а також дії учасників процесу. Після закінчення засідання секретар оформляє цивільну чи кримінальну справу (складає опис документів, якими була доповнена справа, підшиває і нумерує їх), Підписує належним чином оформлену справу в судді, що головував у цьому засіданні, і здає її до канцелярії.

Судовий розпорядник як у місцевому суді забезпечує належний стан залу судового засідання і запрошує до нього учасників процесу; слідкує за додержанням порядку особами, присутніми у залі судового засідання; під час судового засідання приймає від учасників процесу документи та інші матеріали і передає до суду; виконує інші доручення головуючого у судовому засіданні, які пов'язані зі створенням умов, необхідних для розгляду справи.

  1. Військові апеляційні суди. Апеляційний суд України

Військові апеляційні суди. Апеляційною інстанцією для військових судів виступають військові апеляційні суди регіонів та військовий апеляційний суд Військово-Морських Сил України. Регіональних судів три — Центральний, Західний та Південний. Разом з апеляційними повноваженнями, вони виконують функції судів першої інстанції, оскільки здійснюють розгляд по суті справ, шо віднесені процесуальним законодавством до їх компетенції. Рішення цих судів можуть бути переглянуті в апеляційному та касаційному порядку військовими судовими палатами Апеляційного суду України та Військовою судовою колегією ВСУ.

Апеляційний суд України

Апеляційний суд України — це судовий орган у системі судів загальної юрисдикції, який розглядає справи тіїьки у апеляційному порядку відповідно до чинного процесуального законодавства України.

Апеляційний суд України було створено відповідно до Указу Президента України від 1 жовтня 2002 р. № 889/2002 "Про Апеляційний суд України, Касаційний суд України та Виший адміністративний суд України".

Апеляційний суд України здійснює перегляд у апеляційному порядку справ, шо були розглянуті у першій інстанції. Апеляційний суд України діє у складі 2 палат: судової палати у кримінальних справах та військової судової палати.

Перевірка законності судових рішень не обмежується апеляційним порядком. Відповідно до норм процесуального законодавства гарантується касаційне оскарження.

Висновок

Важливе місце у судовій системі займають апеляційні суди. Вони належать до другої ланки єдиної системи судів загальної юрисдикції. Суди даного рівня мають широке коло повноважень з розгляду цивільних і кримінальних справ як суд першої та апеляційної інстанцій. Апеляційні суди с судами вищого рівня стосовно місцевих загальних судів, Апеляційний суд України — стосовно апеляційних судів.

До складу апеляційних судів входять судді, як правило, обрані Верховною Радою України безстрокове чи, в окремих випадках, призначені Президентом України в межах п'ятирічного строку. Кількість суддів у кожному апеляційному суді визначає Президент України.

Голова апеляційного суду має першого заступника та заступників голови суду - голів судових палат.

Голову апеляційного суду та його заступників зі складу суддів відповідного апеляційного суду строком на п'ять років призначає і звільняє Президент України за поданням Голови Верховного Суду України (а щодо спеціалізованих судів - голови вищого спеціалізованого суду). Для вирішення організаційних питань у апеляційних судах діє президія апеляційного суду. До повноважень президії апеляційного суду віднесено також розгляд узагальнень судової практики, надання методичної допомоги місцевим судам тощо.

Використана література

  1. Судові та правоохоронні органи України./Н. Юзіков. Київ – 2006.

  2. Судові та правоохоронні органи України./ А. Тимченко. Київ – 2004.

  3. Судова влада і правоохоронна система в Україні./ Д. Фіолевський. Київ – 2006.

  4. Судові та правоохоронні органи України./ М. Ясинок. Суми – 2008.


 
 

Цікаве

Загрузка...