WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТеорія держави і права → Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції - Курсова робота

Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції - Курсова робота

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У Вступі обґрунтовується вибір теми дисертації, її актуальність, ступінь дослідження проблеми, визначається її зв'язок із державними науковими програмами, планами і темами, а також мета, завдання, об'єкт, предмет і методи дослідження, розкривається наукова новизна, висвітлюється теоретична та емпірична бази, практичне значення одержаних результатів, подаються відомості про їх апробацію та впровадження.

Перший розділ "Загальнотеоретична характеристика адміністративно-правового регулювання діяльності органів внутрішніх справ у процесі формування місцевої міліції в Україні" складається з трьох підрозділів і містить з'ясування сутності та значенняадміністративно-правового регулювання у діяльності органів місцевої міліції, аналіз передумов їх утворення на сучасному етапі розвитку місцевого самоврядування в Україні та закордонного досвіду децентралізації поліцейських систем.

У підрозділі 1.1. "Історичні передумови формування органів місцевої міліції та розвиток місцевого самоврядування в Україні" проведено огляд літератури, який відображає погляди науковців на досліджувану проблему. На підставі цього огляду та аналізу нормативно-правових актів з'ясовано історичні передумови утворення місцевої міліції, здійснено характеристику процесу розвитку місцевого самоврядування в Україні та визначено основні етапи еволюції поглядів щодо ролі громадянського суспільства, зокрема місцевих громад, у забезпеченні правопорядку на своїй території.

У підрозділі 1.2. "Адміністративно-правові відносини, їх зміст і механізм регулювання органами місцевої міліції", на основі аналізу праць вітчизняних і зарубіжних вчених, визначається зміст адміністративних правових відносин, що виникають у сфері діяльності органів місцевої міліції, та механізм їх правового регулювання. У зв'язку з цим обґрунтовується доцільність прийняття Закону України "Про поліцію", який повинен заповнити прогалини у правовому регулюванні діяльності органів місцевої міліції, зменшити кількість підзаконних актів, надати логічну послідовність і цілеспрямованість розвитку місцевої поліції в Україні.

У підрозділі 1.3. "Застосування закордонного досвіду та міжнародних стандартів у процесі формування органів місцевої міліції в Україні" проведено аналіз правового регулювання галузі внутрішніх справ та функціонування децентралізованих поліцейських систем країн світу, на підставі якого надано ряд рекомендацій щодо процесу створення органів місцевої міліції в Україні. Зокрема відзначено, що реформування ОВС повинно передбачати передачу значної частини повноважень з організації охорони громадського порядку на місцевий територіальний рівень управління, що забезпечить більш якісні адміністративні послуги населенню. Незважаючи на делегування відповідних правоохоронних функцій на місцевий рівень, держава повинна гарантувати забезпечення безпеки громадянам, здійснюючи контрольну та координаційну діяльність.

Децентралізація діяльності підрозділів міліції в Україні має свої специфічні особливості, які не дають можливості в повному обсязі застосувати закордонний досвід.

Запровадження міжнародних стандартів правоохоронної діяльності ОВС, включення до переліку завдань надання послуг населенню зумовлює зміну соціально-правової природи та загальних принципів функціонування органів місцевої міліції.

Другий розділ "Адміністративно-правовий статус та місце органів місцевої міліції у системі органів внутрішніх справ" складається з трьох підрозділів, які містять аналіз правового положення органів місцевої міліції в системі МВС України, характеристику елементів та рівнів адміністративно-правового регулювання їх діяльності, визначення основних проблем, які ускладнюють процес утворення місцевої міліції, та шляхи їх вирішення.

У підрозділі 2.1. "Юридична характеристика і співставлення правового положення органів місцевої міліції з органами внутрішніх справ", на підставі аналізу нормативно-правового регулювання діяльності місцевої міліції, визначається її місце як складової частини системи МВС України. Звернено увагу на оновлення механізмів матеріально-фінансового забезпечення ОВС та взаємодії з органами публічної адміністрації.

Враховуючи складність процесу реорганізації міліції, запропоновано етапи формування органів місцевої поліції в системі органів місцевого самоврядування. Першочерговими завданнями в цьому напрямку повинні стати розмежування функцій служб міліції громадської безпеки та місцевої міліції, їх фінансування за рахунок коштів Державного бюджету України, переведення окремих органів місцевої міліції на фінансування за рахунок коштів місцевих бюджетів (за умов фінансової спроможності органів місцевого самоврядування та за їх рішенням). Відповідно до Концепції адміністративної реформи, слід передбачити зростання ролі місцевого самоврядування та розширення кола повноважень його органів, особливо в частині охорони громадського порядку і забезпечення безпеки громадян.

У підрозділі 2.2. "Правова характеристика елементів і рівнів адміністративно-правового регулювання та організації діяльності органів місцевої міліції", досліджуючи правові аспекти організації діяльності місцевої міліції, визначено цілу низку рівнів та елементів адміністративно-правового регулювання. Дуалізм правової природи органів місцевої міліції зумовлює запровадження державного та самоврядного рівнів, які в свою чергу обумовлюють власні ієрархічні структури підвідомчості.

На підставі такої класифікації запропоновано структуру органів внутрішніх справ та поліції, яка передбачає можливість утворення органів місцевої поліції, що фінансуватимуться з місцевих бюджетів.

Для приведення системи органів внутрішніх справ до структури, яка належним чином забезпечує охорону громадського порядку, необхідно здійснити оптимізацію визначених рівнів щодо розподілу завдань та функцій між елементами, зменшити кількість рівнів управління, передбачити можливість реалізації прав територіальних громад на участь в організації охорони громадського порядку через представницькі органи місцевої влади, шляхом розширення кола їх повноважень.

Для належної організації діяльності підрозділів місцевої міліції з охорони громадського порядку, в основі якої лежить зональний метод, передбачено критерії розрахунку нормативного навантаження на працівників служб, які враховують елементи ефективності роботи підрозділів.

У підрозділі 2.3. "Проблеми взаємодії, координації та інформаційного забезпечення діяльності органів місцевої міліції" зазначаються шляхи вирішення проблем взаємодії та координації, які забезпечать належний стан охорони громадського порядку, єдину систему боротьби з правопорушеннями та злочинами на території обслуговування, відповідний рівень контролю за діяльністю органів місцевої міліції, можливість їх реорганізації та ліквідації, чіткий розподіл функцій між підрозділами місцевої міліції та іншими органами внутрішніх справ.

Для переведення абстрактних юридичних приписів в конкретні правовідносини обґрунтовується доцільність укладення адміністративних договорів між органами місцевої міліції та органами місцевого самоврядування, які закріплювали б вимоги до служб місцевої міліції, критерії оцінки їх діяльності, порядок фінансування, створення належних умов для служби та гарантії соціального захисту тощо.

Важливим аспектом ефективності діяльності служб місцевої міліції є належний рівень оперативного інформування та інформаційного забезпечення.

Третій розділ "Адміністративно-правове регулювання діяльності персоналу органів місцевої міліції" складається з двох підрозділів та містить основні напрями удосконалення кадрового забезпечення в діяльності органів місцевої міліції.

У підрозділі 3.1. "Кадрове забезпечення діяльності органів місцевої міліції" визначається зміст та основні завдання кадрового забезпечення, класифікація персоналу органів місцевої міліції. Цивільний персонал міліції частково може здійснювати правоохоронні функції, що покладає на нього певні обов'язки та наділяє його додатковими правами, закріплення яких повинно б мати нормативний рівень. Окрім цього, вказано на шляхи вирішення проблеми співвідношення посад та спеціальних звань міліції із відповідними категоріями та рангами державних службовців.

Розкривається специфіка та шляхи вдосконалення кадрової роботи з відбору та розстановки кадрів, правового регулювання проходження служби, навчання і виховання персоналу органів місцевої міліції. Також надаються рекомендації щодо його стимулювання, надання правового і соціального захисту.


 
 

Цікаве

Загрузка...