WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Академія наук України - Курсова робота

Академія наук України - Курсова робота

б) бере участь у підготовці питань, які виносяться на розгляд Президії НАН України;

в) розглядає питання підготовки та підвищення кваліфікації наукових кадрів;

г) координує роботу наукових рад, наукових товариств, комітетів, комісій і редакцій журналів при НАН України за профілем діяльності відділення.

. Науково-дослідний інститут та прирівняні до нього наукові установи (обсерваторії, ботанічні сади, бібліотеки тощо, далі – інститут) НАН України є основною ланкою науково-дослідної діяльності і організаційної структури Національної академії наук України.

Рішення про створення інституту приймає Президія НАН України.

Інститут входить до складу відділення НАН України або підпорядковується безпосередньо Президії НАН України. Належність інституту до відповідного відділення Академії, а також переведення інституту з одного відділення до іншого визначає Президія НАН України за поданням (клопотанням) вченої ради інституту та за погодженням з відповідним відділенням (відділеннями) Національної академії наук України.

Інститут є державною науковою установою з правами юридичної особи. У своїй діяльності він керується чинним законодавством, Статутом Національної академії наук України, цими Основними принципами та іншими нормативними актами Національної академії наук України, Статутом інституту.

Інститут може мати статус подвійного підпорядкування – Національній академії наук України та іншому центральному органу виконавчої влади України.

Рішення про його створення проводиться спільним наказом НАН України та центрального органу виконавчої влади України.

Економічну основу діяльності інституту становить бюджетне фінансування, яке має дві складові:

- загальний фонд, що містить обсяг надходжень на фінансування науково-дослідних робіт, цільових наукових і науково-технічних програм, проектів, тем та ініціативних розробок;

- спеціальний фонд, який складається із коштів, отриманих за виконання госпдоговірних робіт, за проведення економічної, в тому числі зовнішньоекономічної діяльності за профілем інституту, та набутих іншим шляхом, не забороненим законом.

Інститут не рідше одного разу на п'ять років звітує про свою наукову і науково-організаційну діяльність перед Загальними зборами відповідного відділення наук і Президією НАН України в разі потреби.

Регіональні наукові центри /далі центри/ створюються з метою підвищення ролі науки в розробці та реалізації в Україні ефективної регіональної політики, орієнтованої на поєднання загальнодержавних і регіональних інтересів.

Центр є науково-координаційною установою, яка спрямовує зусилля вчених відповідного регіону України незалежно від їх наукової спеціалізації та відомчої належності на вирішення комплексних регіональних проблем міжгалузевого характеру.

Центр здійснює свою діяльність відповідно до пріоритетних напрямів вирішення актуальних регіональних проблем, що затверджуються спільно Міністерством України у справах науки і технологій /далі - Міннауки України/, Національною академією наук України /далі - НАН України/ за погодженням з місцевими органами влади.

Рішення про створення центру приймається спільно Президією НАН України та колегією Міннауки України.

Поточне керівництво, кадрове та фінансове - господарське забезпечення діяльності центрів покладається на НАН України.

Центр є юридичною особою у складі НАН України, має самостійний баланс, рахунки у банках, круглу печатку зі своєю назвою та інші реквізити.

Економічні і правові основи діяльності центру, оплата праці його штатних співробітників регламентуються діючими в НАН України положеннями щодо її науково-дослідних інститутів.

Діяльність центрів здійснюється в постійному безпосередньому контакті з місцевими органами влади.

Перелік природноекономічних районів /регіонів/ України, на які поширюється діяльність регіональних наукових центрів, затверджується спільно Президією НАН України та колегією Міннауки України.

Головними завданнями центру є:

Наукове забезпечення вирішення актуальних комплексних регіональних проблем, в першу чергу в галузі екології, ресурсозбереження, здійснення економічних реформ на регіональному рівні, культурного та духовного розвитку.

Сприяння розвитку фундаментальних досліджень, що проводяться в науково-дослідних установах та вузах регіону, збереженню його наукового потенціалу.

Здійснення просвітницької діяльності, сприяння підвищенню інтелектуального потенціалу регіону.

Організація використання у народному господарстві регіону прогресивних науково - технічних розробок спільно з місцевими органами влади та територіальними центрами науково-технічної і економічної інформації / далі - ЦНТЕІ/ Міннауки України. Для виконання своїх головних завдань Центр:

Здійснює незалежну оцінку стану та перспектив розвитку економіки в регіоні, готує пропозиції щодо вдосконалення структури народногосподарського комплексу регіону.

Здійснює відбір проблем для програмного вирішення, готує проекти переліку регіональних науково-технічних і народногосподарських програм та їх техніко-економічне обґрунтування, розробляє проекти регіональних науково-технічних програм, подає їх на розгляд відповідних органів та організує виконання програм.

Організує, координує та безпосередньо проводить із залученням вчених та фахівців, незалежно від їх відомчої належності, комплексні наукові дослідження і науково-дослідні роботи з проблем, що мають важливе значення для соціально-економічного і культурного розвитку регіону.

Проводить наукові експертизи еколого-економічних наслідків розміщення в регіонах нових і реконструкції діючих народногосподарських об'єктів.

Аналізує стан науки в регіоні і за результатами цього аналізу здійснює заходи, спрямовані на збереження та подальший розвиток наукового потенціалу регіону, в тому числі:

  • сприяє розвитку міжнародних наукових зв'язків вчених регіону;

  • разом з регіональними радами ректорів вузів розробляє пропозиції щодо підготовки наукових спеціалістів у відповідності з потребами регіону;

  • використовує місцеві можливості для стимулювання творчої праці молодих вчених;

  • сприяє проведенню комплексних фундаментальних досліджень в галузі природничих, соціогуманітарних і технічних наук із залученням вчених та фахівців різних наукових спеціальностей;

  • застосовує системи колективного користування науковими приладами і обладнанням, обчислювальною технікою і дослідно-експериментальною базою.

Вивчає потреби народного господарства регіону в новій техніці, технологіях і матеріалах, галузі їх раціонального використання.

Готує і обґрунтовує проекти і бізнес - плани залучення державних, приватних ї іноземних інвестицій для забезпечення інноваційної діяльності в регіонах.

Здійснює пропаганду і рекламу результатів наукових досліджень, нових прогресивних форм науково-технічної діяльності, організує з цією метою конференції, наради, семінари, виставки, конкурси тощо.

Спільно з відповідними регіональними відділеннями Державного інноваційного фонду України та територіальними ЦНТЕІ здійснює з урахуванням світового досвіду інноваційну діяльність, спрямовану на широке впровадження в народне господарство регіону досягнень науки.

Література

  1. Видання Секції суспільних і гуманітарних наук Національної академії наук України: 1998-2003 рр.: Бібліогр. покажч. / НАН України. НБУВ; Вид. підгот.: В.Ю.Омельчук та ін. Редкол.: І.Ф.Курас (голова) та ін. — К., 2003. - 756 с.;

  2. "Вiсник Нацiональної академiї наук України". Щомiсячний загальнонауковий та громадсько-полiтичний журнал Президiї НАН України;

  3. "Доповiдi Нацiональної академiї наук України". Науково-теоретичний журнал Президiї НАН України;

  4. Курас І.Ф., Геєць В.М., Онищенко О.С., Дзюба І.М. Розвиток соціогуманітарних досліджень у Національній академії наук України. 1999 — 2003. — К., 2003. — 208 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...